Kuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de kon­kurss

433

PARANDUS uudise viimases lauses. Õige on: „Ettepanekuid esitasid nii hoolekogud kui ka lapsevanemad.“

Es­mas­päev, 17. juu­ni oli Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke täh­taeg õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te leid­mi­seks järg­mi­seks viieks õp­peaas­taks. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et pak­ku­mi­si esi­ta­ti han­ke kõi­gi­le 16 osa­le. Oda­vaim pak­ku­mi­ne oli 1,6 eu­rot ja kal­leim 5 eu­rot ki­lo­meet­ri eest, aas­ta­ne ko­gu­sum­ma oleks 343 000 eu­rot ning viie aas­ta ku­lu 1 712 000 eu­rot. „Oli­me prog­noo­si­nud või­ma­li­kuks ku­luks 400 000 eu­rot aas­tas, see­ga saa­me oda­va­malt. Kui­gi õpi­las­te ve­du on Kuu­sa­lu val­las kal­lis, ei ole mää­rat­le­tud koo­li­tus­piir­kon­di koo­li täp­su­se­ga, lap­se­va­ne­ma­tel on õi­gus va­li­da kool, kus laps õpib. See­tõt­tu on bus­si­lii­ne pal­ju,“ sõ­nas ta. Es­malt kont­rol­lib kon­kur­si­ko­mis­jon, kas pak­ku­mi­sed vas­ta­vad nõue­te­le. Õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­teks va­li­tak­se sood­sai­ma pak­ku­mu­se esi­ta­nud fir­mad. Val­la­va­nem li­sas, et han­ke kor­ral­da­mi­sel ar­ves­ta­ti kõi­ki et­te­pa­ne­kuid bus­si­de täi­tu­vu­se ja tur­va­nõue­te osas. Ettepanekuid esitasid nii hoolekogud kui ka lapsevanemad.

Eelmine artikkelAni­ja val­la noor­soo­töös­pet­sia­list on KAD­RI KÄÄRD
Järgmine artikkelSõnumitoojas 19. juunil