Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees jäi va­li­ma­ta

1352
Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus ühe päe­va­kor­ra­punk­ti kä­sit­le­mist juh­ti­nud VÄR­NER LOOTS­MANN õn­nit­leb vo­li­ko­gu asee­si­me­heks va­li­tud UR­MO RIS­TI­SAART.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­heks va­li­ti 12 poolt- ja 7 vas­tu­hää­le­ga UR­MO RIS­TI­SAAR va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. det­semb­ri is­tung ku­ju­nes aja­loo­li­seks, ku­na se­da jõud­sid ju­ha­ta­da kolm vo­li­ko­gu­lii­get – esi­me­se päe­va­kor­ra­punk­ti kä­sit­le­mi­se viis lä­bi vo­li­ko­gu esi­me­he ame­ti ma­ha pan­nud Mar­ti Hääl, siis läks ju­ha­ta­mis­järg vo­li­ko­gu va­ni­ma­le liik­me­le Vär­ner Loots­man­ni­le ja lõ­puks võt­tis juh­ti­mi­se üle vo­li­ko­gu asee­si­me­heks va­li­tud Ur­mo Ris­ti­saar. Ko­hal olid kõik 19 rah­vae­sin­da­jat.

Taas sai is­tun­gil toi­mu­nut ot­se jäl­gi­da Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­ku Are­nev Kuu­sa­lu Vald le­helt. Üle­kan­net fil­mis ja mon­tee­ris va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald esi­num­ber Ras­mus Me­ri­voo, kes pä­rast eel­mist is­tun­git lah­kus omal soo­vil vo­li­ko­gu­liik­me ko­halt.

Päe­va­kor­ra esi­me­ne tee­ma oli vo­li­ko­gu­le uue esi­me­he va­li­mi­ne. Se­ni­ne esi­mees Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas ta­ga­sias­tu­mi­s-a­val­du­se eel­mi­sel is­tun­gil, kus val­la­va­ne­maks va­li­ti Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Aval­du­ses mär­kis Mar­ti Hääl, et pa­neb ame­ti ma­ha pä­rast uue esi­me­he va­li­mi­se päe­va­kor­ra­punk­ti kä­sit­le­mist.

Ta sel­gi­tas is­tun­gil, et peab vas­tu­tus­tun­de­li­seks an­da või­ma­lus lei­da vo­li­ko­gu­le esi­mees, kes koos vast­va­li­tud val­la­va­ne­ma­ga töö­ga eda­si lä­heb. Mar­ti Hääl pa­lus esi­ta­da kan­di­daa­te vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le, kuid va­lit­ses vai­kus – üh­te­gi kan­di­daa­ti ei pa­ku­tud.

„Tun­dub, et olu­kord muu­tub veel pret­se­den­di­tu­maks,“ kom­men­tee­ris Mar­ti Hääl.

Ehk­ki Mar­ti Hää­lel pa­lu­ti vo­li­ko­gu esi­me­he­na jät­ka­ta ku­ni uue esi­me­he va­li­mi­se­ni, jäi ta eel­mi­sel is­tun­gil väl­jaöel­dud aval­du­se juur­de ning taan­das en­nast is­tun­gi juh­ti­mi­sest. Vas­ta­valt sea­du­se­le läks juh­ti­mi­ne üle vo­li­ko­gu va­ni­ma­le liik­me­le.

Vär­ner Loots­mann viis lä­bi vo­li­ko­gu asee­si­me­he va­li­mis­e päe­va­kor­ra­punk­ti. Ur­mas Kirt­si te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel olid Ur­mo Ris­ti­saa­re va­li­mi­se poolt 12 ja vas­tu 7 vo­li­nik­ku.

Ur­mo Ris­ti­saar oli Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja asee­si­mees ka eel­mi­se koos­sei­su ajal, siis kan­di­dee­ris ta Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas. Ta on Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne. On lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li ma­si­nae­hi­tu­se eria­la dip­lo­mi­ga ning õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis äri- ja hal­dus­kor­ral­dust. Töö­tab ASis Ühi­ne­nud De­pood in­se­ner-pro­jek­tee­ri­ja­na.

