Kuu­sa­lu vallas tuleb ko­du­ma­ja­de vär­vi­mi­se kam­paa­nia

1155

Al­gab Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la val­la ning kesk­kon­naa­me­ti ühi­ne pro­jekt „Löö­me kü­lad lil­le“.

Kui Ees­ti Va­ba­riik 100 kor­ral­dus­toim­kond käis paar aas­tat ta­ga­si Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas meie rii­gi juu­be­lip­rog­ram­mi tut­vus­ta­mas ning rah­vas pak­kus, mil­li­seid kin­gi­tu­si võiks sa­ja-aas­ta­se­le va­ba­rii­gi­le te­ha, oli üks idee kor­ral­da­da vär­vi­mis­kam­paa­nia „Löö­me kü­lad lil­le“.
Nüüd on idee teoks saa­mas, Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la val­la­va­lit­sus, kesk­kon­naa­met ja MTÜ Kol­ga­kü­la Selts on lep­pi­nud kok­ku koos­töös. Val­lad ai­ta­vad vär­vi­de eest ta­su­mi­sel, kesk­kon­naa­met ra­has­tab koo­li­tu­si, mis te­hak­se La­he­maa rah­vus­par­gi ter­ri­too­riu­mil. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ta­sub Kuu­sa­lus lä­bi­vii­da­va koo­li­tu­se eest.
Koo­li­tus­tel tut­vus­ta­tak­se piir­kon­na­le oma­seid vär­vi­la­hen­du­si, rää­gi­tak­se vär­vi­tüü­pi­dest, vär­vi­mis­teh­ni­ka­test, alus­pin­da­de et­te­val­mis­ta­mi­sest, va­na­de hoo­ne­te vär­vi­mi­sel esi­ne­va­test prob­lee­mi­dest. Kol­ga­kü­las tu­leb koo­li­tus 28. mail, Kuu­sa­lus 3. juu­nil.
Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks: „Um­bes 14 aas­tat ta­ga­si te­gi­me sar­na­se kam­paa­nia Lok­sa val­las, üle vär­vi­ti kü­la­des kok­ku 30 ma­ja. Kui pal­ju Kuu­sa­lu val­las see­kord vär­vi­de os­tuks ra­ha eral­da­tak­se, ot­sus­tab Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu. Plaan on, et vald toe­taks pe­re­sid 50 prot­sen­di ula­tu­ses ja ku­ni 300 eu­ro­ga. Vär­vi­mis­tööd tu­leks käe­so­le­va su­ve jook­sul ära te­ha.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­tab Ske­past&Puh­kim OÜ
Järgmine artikkelKol­ga koo­li Le­go­päe­va­l osaleti Lee­dust, Lä­tist, Tü­rilt, Tal­lin­nast, veel mit­melt poolt