Kuu­sa­lu val­la­ma­ja ha­ka­ti ta­ga­si ko­li­ma Kiiu mõi­sa

2091
Re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sas ava­neb peauk­sest si­se­ne­ja­le lä­bi tre­pi­ko­ja klaas­sei­na vaa­de res­tau­ree­ri­tud puut­re­pi­le. Uk­sel sei­sa­vad ASi Evi­ko töö­de­ju­ha­ta­ja HEI­NO PÕLD­SEPP ja Kuu­sa­lu aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­nem TÕ­NU AM­MUS­SAAR.

28. maist peak­sid Kuu­sa­lu val­la­ma­ja kõik amet­ni­kud töö­ta­ma taas Kiius.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis eel­mi­sel nel­ja­päe­val ASi­le Evi­ko Kiiu mõi­sa­hoo­ne ka­su­tus­loa. Sa­ma päe­va hom­mi­kul, en­ne val­la­va­lit­su­se is­tun­git all­kir­jas­ta­sid ASi Evi­ko ju­ha­ta­ja Kai­mo Sepp ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si re­konst­ruee­ri­tud Kiiu mõi­sa üleand­mi­se-vas­tu­võt­mi­se ak­ti.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et ehi­ta­jal on jää­nud veel mõ­ned te­ge­ma­ta tööd, kuid need ei se­ga mõi­sa ka­su­ta­mist, ma­ja on seest val­mis. Ak­tis on fik­see­ri­tud vaeg­tööd, li­sa­tud täh­ta­jad ning sankt­sioo­nid. Suu­ri­mad vaeg­tööd on fas­saa­di teist­kord­ne üle­vär­vi­mi­ne ning hal­jas­tus. Puu­du on veel ka peat­re­pi ba­lust­raad ehk ää­ris­tus. Li­saks tu­leb ehi­ta­jal te­ha mõ­nin­gaid pi­si­pa­ran­du­si.

„Pea­me va­bas­ta­ma se­ni val­laa­met­ni­ke töö­ruu­mi­na ka­su­tu­ses ol­nud Kuu­sa­lu tee 35a (en­di­ne las­te­hoid La­he Koht – toim.) hoo­ne ruu­mid, ren­di­le­pin­gu esialg­ne täh­taeg oli 31. det­sem­ber 2017. Ka Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus oo­tab, mil­lal saa­vad Köst­ri­ma­jas ruu­mid ta­ga­si,“ lau­sus val­la­va­nem.

„Va­rem olid meil töö­tin­gi­mu­sed Kiiu mõi­sas asu­nud val­la­ma­jas vä­ga hal­vad, hoo­ne oli amor­ti­see­ru­nud. Nüüd saab öel­da, et üm­be­re­hi­ta­tud val­la­ma­jas on töö­tin­gi­mu­sed vä­ga head. Mõis on teh­tud ilu­saks, po­le enam piin­lik kü­la­li­si vas­tu võt­ta. Ma­ja on maa­küt­tel ja soe. Täh­tis on ka see, et üks aja­loo­li­ne hoo­ne on me val­las taas­ta­tud, see on suu­re maan­tee ää­res ja na­gu val­la vi­siit­kaart, rek­laamp­ro­jekt.“

Ta li­sas, et pi­du­lik­ku lin­di­lõi­ka­mist ei tu­le. Sa­mas on töö­päe­va­del edas­pi­di kõik hu­vi­li­sed oo­da­tud ma­ja­ga tut­vu­ma, tu­le­ku­soo­vist peab eel­ne­valt val­la­va­lit­su­se sek­re­tä­ri­le tea­da and­ma.

Ko­li­ma ha­ka­ti Kuu­sa­lust Kii­du ta­ga­si es­mas­päe­val, 21. mail. Val­la­va­lit­sus toi­mib val­la­va­ne­ma sõ­nul sel­le nä­da­la jook­sul kahes kohas, Kuu­salus ja Kiius – sek­re­tä­riaat võ­tab do­ku­men­te vastu Kuusalus ja ametnikele tuleks enne vastuvõtule minekut helistada.

