Kuu­sa­lu val­la­juh­ti­de ki­ri kol­me­le mi­nist­ri­le ja maa­va­ne­ma­le

1200

Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu esi­mees Enn Kirs­man, asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar ja val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si saat­sid di­gi­taal­kir­ja pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­ta­se­le, jus­tiits­mi­nis­ter Ur­mas Rein­sa­lu­le, rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter Mih­hail Kor­bi­le ja Har­ju maa­va­ne­ma­le Ül­le Ra­ja­sa­lu­le.
Kuu­sa­lu val­la­ju­hid kir­ju­ta­vad, et ko­he pä­rast se­da, kui said va­ba­rii­gi va­lit­su­selt eel­nõu Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mi­se koh­ta, pöör­du­sid nad Lok­sa lin­na juh­ti­de poo­le taot­lu­se­ga alus­ta­da kon­sul­tat­sioo­ne, lõpp­tu­le­mus oleks ol­nud sõl­mi­tav ühi­ne­mis­le­pe ja oma­va­lit­sus­te lii­tu­mi­ne uueks oma­va­lit­su­seks pä­rast 15. ok­toob­ri 2017 ko­ha­lik­ke va­li­mi­si. Kah­juks oli naab­ri­te vas­tus ei­tav.
Ajen­da­tu­na rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri kir­jast võt­tis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 22. veeb­rua­ril vas­tu ot­su­se alus­ta­da te­ge­vu­si Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­seks. Sel­lest tu­le­ne­valt pöör­du­sid Kuu­sa­lu val­la­ju­hid uues­ti Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he ja lin­na­pea poo­le soo­vi­ga alus­ta­da ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­si, ka sel­le­le kut­se­le oli vas­tus ei­tav.
Kir­jas on öel­dud: „Oma­va­lit­sus­te sund­liit­mi­se prot­sess näeb et­te ühi­ne­mis­lep­pe sõl­mi­mist. Le­pe eel­dab aga, et osa­poo­led oma­va­hel suht­le­vad ning lä­bi­rää­ki­mis­te käi­gus ühis­te­le sei­su­koh­ta­de­le jõua­vad. Siit meie mu­re, mil­le la­hen­da­mi­seks teie nõu ja abi va­ja­me. Kui­das peak­si­me ku­ju­ne­nud olu­kor­ras ta­li­ta­ma?“
Nad kü­si­vad: „Kui­das saa­me ku­jun­da­da oma sei­su­ko­ha va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu suh­tes, kui puu­dub ele­men­taar­ne­gi li­gi­pääs Lok­sa lin­na­ga seon­du­va­le in­fo­le oma­va­lit­su­se ma­jan­dus­li­ku, sot­siaal­se jne olu­kor­ra koh­ta.“
Kir­ju­ta­jad tõ­de­vad, et kar­de­ta­vas­ti on et­teai­ma­tav, mil­li­seks tu­leb Kuu­sa­lu val­las lä­bi­vii­da­va kü­sit­lu­se tu­le­mus: „Ühi­ne­mi­se tei­ne osa­pool on Lok­sa mak­su­maks­ja ku­lul ka kõi­ki­des­se Kuu­sa­lu val­la post­kas­ti­des­se saat­nud ju­ba aas­taid iga­kui­selt Kuu­sa­lu val­la ning sel­le juh­ti­de koh­ta äär­mi­selt ne­ga­tiiv­set foo­ni kul­ti­vee­ri­vat „aja­leh­te“ Lok­sa Elu.“
Li­sa­tud on link Lok­sa Elu ar­hii­vi­le Lok­sa ko­du­le­hel ning soo­vi­tus hin­na­ta, kui­das võib tao­li­selt ku­jun­da­tud foon mõ­ju­da oma­va­lit­sus­te ühi­ne­mi­se­le.