Kuu­sa­lu val­las olid Ees­ti me­reae­ru­ta­mi­se meist­ri­võist­lu­sed

1058

Pü­ha­päe­val, 3. sep­temb­ril Kol­ga la­hel toi­mu­nud me­reae­ru­ta­mi­se VI La­he­maa ma­ra­to­ni­ga pee­ti ka Ees­ti meist­ri­võist­lu­si. Star­ti tu­li 82 võist­le­jat. Tu­ge­va tuu­le tõt­tu pi­did kor­ral­da­jad võist­lus­dis­tant­se lü­hen­da­ma. Mehed sõit­sid 16 ki­lo­meet­rit ehk kaks tii­ru Valk­la-Pe­das­saa­re-Umb­lu-Valk­la), nai­sed 5 ki­lo­meet­rit.

Mees­test või­tis Kaa­rel Alu­pe­re (või­duaeg 1 tund ja 50 mi­nu­tit). Nais­te ka­he­süs­tal saa­vu­ta­sid Ees­ti meist­riks tul­nud pär­na­ka­te Me­ri­ke Rah­ni­ku ja Mar­git Kal­jo (1:10) jä­rel hõ­be­me­da­li Els­beth Link Valk­last ja Liis Truu­bon Jä­ga­last (1:25). Kõi­ge noo­rem võist­le­ja oli 5 aas­ta­ne Thor Piis­pea Ka­sis­pea kü­last, kes võist­les koos isa Mar­tin Piis­pea­ga lü­hi­ke­sel dis­tant­sil.

Võist­lus­te pea­kor­ral­da­ja Mart Rei­man­ni sõ­nul on Kol­ga laht põh­ja­ran­ni­ku pa­rim koht sel­lis­te võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks, ku­na seal on roh­kes­ti saa­ri ja var­ju­li­si koh­ti. See­tõt­tu pee­tak­se siin Ees­ti me­reae­ru­ta­mi­se meist­ri­võist­lu­si ka edas­pi­di, lau­sus ta.

Tuge­vas tuu­les toi­mu­nud võist­lust tur­va­sid Ka­ber­nee­me ja Sal­mis­tu va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad. Sal­mis­tu va­ba­taht­lik Ma­dis Praks sõ­nas, et pii­ri­peal­se­tes il­mas­ti­kuo­lu­des toi­mu­nud võist­lus oli nei­le ko­ge­mus­te­roh­ke õp­pus. Osa­le­jad ni­me­ta­sid võist­lust tõe­li­seks me­re­ma­ra­to­niks, kus sai sõi­ta nii vas­tu kui al­la ­tuult.

Eelmine artikkelKoha­li­ke toot­ja­te jaoks val­mis uus Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gis
Järgmine artikkelKes on teie va­li­mis­lii­du või era­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­did val­la­va­ne­ma/lin­na­pea ja vo­li­ko­gu esi­me­he ko­hal?