Ala­tes järg­mi­sest es­mas­päe­vast, 28. maist loo­de­tak­se täies koos­sei­sus töö­ta­da ju­ba Kiiu mõi­sas. Val­la IT aren­dus­juht Peep Abel on mi­tu nä­da­lat te­ge­le­nud mõi­sas töö­ruu­mi­des­se in­ter­ne­tiü­hen­du­se loo­mi­se­ga, süs­teem töö­tab, tu­leb vaid ar­vu­tid ühen­da­da.

Amet­ni­ke uued asu­ko­had
Va­rem töö­ta­sid val­laa­met­ni­kud val­da­valt mõi­sa­hoo­ne alu­mi­sel kor­ru­sel mit­me­ke­si koos suh­te­li­selt kit­sas­tes olu­des, tei­sel kor­ru­sel olid raa­ma­tu­pi­da­jad ja IT aren­dus­juht. Üla­kor­ru­sel asus Kiiu noor­te­kes­kus ning olid rent­ni­ke ruu­mid.

Nüüd on pea­le raa­ma­tu­pi­da­ja­te ja IT spet­sia­lis­ti üla­kor­ru­sel töö­ko­had ka ehi­tus- ja maa­kor­ral­dus­tee­nis­tu­sel ning aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­mal. Tei­sel kor­ru­sel on ka Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus.

Esi­me­sel kor­ru­sel asu­vad ha­ri­dus- ja sot­siaal­vald­kon­na spet­sia­lis­ti­de ning abi­val­la­va­ne­ma ruu­mid. Sa­mu­ti val­la­va­ne­ma ja val­la­sek­re­tä­ri ka­bi­ne­tid ning val­la­va­lit­su­se sek­re­tä­ri, re­gist­ri­pi­da­ja ja volikogu sekretäri töö­ruum.

Val­la­va­nem kom­men­tee­ris, et töö­tin­gi­mu­sed on re­no­vee­ri­tud mõi­sas tun­du­valt pa­re­mad, ava­rust on pal­ju, kuid mit­te ülea­ru. Val­la­maj­ja võe­tak­se lä­hia­jal töö­le viis uut spet­sia­lis­ti ning ka nei­le tu­leb luua töö­ko­had.

Uut mööb­lit ei os­te­ta
Ena­mas­ti ko­li­tak­se Kiiu mõi­sa ta­ga­si ole­ma­so­le­va kon­to­ri­mööb­li­ga, uut si­sus­tust po­le ra­ha kok­ku­hoiu tõt­tu tel­li­tud. Juur­de on va­ja töö­lau­du uu­te­le amet­ni­ke­le.

Ka val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­tis on sa­ma töö­laud ja nõu­pi­da­mis­laud, mis olid se­ni – jää­nud Kuu­sa­lu kol­hoo­si ajast, kui need olid kol­hoo­si esi­me­he ka­su­tu­ses. Suurt lau­da on pu­has­ta­tud ja õli­ta­tud. Juur­de on va­ja os­ta uued too­lid, sest se­ni­sed on la­gu­ne­nud.

Täies­ti uus möö­bel ja teh­ni­ka on Kiiu mõi­sa teh­tud ka­hes köö­gis. Alu­mi­se kor­ru­se köök on saa­li kõr­val, kus aas­taid asus Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus. Ka nüüd pää­seb ruu­mi­des­se ot­se Tal­lin­na-pool­sest kõr­va­luk­sest, sealt lä­heb uus trepp tei­se­le kor­ru­se­le.

Köö­ki saab ka­su­ta­da, kui saa­lis toi­mu­vad toit­lus­ta­mi­se­ga vas­tu­võ­tud. Köö­gi­mööb­li pa­ni ehi­ta­ja, val­la­va­lit­sus os­tis plii­di ja nõu­de­pe­su­ma­si­na.

Tei­ne köök on üla­kor­ru­sel – mõel­dud val­la­ma­ja töö­ta­ja­te­le. Seal­se köö­gi­mööb­li ja ena­mu­se teh­ni­kast pai­gal­das ehi­ta­ja.

