Kuu­sa­lu val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik on JAAN VAR­TER

1290

5_42 JAAN VARTEREs­mas­päe­vast, 22. ok­toob­rist on Kuu­sa­lu val­las ju­ris­ti-jä­re­le­val­vea­met­ni­ku-si­se­kont­ro­lö­ri a­me­tis Jaan Var­ter (pil­dil), kes elab Maar­dus. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil oli sel­le­le ko­ha­le 6 kan­di­daa­ti. Jaan Var­ter on ju­rii­di­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga, on töö­ta­nud si­se­kait­se­aka­dee­mias õp­pe­jõu­na, Häi­re­kes­ku­se ju­ha­ta­ja ja ju­hi ase­täit­ja­na, Tal­lin­na mu­nit­si­paal­po­lit­seis si­se­kont­rol­li peas­pet­sia­lis­ti­na. Kuu­sa­lu val­da tun­neb ta lap­se­põl­vest, su­vi­ti oli Kol­ga-Aab­las. Jaan Var­ter: „Kan­di­dee­ri­sin töö­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus­se, sest mul­le meel­dib töö­ta­da uuen­dus­li­kus ja tä­na­päe­va­ses kesk­kon­nas.“ Ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik-si­se­kont­ro­lör hak­kab te­ge­le­ma asu­tu­se­si­se­se nõus­ta­mi­se­ga, val­la esin­da­mi­se­ga koh­tu­tes ning jä­re­le­val­vea­met­ni­ku­na.

Eelmine artikkelKol­ga muu­seu­mis saab nä­ha 188 uue­le elu­le ära­tud nuk­ku
Järgmine artikkelSõnumitoojas 24. oktoobril