Läbirääkimisi peavad valimisliidud ühine kodu ja üks kuusalu vald
EK­RE va­li­mis­ni­me­kir­ja esi­num­ber Su­lev Vald­maa kom­men­tee­ris vo­li­ko­gu is­tun­gil pä­rast esi­me­he va­li­ma­ta­jää­mist: „Et saak­si­me vo­li­ko­gu­le esi­me­he va­li­tud, peak­sid suu­re­mad ni­me­kir­jad al­ga­ta­ma nõu­pi­da­mis­te voo­ru.“

Mart Hääl vas­tas: „Vo­li­ko­gu ka­he is­tun­gi va­hel on kõ­vas­ti tööd teh­tud. Väl­ja­poo­le võib tun­du­da, et ei teh­ta tööd, aga on pee­tud tun­de ja tun­de lä­bi­rää­ki­mi­si.“

Pä­rast is­tun­git üt­les Mar­ti Hääl Sõ­nu­mi­too­ja­le, et va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald on pi­da­nud kon­sul­tat­sioo­ne Ühi­se Ko­du­ga: „Meie üks olu­li­ne ees­märk oli tuua val­la juh­ti­mis­se muu­tus, aga vo­li­ko­gu ena­mu­se soo­vil see ei rea­li­see­ru­nud. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du saa­vu­tas olu­kor­ra, et val­la­va­nem on neilt, seo­ses sel­le­ga on ka vo­li­ko­gus tek­ki­nud si­tuat­sioo­ni la­hen­da­mi­ne nen­de üle­san­ne ja vas­tu­tus. Tu­gi­ne­des kon­sul­tat­sioo­ni­de­le oo­ta­si­me, et vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat esi­ta­tak­se va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Ku­na värs­kelt va­li­tud val­la­va­nem ei ole Kuu­sa­lu val­las apo­lii­ti­li­ne juht, siis meie sei­su­koht on, et val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­mi­sel tu­leks sel­le­ga ar­ves­ta­da, abi­val­la­va­ne­mad peak­sid saa­ma val­la­va­lit­su­se apo­lii­ti­lis­teks liik­me­teks ja po­lii­ti­ku­test liik­med võik­sid tul­la pro­port­sio­naal­selt esin­da­tu­se­ga vo­li­ko­gus üle­jää­nud ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­telt. Sel­les osas ei ole aga kok­ku­lep­pe­ni jõud­nud.“

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus kom­men­taa­ri ka Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel kõi­ge enam hää­li ko­gu­nud ja vo­li­ko­gus 8 koh­ta saa­nud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du ju­hilt, val­la­va­nem Ur­mas Kirt­silt. Te­ma­gi tea­tas, et Ühi­ne Ko­du on pi­da­nud kon­sul­tat­sioo­ne va­li­mis­lii­du­ga Üks Kuu­sa­lu Vald, kel­lel on vo­li­ko­gus 5 koh­ta: „Tu­leb veel lä­bi rää­ki­da, loo­dan, et jaa­nua­ris saab vo­li­ko­gu esi­mees va­li­tud. Kü­si­mus on kok­ku­lep­pe nüans­si­des. Vo­li­ko­gu vii­ma­sel is­tun­gil oli ju­ba suur eda­si­mi­nek, et asee­si­mees sai va­li­tud, val­la 2017. aas­ta nel­jas li­saee­lar­ve vas­tu võe­tud ning oli 2018. aas­ta val­laee­lar­ve esi­me­ne lu­ge­mi­ne.“

