Kuu­sa­lu val­la ena­mik kü­la­va­ne­maid jäid mõ­neks ajaks vo­li­tus­te­ta

520

Val­la­va­lit­sus teeb vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku pi­ken­da­da kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­si käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni ta­ga­siu­la­tu­valt 1. juu­nist.

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ne­li aas­tat ta­ga­si, 28. mail 2014 Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma muu­de­tud sta­tuu­di. Sel­les täp­sus­ta­ti kü­la­va­ne­ma ja kü­la­ko­gu va­li­mi­se prot­ses­si, kü­la­va­ne­ma õi­gu­si ja ko­hus­tu­si. Es­ma­kord­selt li­sa­ti sta­tuu­ti kü­la­va­ne­ma vo­li­tus­te kes­tus ning üle­san­ne­test va­bas­ta­mi­se kord.

Sta­tuu­di ra­ken­dus­sä­te­tes on mär­gi­tud, et 1. juu­nil 2018 lõ­pe­vad vo­li­tu­sed neil kü­la­va­ne­ma­tel, kel­le vo­li­tu­sed keh­ti­sid sta­tuu­di jõus­tu­mi­sel.

Vas­ta­valt sta­tuu­di­le ni­me­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­las kü­la­va­nem ame­tis­se nel­jaks aas­taks. Hil­je­malt kolm kuud en­ne kü­la­va­ne­ma vo­li­tus­te lõp­pu saa­dab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kü­la­va­ne­ma­le tea­te vo­li­tus­te täh­t­aja lõp­pe­mi­sest. Hil­je­malt üks kuu en­ne ame­ti­pe­rioo­di lõp­pu tu­leb kü­la­va­ne­mal või kü­la­ko­gul kor­ral­da­da uue kü­la­va­ne­ma va­li­mi­ne.

Sta­tuu­dis on ka lau­se, et kü­la­va­ne­mal, kel­le vo­li­tu­sed on lõp­pe­nud, on või­ma­lus va­li­mis­tel uues­ti kan­di­dee­ri­da ning ol­la va­li­tud pii­ra­ma­tu arv kor­di.

Abi­val­la­va­nem Anu Kirs­ma­ni and­me­tel lõp­pe­sid sta­tuu­di jär­gi tä­na­vu 1. juu­nil 34 kü­la­va­ne­ma vo­li­tu­sed. Neist 29 pu­hul on fik­see­ri­tud vo­li­tus­te jõus­tu­mi­se aeg ehk ole­mas on and­med, mil­lal nad kü­la­va­ne­maks va­li­ti. 5 kü­la­va­ne­ma koh­ta po­le se­ni lei­tud and­meid nen­de va­li­mi­se koh­ta. Kok­ku on Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­maid ni­me­kir­jas 47, kü­la­sid on val­las 64.

Abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul ei mär­ga­tud kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tus­te lõp­pe­mist õi­geaeg­selt Kuu­sa­lu val­las pä­rast ko­ha­lik­ke va­li­mi­si roh­kem 7 kuud kest­nud po­lii­ti­lis­te se­ga­dus­te tõt­tu ning ka see­pä­rast, et mi­tu kuud ei ol­nud va­he­peal sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­mat, kes te­ge­leb kü­la­va­ne­ma­te tee­ma­ga.

Anu Kirs­man: „Vo­li­tus­te lõp­pe­mi­se sä­te pan­di sta­tuu­ti sel­leks, et ka need kü­lad, kus on si­su­li­selt val­da­de taas­loo­mi­se ajast ol­nud sa­ma kü­la­va­nem, saak­sid soo­vi kor­ral va­li­da uue kü­la­va­ne­ma või ot­sus­ta­da, et ta­ha­vad se­ni­se kü­la­va­ne­ma jät­ka­mist. Va­ja­dus tu­li sel­lest, et oli kü­lae­la­nik­ke, kes käi­sid val­la­ma­jas rää­ki­mas, kui­das soo­vik­sid kü­la­va­ne­ma va­he­tust, kuid ei jul­ge se­da tee­mat üles võt­ta.“

Ta li­sas, et kü­la­va­ne­mad said val­la­va­lit­su­selt möö­du­nud nä­da­lal e-kir­ja, mil­les on väl­ja­võ­te sta­tuu­dist vo­li­tus­te lõp­pe­mi­se täh­ta­ja koh­ta ja loe­te­lu, mil­lis­tes kü­la­des po­le se­ni kü­la­va­ne­mat va­li­tud või jäi kü­la­va­nem 1. juu­nist vo­li­tus­te­ta: „Sai­me vas­tu­se ühelt kü­la­va­ne­malt, kes kü­sis, kui­das to­hib sel­li­ses olu­kor­ras kü­la­ra­ha ka­su­ta­da.“

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus aru­tas 13. juu­ni is­tun­gil kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tus­te kü­si­must ning ot­sus­tas te­ha vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku pi­ken­da­da vo­li­tus­te keh­ti­mi­se täh­tae­ga käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni ja pan­na mää­rus keh­ti­ma ta­ga­siu­la­tu­valt ala­tes 1. juu­nist 2018.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung toi­mub kol­ma­päe­val, 20. juu­nil al­gu­se­ga kell 17. Päe­va­kor­ras on ka kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di muut­mi­ne, val­la­va­lit­sus on esi­ta­nud eel­nõu muu­ta sta­tuu­di sõ­nas­tust järg­mi­selt: „Kü­la­va­ne­ma­te, kel­le vo­li­tu­sed käe­so­le­va mää­ru­se jõus­tu­mi­sel keh­ti­sid, vo­li­tu­sed loe­tak­se lõp­pe­nuks 31. det­semb­ril 2018.“

Anu Kirs­man: „Kui mää­ru­se muu­da­tus hak­kab keh­ti­ma ta­ga­siu­la­tu­valt, siis on kü­la­ra­ha­de ka­su­ta­mi­se kü­si­mus la­hen­da­tud, an­tud õi­gus­lik alus ja kind­lus, et prob­lee­me ei te­ki.“

Ta mär­kis, et ilm­selt al­ga­tab see­jä­rel kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di põh­ja­li­ku­ma muut­mi­se – vä­hen­da­da kü­la­va­ne­ma­te­le sea­tud ko­hus­tu­si, liht­sus­ta­da ame­tist ta­ga­si as­tu­mist. Muu­da­tus­te sis­se­vii­mi­ne va­jab pi­ke­mat aru­te­lu ja suu­re­mat kaa­sa­mist.

„Uue sta­tuu­di väl­ja­töö­ta­mi­ne võ­tab ae­ga, se­ni on üles­kut­se kõi­gi­le kü­la­de­le, kus kü­la­va­nem on ol­nud ame­tis roh­kem kui ne­li aas­tat – kor­ral­da­ge kü­la­koo­so­lek, va­li­ge se­ni­ne kü­la­va­nem uues­ti ame­tis­se või uus kü­la­va­nem.“

Vas­ta­valt keh­ti­va­le sta­tuu­di­le võib kü­la­koo­so­le­ku kok­ku kut­su­da kü­la­va­nem või vä­he­malt kolm täi­sea­list kü­lae­la­nik­ku. Kui kü­las elab al­la 10 ini­me­se, pii­sab koo­so­le­ku kok­ku kut­su­mi­seks ühe kol­man­di­ku kü­lae­la­ni­ke taot­lu­sest.

Kü­la koo­so­le­kust peab ole­ma et­te tea­ta­tud vä­he­malt kaks nä­da­lat en­ne koo­so­le­ku toi­mu­mist.