Mõi­sa­hoo­nes­se on ehi­ta­tud in­va­lift, ku­hu all­kor­ru­sel pää­seb val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­ti ees paik­ne­vat fua­jeest.

Ur­mas Kirt­si too­ni­tab, et in­va­lift on mõel­dud ka­su­ta­mi­seks nei­le, kel on ras­ku­si tre­pist üles­mi­ne­ku­ga. Val­la­ma­ja per­so­nal ja ena­mik kü­la­li­si hak­ka­vad kõn­di­ma trep­pi­dest.

Lüht­rid saa­lis ja ava­ras tre­pi­ko­jas
Kui mõi­sa si­se­ne­da peauk­sest, ava­neb lä­bi klaas­sei­na ja -us­te vaa­de tre­pi­kot­ta ehk esi­mes­se fua­jees­se, kus on res­tau­raa­to­ri­te abil taas­ta­tud puu­trepp ning laes kol­hoo­si ajast jää­nud suur lüh­ter. Tre­pi all olev ka­min, mil­lel va­nust vä­he­malt 110 aas­tat, on sa­mu­ti pu­has­ta­tud ja osa­li­selt re­no­vee­ri­tud.

Ku­na tre­pi kä­si­puu on nüüd suur­te ava­tud ovaa­li­de­ga, na­gu lei­ti ühe al­les­jää­nud de­tai­li jär­gi, siis ohu­tu­se ta­ga­mi­seks pai­gal­da­tak­se kõr­va­le klaas­pa­nee­lid.

Ena­mik ma­ja ruu­mi­dest on taas­ta­tud kaa­saeg­selt, osa­des ruu­mi­des on väl­ja too­dud mõ­nin­gaid de­tai­le va­ra­se­mast ajast – tei­se kor­ru­se nõu­pi­da­mis­ruu­mi ja tre­pi­ko­ja sein, mit­mel pool frag­men­did sei­na­kau­nis­tus­test.

Mõi­sas­tii­lis on ain­sa­na täie­li­kult suur saal. Esial­gu oli sin­na ka­van­da­tud teist­su­gu­ne vär­vi­va­lik ja Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na see­li­ku­must­ri­ga ru­lood. Kuid ehi­tus­töö­de käi­gus avas­ta­ti suur lil­la­kas­roo­sa sei­na­kau­nis­tus. Sel­lest läh­tu­valt mõel­di ku­jun­dus üm­ber. Saal on lil­la­des-roo­sa­des too­ni­des, näeb ori­gi­naal­must­rit ning sel­le jär­gi on de­ko­ree­ri­tud kõik sei­nad. Saa­lis on suu­red lüht­rid, kar­di­nad. Lauad jää­vad vä­he­malt esial­gu sa­mad.

Abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar tõ­des, et mõi­sa­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­ne on kestnud loo­de­tust kauem, kuid tu­le­mus on vä­ga hea – kui­gi ehi­ta­ja ei suh­tu­nud aja­loo­lis­se maj­ja hoo­li­valt, on siis­ki suu­de­tud koos­töös val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­de­ga lei­da või­ma­lu­si, kui­das al­les jät­ta mõi­saa­ja de­tai­le. Kui mi­da­gi an­dis taas­ta­da ja ta­ga­si pan­na, siis nii ka teh­ti. On va­nu ak­na­raa­me ja uk­se­pii­tu ning sein­te­le on jäe­tud ta­pee­di alt väl­ja tul­nud kau­nis­tu­si või pin­na­näi­di­seid.

„Ole­me saa­nud häs­ti kor­ras­ta­tud hoo­ne. On ol­nud kee­ru­li­ne ja ras­ke ehi­tus, on vaiel­dud ja teh­tud komp­ro­mis­se. Iga­nä­da­la­sed koh­tu­mi­sed ehi­ta­ja­te­ga ei ole läi­nud liht­salt, kuid lõpp­kok­ku­võt­tes on Kuu­sa­lu vald saa­nud kau­ni val­la­ma­ja. Kiiu mõis oli la­gu­ne­nud, vihm sa­das sis­se ja tuul pu­hus lä­bi, nüüd on ilus ja soo­jus­ta­tud ma­ja,“ kii­tis abi­val­la­va­nem.