EK­RE aval­dus vo­li­ko­gu is­tun­gil
Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi al­gu­ses pa­lus sõ­na Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast ja lu­ges et­te Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu EK­RE ni­me­kir­ja saa­di­ku­te – te­ma en­da ja Mai­ri­ka Raj­vä­li – po­lii­ti­li­se aval­du­se: „2017. aas­ta ko­ha­li­ke oma­va­lit­su­se va­li­mis­te jä­rel ku­ju­nes Kuu­sa­lu val­las väl­ja kee­ru­li­ne seis. 19liik­me­lis­se vo­li­ko­gus­se osu­tu­sid va­li­tuks kan­di­daa­did kuuest ni­me­kir­jast. Neist viie ni­me­kir­ja kan­di­daa­te ühen­das soov muu­ta val­la juh­ti­mi­se se­nist 8aas­tast prak­ti­kat. Vaa­ta­ma­ta va­li­mis­te jä­rel toi­mu­nud mit­me­te­le koh­tu­mis­te­le ei leid­nud viie ni­me­kir­ja 11 saa­di­kut ühist põ­hi­mõt­te­list la­hen­dust ega vii­si, kui­das väl­ja­ku­ju­ne­nud sood­sat või­ma­lust val­la juh­ti­mi­se muut­mi­seks ära ka­su­ta­da.“

Ta kir­jel­das, kui­das val­la juh­ti­va­te ame­ti­te ja ka ko­mis­jo­ni juh­ti­de ning liik­me­te va­li­mi­sel-ni­me­ta­mi­sel ol­lak­se olu­kor­ras, mi­da kee­gi po­le soo­vi­nud ega osa­nud et­te nä­ha, val­dav osa neist koh­ta­dest on se­ni täit­ma­ta.

„20. det­semb­ril il­mus Sõ­nu­mi­too­jas Kir­ja­kas­ti rub­rii­gis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast Mar­gus Soo­mi tekst „Po­lii­ti­ka on komp­ro­mis­si­de kunst“. Sel­les on ot­se­sõ­nu väl­jen­da­tud, na­gu olek­sid EK­RE ni­me­kir­jast Kuu­sa­lu val­la­vo­li­kok­ku va­li­tud kaks saa­di­kut olu­li­sel mää­ral süü­di tä­na­ses olu­kor­ras. Käe­so­le­va po­lii­ti­li­se aval­du­se­ga lük­ka­me Mar­gus Soo­mi aja­kir­jan­dus­li­ku rün­na­ku ta­ga­si.“

Su­lev Vald­maa tea­tas, et EK­RE saa­di­kud ei ole nõud­nud ei val­la­va­lit­su­se liik­me ega val­la­va­ne­ma koh­ta. EK­RE saa­di­ku­te nõud­mis­test on rää­ki­nud ka mõ­ned tei­sed vo­li­ko­gu­liik­med. Need ini­me­sed on kas mil­lest­ki va­les­ti aru saa­nud või soo­vi­vad nad süüd oma eba­reaal­selt et­te ku­ju­ta­tud ja ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas kä­pard­li­kult väl­ja kuk­ku­nud va­le­sam­mu­de eest teis­te kae­la vee­re­ta­da.

„Aval­da­me EK­RE ni­me­kir­jast Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se va­li­tud saa­di­ku­te­na nör­di­must Sõ­nu­mi­too­jas aval­da­tud sol­va­va­te väl­jaüt­le­mis­te üle ning tea­ta­me, et meie ei ole vas­tu­ta­vad Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se tä­na­se olu­kor­ra pä­rast. Meie sei­su­koht on, et ka ko­ha­li­ku ta­san­di po­lii­ti­ka ei ole kind­las­ti laim, oma­ka­su­püüd­li­ke komp­ro­mis­si­de kunst ega kri­mi­naal­sed teod, vaid eel­kõi­ge ees­mär­ki­de sead­mi­se ja nen­de jõud­mi­se vii­si­des aru­ka ja reaal­su­sest läh­tu­va kok­ku­lep­pi­mi­se kunst. Sel­lest on­gi jää­nud nen­del, kel­le käes oh­jad, se­ni va­ja­ka.“

Eelmine artikkelJÜRI LILL­SOO päl­vis väi­ke­se HOL­ME­RI
Järgmine artikkelMAIT KRÖÖNST­RÖM lah­kus 3 kuuks Kuu­sa­lu vo­li­ko­gust