Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis esi­me­heks MAR­TI HÄÄ­LE

2076
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu uus esi­mees MAR­TI HÄÄL.
Vo­li­ko­gu asee­si­mees KRIS­TO PA­LU.
Vo­li­ko­gu asee­si­mees KRIS­TO PA­LU.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­heks sai KRIS­TO PA­LU.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tung oli tei­si­päe­va, 31. ok­toob­ri hom­mi­kul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Päe­va­kor­ras olid ­vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne, val­la­va­lit­su­se ta­ga­sias­tu­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne. Is­tun­git ju­ha­tas val­la­sek­re­tär, val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Mai­re Link.

Ko­hal olid kõik 19 vo­li­ko­gu­lii­get. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus on va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du 8 koh­ta, va­li­mis­lii­dul Üks Kuu­sa­lu Vald 5, va­li­mis­lii­dul Are­nev Kuu­sa­lu Vald 2, EK­REL 2, Kes­ke­ra­kon­nal 1, Re­for­mie­ra­kon­nal 1.

In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­diks sa­ma va­li­mis­lii­du esi­numb­ri Mar­ti Hää­le. Va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ur­mas Kirt­si esi­tas kan­di­daa­diks Ur­mo Ris­ti­saa­re sa­mast va­li­mis­lii­dust.

Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel olid Mar­ti Hää­le poolt 10, Ur­mo Ris­ti­saa­re poolt 8 vo­li­ko­gu­lii­get, 1 se­del oli keh­te­tu.

Val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­tud Mar­ti Hääl tä­nas usal­du­se eest ja mär­kis, et Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­ne is­tung on mär­gi­li­sel kuu­päe­val – 31. ok­too­ber 1517 tä­his­tab re­for­mat­sioo­ni al­gust, on selle 500. aas­ta­päev: „Mär­gi­li­ne on ka see, et vo­li­ko­gu oli teo­või­me­li­ne il­ma koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­ta. Ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­seks ole­me kõik saa­nud man­daa­di. Kee­gi meist ei kü­si­nud va­li­ja­telt man­daa­ti, et lu­ge­da en­nast opo­sit­sioo­ni.“

Eda­si ju­ha­tas is­tun­git vo­li­ko­gu esi­mees. Ta kü­sis, mi­tu asee­si­meest peaks vo­li­ko­gul ole­ma. Ur­mas Kirt­si te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da üks asee­si­mees. Vo­li­ko­gu oli sel­le­ga nõus.

Mar­ti Hääl te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da asee­si­me­heks Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Teisi kan­di­daa­te ei esi­ta­tud. Kui hää­le­ta­mi­ne oli lä­bi, sel­gus, et ni­mi oli se­de­li­le mär­gi­tud va­les­ti – Kris­to Pa­lo. Marti Hääl kü­sis, kas on va­ja uut se­de­lit ja hää­le­tust. Kor­dus­hää­le­tust ei soo­vi­tud. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel olid Kris­to Pa­lu poolt 14 vo­li­ko­gu­lii­get, vas­tu olid 3, ri­ku­tud olid 2 se­de­lit.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si luges et­te val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve, li­sa­des: „Ole­me val­mis täit­ma val­la­va­lit­su­se üle­san­deid ku­ni uue val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se­ni.“

Vo­li­ko­gu esi­mees sõ­nas, et se­ni on Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gid toi­mu­nud kol­ma­päe­va hom­mi­ku­ti, et­te­pa­nek on jät­ka­ta is­tun­gi­te­ga kol­ma­päe­vi­ti, al­gu­saeg võiks ol­la kell 16. Vo­li­ko­gu nõus­tus et­te­pa­ne­ku­ga. Järg­mi­ne is­tung tu­leb kol­ma­päe­val, 8. no­vemb­ril, päe­va­kor­ras on vo­li­ko­gu esi­me­he sõ­nul sea­du­sest tu­le­ne­valt val­la­va­ne­ma va­li­mis­e kü­si­mus, sõl­tu­valt va­he­peal­sest olu­kor­rast val­la­va­lit­su­se kü­si­mus, ko­mis­jo­ni­de arv ja tee­mad.

Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­ti Hääl on Tam­mis­tu kü­la­va­nem, ju­ris­ti ha­ri­du­se­ga, Ale­xe­la Gru­pi üks oma­nik­ke ja ju­ha­tu­se lii­ge. Asee­si­mees Kris­to Pa­lu on Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­ne, õp­pi­nud ma­jan­dust, töö­tab Rii­gi Kin­nis­va­ras pro­jek­ti­ju­hi­na.

Mar­ti Hääl üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de va­li­mis­lii­dul ei ol­nud en­ne is­tun­git eel­ne­vaid kok­ku­lep­peid sõl­mi­tud: „Esi­me­sel is­tun­gil said esi­mees ja asee­si­mees va­li­tud koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­ta, see loob eel­du­se iga vo­li­ni­ku isik­li­ku pa­nu­se väär­tus­ta­mi­seks vo­li­ko­gus. Si­su­lis­tes kü­si­mus­tes ei saa enam var­ju­da või­mu­lii­du ega opo­sit­sioo­ni re­too­ri­kas­se, vaid tu­leb isik­lik sei­su­koht väl­ja öel­da.“

Ühi­se Ko­du esi­num­ber Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et nen­de va­li­mis­liit on ot­sus­ta­nud jää­da opo­sit­sioo­ni: „Me ni­me­ki­ri küll või­tis va­li­mi­sed, kut­su­sin lä­bi­rää­ki­mis­te­le vo­li­ko­gus­se va­li­tud selts­kon­da­de esin­da­jad, aga si­tuat­sioon on sel­li­ne, et läbirääkimised pole edenenud. Ole­me and­nud va­li­ja­te­le lu­ba­du­sed, soo­vi­me neid täi­ta, opo­sit­sioo­nis ka­vat­se­me pool­da­da häid ot­su­seid ja vas­tu ol­la mit­te­mõist­li­ke­le. Me sei­su­koht on – et vo­li­ko­gu saaks efek­tiiv­selt toi­mi­da, pea­vad ole­ma plaa­nid, nen­de alu­seks on kok­ku­lep­ped.“

Su­lev Vald­maa: „EK­RE ees­märk on, et enam po­leks ta­ga­toa kok­ku­lep­peid ega na­gu oli siia­ni, kui et­te­pa­nek tu­li va­lest ni­me­kir­jast, seda ei arvestatud.“

Mar­gus Soom: „Olen va­li­mis­tu­le­mus­te­ga ra­hul, see tä­hen­dab juh­ti­misk­va­li­tee­di muu­tust val­las.“

Vär­ner Loots­mann: „Kui ühe kan­di­daa­di poolt olid 8 ja tei­se poolt 10, siis see ju­ba on­gi opo­sit­sioon ja koa­lit­sioon.“

Ras­mus Me­ri­voo: „Et Kris­to Pa­lu sai 14 häält, on märk sel­lest, et on või­ma­lik koos hää­le­ta­da, ei pea põ­hi­mõt­te­li­selt üks­tei­se vas­tu ole­ma.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu koos­seis
Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du: Ur­mas Kirt­si, Kal­mer Märt­son, Kau­po Par­ve, And­res Pao­mees, And­res All­mä­gi, Il­vard Ee­rik­soo, Mart Sest­verk, Ur­mo Ris­ti­saar.
Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald: Mar­ti Hääl, Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu, And­res Hein­ver, In­geld­rin Aug.
Va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald: Ras­mus Me­ri­voo, Ma­dis Jõ­gi.
EK­RE: Su­lev Vald­maa, Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li.
Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: Mar­gus Soom.
Ees­ti Kes­ke­ra­kond: Vär­ner Loots­mann.