Kui pal­ju ehi­tus maks­ma läks?
Kuu­sa­lu vald on prae­gu­seks ta­su­nud Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mis­töö­de eest ehi­ta­ja­le 976 716,37 eu­rot. Vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­le sai sel­leks lae­nu võt­ta mil­jon eu­rot. Lu­ba­tud lae­nu­sum­mast on nüüdseks väl­ja võe­tud 300 000 eu­rot.

Kui ASi Eviko oma­nik ja nõu­ko­gu esi­mees Rein Mu­ru­mä­gi rää­kis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil paar kuud ta­ga­si mõi­sa re­no­vee­ri­mis­töö­dest, mär­kis ta, et need ku­ju­ne­sid et­te­võt­te­le le­pin­gus kok­ku­le­pi­tud sum­mast um­bes 10 prot­sen­ti kal­li­maks. Prae­gu­seks on kõik ku­lu­tu­sed kok­ku löö­dud, Evi­ko on Kiiu mõi­sa töö­de­ga roh­kem kui 300 000 eu­ro­ga mii­nu­ses.

Sa­mas on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus esi­ta­nud ASi­le Evi­ko lep­pet­rah­vi nõu­de – iga le­pin­gu täh­ta­jast, 24. det­semb­rist 2017 üle läi­nud päe­va eest 416 eu­rot. Ehi­tus­töö­de üleand­mi­se-vas­tu­võt­mi­se ak­t al­la­kir­jas­ta­ti täh­ta­jast 143 päe­va hil­jem, kok­ku oleks lep­pet­rahv 58 000 eu­rot.

Evi­ko ju­ha­tu­se esi­mees Kai­mo Sepp tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oma­ni­ku öel­dud 10 prot­sen­ti oleks ol­nud sum­ma, mi­da või­nuks vald juur­de maks­ta, see oleks Evi­ko poolt vaa­da­tu­na ol­nud komp­ro­miss: „Olu­kord on muu­tu­nud, vald ei üri­ta­nud tek­ki­nud li­sa­ku­lu­de­le la­hen­dust lei­da, hoo­pis esi­tas põh­jen­da­ma­tu lep­pet­rah­vi nõu­de. Nüüd pea­me meie li­sa­ku­lu­de osas esi­ta­ma nõu­de ja see saab ole­ma olu­li­selt suu­rem kui Rein Mu­ru­mä­gi öel­dud sum­ma.“

Kai­mo Sepp sel­gi­tas – pä­rast lam­mu­tus­töid oli sel­ge, et mõi­sa ei saa­nud re­konst­ruee­ri­da han­kes ol­nud põ­hip­ro­jek­ti jär­gi. Al­les jäid vaid vä­lis­sei­nad, olu­kord oli muu­tu­nud esialg­se pak­ku­mi­se­ga võr­rel­des kar­di­naal­selt. Et­te­võt­tel tek­ki­sid suu­re­ma­hu­li­sed täien­da­vad ku­lud nii ra­ha­li­selt kui ka täh­ta­ja osas.

„Loo­da­me sii­ralt, et sel­li­se kee­ru­li­se ehi­tu­sob­jek­ti lõpp­tu­le­mus on ra­hul­dust pak­kuv nii tel­li­ja­le kui laie­ma­le ava­lik­ku­se­le, taas on pääs­te­tud üks aja­loo­li­ne ehi­tis. Pa­ra­ku va­jab sel­lis­te töö­de tel­li­mi­ne laia­põh­ja­list ja si­su­list koos­tööd kõi­gi osa­pool­te va­hel. Tel­li­jal tu­leb ar­ves­ta­da, et va­na­de hoo­ne­te re­no­vee­ri­mi­se­ga kaas­ne­vad pa­ra­ta­ma­tult li­san­du­vad aja- ja ra­ha­ku­lud.“

Eelmine artikkelKIK an­nab toe­tus­ra­ha ÜVK­ga lii­tu­mi­seks
Järgmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja esi­koht läks Park­si võist­kon­na­le