Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de­ esi­me­hed ja asee­si­me­hed

1310

Ko­ha­li­ku omavalitsuse korralduse sea­du­se hil­ju­ti­ne muu­da­tus näeb et­te, et vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ja asee­si­me­hed va­li­tak­se kor­ra­ga sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel, esi­me­heks saab roh­kem hää­li ko­gu­nud kan­di­daat. Ehk­ki no­vemb­ri­kuu is­tun­gil va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de­le esi­me­hed, jäid siis asee­si­me­hed va­li­ma­ta, sest ei esi­ta­tud kan­di­daa­te. Vo­li­ko­gu tü­his­tas det­semb­ri­kuu is­tun­gil vas­ta­vad ot­su­sed ning 17. jaa­nua­ri is­tun­gil oli kol­me ko­mis­jo­ni juh­ti­de kor­dus­va­li­mi­ne.

Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le esi­ta­ti kolm kan­di­daa­ti, In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald sai 14, Kau­po Par­ve va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du 3 poolthäält ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast 1. See­ga va­li­ti sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks In­geld­rin Aug, kes va­li­ti sel­les­se ame­tis­se ka no­vemb­ris, ja asee­si­me­heks Kau­po Par­ve.

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö esi­me­he kan­di­daa­te esi­ta­ti sa­mu­ti kolm. Mar­ti Hää­le­le va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu vald an­ti 10, Su­lev Vald­maa­le EK­RE ni­me­kir­jast 7 ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li­le 1 poolt­hääl. Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­me­heks sai Mar­ti Hääl, asee­si­me­heks Su­lev Vald­maa. No­vemb­ris valiti ko­mis­jo­ni esi­me­heks Ras­mus Me­ri­voo va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, kuid te­ma on oma vo­li­tu­sed Kuusalu vallavo­li­ko­gu liik­me­na lõ­pe­ta­nud.

Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni kan­di­daa­ti­de­le an­tud hää­led: Raul Val­gis­te va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du sai 9, Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald 8 poolt­häält ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li 1 hää­le. Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti see­ga Raul Val­gis­te, asee­si­me­heks Kris­to Pa­lu. No­vemb­ris sai sa­ma ko­mis­jo­ni esi­me­heks Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, te­ma on oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na pea­ta­nud kol­meks kuuks.

Se­ni on ju­hid va­li­ma­ta ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni­le. Va­li­tud ju­hid esi­ta­vad järg­mi­se­le is­tun­gi­le kin­ni­ta­mi­seks ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud.
Ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­mees va­li­ti uues­ti det­semb­ri vii­ma­sel is­tun­gil, esi­me­heks sai And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, na­gu va­li­ti ka no­vemb­ris. Ko­mis­jo­ni asee­si­mees on vo­li­ko­gu ase­esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Nüüd kin­ni­tas vo­li­ko­gu And­res Hein­ve­ri et­te­pa­ne­kul ko­mis­jo­ni koos­sei­su: vo­li­ko­gu liik­me­test Kris­ti Ve­te­maa va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Kai­do Ee­pold Kot­ka kü­last, EK­RE ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Ken­no Põlt­sam Vi­ha­soo kü­last, va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald kan­di­dee­ri­nud Ivar Lips­mäe Valklast, va­li­mis­lii­dus Ühi­ne Ko­du kan­di­dee­ri­nud Siim Nurk Kuu­sa­lust ning nõu­ni­ku­na Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li hal­dus­di­rek­tor Mar­gus Lei­vo.

And­res Hein­ver mär­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil, et saa­tis e-kir­ja­ga üles­kut­se pal­ju­de­le, ko­mis­jo­nis on need, kes vas­ta­sid, et on hu­vi­ta­tud ko­mis­jo­ni­liik­me ko­hast.

Ku­na re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nis või­vad ol­la vaid vo­li­ko­gu­liik­med ning asee­si­me­he va­li­mist sea­dus ei nõua, jäid sel­le­ga seo­ses jõus­se va­ra­se­mad ot­su­sed – re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees on Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, liik­med Kris­to Pa­lu ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li.