Kuu­sa­lu kel­gu­mä­gi saab val­gus­tu­se

207
Foto Marili Karna

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ja ten­ni­se­väl­ja­ku va­hel asuv nõlv on ku­ju­ne­nud po­pu­laar­seks kel­gu­mäeks, mis lä­hia­jal saab val­gus­tu­se. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et seo­ses Kiiu-Kä­li jalg­tee tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­se­ga on sel­le kõr­val asu­va­le kel­gu­mäe­le pan­dud kolm pos­ti tä­na­va­lam­pi­de jaoks. Ku­na elekt­ri-ü­hen­dus tuuak­se sin­na uuest tä­na­va­val­gus­tu­sest, mis on tei­sel pool jalg­teed, tu­leb maa­kaa­bel viia puur­ma­si­na abil jalg­tee alt ja lam­bid saab põ­le­ma siis, kui see töö on te­htud. Ta sel­gi­tas, et se­ni on kel­gu­mä­gi ol­nud val­gus­ta­ma­ta, sest elekt­riü­hen­du­sed on ol­nud lii­ga kau­gel.

Eelmine artikkelKiiu ui­su­väl­jak
Järgmine artikkelAru­kü­la kes­ko­sa koh­ta ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss