Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­sed toe­tu­sed

344
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti täh­ta­jaks, 15. sep­temb­riks kok­ku 34 ra­ha­taot­lust ühe­kord­se­teks kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks ko­gu­sum­ma­ga 30 034 eu­rot. Neist 14 taot­lust on ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks, kok­ku kü­si­tak­se 12 097 eu­rot. Spor­diü­ri­tus­teks on saa­bu­nud 12 taot­lust, nen­de ko­gu­sum­ma on 10 245 eu­rot. Kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks on esi­ta­tud 8 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 7692 eu­rot. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et taot­lu­sed kont­rol­li­tak­se üle ja koos­ta­tak­se koond­ta­bel, mis esi­ta­tak­se val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni­le hin­nan­gu and­mi­seks. Kui pal­ju on täp­selt toe­tus­teks ra­ha ja­ga­da, ei ole veel tea­da, sum­mad eral­da­tak­se val­la järg­mi­se aas­ta eel­ar­vest, mi­da al­les koos­ta­tak­se. Tänavu jagati ühekordseteks üritusteks kahe taotlusvooru peale kokku 41 000 eurot.