Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on nüüd viie­liik­me­li­ne

577
Madis Jõgi.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nis oli se­ni 3 vo­li­nik­ku, kes esin­da­vad opo­sit­sioo­ni: esi­mees Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast ja Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Vas­ta­valt sea­du­se­le re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kõik liik­med va­li­tak­se sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel. Vo­li­ko­gu teis­te ko­mis­jo­ni­de pu­hul va­li­tak­se esi­mees ja asee­si­mees, liik­med kin­ni­ta­tak­se vo­li­ko­gu is­tun­gil esi­me­he et­te­pa­ne­kul.

Val­la­vo­li­ko­gu 23. ap­ril­li is­tun­gi päe­va­kor­ras oli eel­nõu ko­mis­jo­ni­de liik­me­te ar­vu suu­ren­da­mi­seks, sel­le esi­tas vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man. Ta sel­gi­tas is­tun­gil, et tut­vus ko­mis­jo­ni 2018. aas­ta te­ge­vu­se­ga, põh­ja­li­kult on te­ge­le­tud spor­di­ra­has­tu­se kont­rol­li­mi­se­ga, sa­mas mi­tu tööp­laa­nis ol­nud kont­rol­li on te­ge­ma­ta, ka Kiiu mõi­sa ja tee­de re­mon­ti puu­du­tav.

„Olen jõud­nud aru­saa­mi­se­le, et tu­leb ula­ta­da abi­kä­si, täien­da­da ko­mis­jo­ni kom­pe­tent­se­te liik­me­te­ga. Esi­tan kan­di­daa­ti­deks en­da ja Raul Val­gis­te,“ sõ­nas Enn Kirs­man is­tun­gil.

Su­lev Vald­maa ni­me­tas Enn Kirs­ma­ni sõ­na­võt­tu sek­ku­mi­seks ko­mis­jo­ni te­ge­vus­se. Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li mär­kis, et eel­nõu on põh­jus­ta­tud re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni vii­ma­sest ak­tist.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Ma­dis Jõ­gi lau­sus, et on pak­ku­nud ko­mis­jo­ni liik­me koh­ta va­rem kor­du­valt, kuid ei soo­vi­tud: „Tööd on pal­ju, võiks ol­la lau­sa pal­ga­li­ne koht.“ Ta te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da ko­mis­jo­ni Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast.

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas 10 poolt­hää­le­ga suu­ren­da­da ko­mis­jo­ni 2 liik­me võr­ra ja muu­ta see viie­liik­me­li­seks. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Enn Kirs­man 10 poolt- ja 6 vas­tu­häält, Raul Val­gis­te poolt olid 12 vo­li­nik­ku ja vas­tu 1, Su­lev Vald­maa­le an­ti 9 poolt- ja 4 vas­tu­häält. See­ga va­li­ti re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni Enn Kirs­man ja Raul Val­gis­te, mõ­le­mad kuu­lu­vad va­li­mis­lii­tu Ühi­ne Ko­du.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pust on Kuu­sa­lu val­las või­mul koa­lit­sioon, mil­le moo­dus­ta­vad Ühi­ne Ko­du, Kes­ke­ra­kond ja Re­for­mie­ra­kond. Vo­li­ko­gu 19 volinikust on koa­lit­sioo­nis 10 ja opo­sit­sioo­nis 9.

Eelmine artikkelLii­va­hun­ni­kud Kuu­sa­lu Met­sa tä­na­va sis­se­sõi­tu­del
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le