Kuu­sa­lus on kop­su­põ­le­ti­ku nak­kus­pu­hang

1182

Kuu­sa­lu pe­rears­tid on ühe kuu jook­sul diag­noo­si­nud 55 hai­gus­juh­tu, mil­le pu­hul on te­gu kop­su­põ­le­ti­ku­ga – mit­mel hai­gel on la­bo­ra­toor­selt tu­vas­ta­tud, et hai­gu­se­te­ki­ta­ja on bak­ter My­cop­las­ma pneu­mo­niae. Pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les, et ena­mas­ti on hai­ges­tu­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li 5.-7. klas­si õpi­la­sed, nen­de va­ne­mad ja va­na­va­ne­mad. Hai­gus­pu­hang al­gas ok­toob­ri kes­kel ja on kest­nud tä­ni­ni. Dok­tor rõ­hu­tab, et kõik, kel­le­l on nä­dal ae­ga ol­nud pa­la­vik 37-38 kraa­di, kö­ha ja kur­gu­va­lu, pöör­du­gu pe­rears­ti poo­le. Kui sel­gub, et te­gu on kop­su­põ­le­ti­ku­ga, saab alus­ta­da an­ti­bioo­ti­ku­mi­ra­vi. Ena­mas­ti on te­ma sõ­nul nak­kus­li­kust kop­su­põ­le­ti­kust saa­dud tea­da nii, et pe­re kõi­ge hai­gem pöör­dub toht­ri poo­le, siis sel­gub, et ka tei­sed on ko­dus hai­ged, aga ar­va­tak­se, et nad on kül­me­tu­nud.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kerg­liik­lus­tee pro­jekt on val­mis
Järgmine artikkelAru­kü­la B-klas­si poi­sid on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad kä­si­pal­lis