Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus võt­tis ap­pi kol­man­da pe­rears­ti

3410

Seo­ses Lok­sa pe­rears­ti TAT­JA­NA NU­GI­SE ni­mis­tu aju­ti­se üle­võt­mi­se­ga on Kuu­sa­lu pe­rears­ti­de töö­koor­mus suu­re­ne­nud.

Ala­tes möö­du­nud nä­da­last on Kuu­sa­lu pe­rears­ti­de tee­nin­da­da 5000 ini­mest. OÜ Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus tee­nin­dab 1. juu­list ku­ni 31. det­semb­ri­ni pen­sio­ni­le jää­nud pe­rears­ti Tat­ja­na Nu­gi­se ni­mis­tu pat­sien­te Lok­salt, ku­na uue pe­rears­ti leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kurss nur­jus.

Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les, et töö­koor­mus kas­vas ja ta hak­kas ot­si­ma abi­list: „Ala­tes nel­ja­päe­vast sai­me kol­man­da pe­rears­ti, poo­le ko­ha­ga tu­li asen­du­sars­ti­na ap­pi pe­rearst Al­la Rušai Tal­lin­nast. Ta saab Kuu­sa­lus pat­sien­te vas­tu võt­ta päe­va tei­ses poo­les, ala­tes kel­la ka­hest ja kolm kor­da nä­da­las. Eel­mi­sel nä­da­lal võt­si­me Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses pat­sien­te vas­tu kol­me­ke­si, sai­me hak­ka­ma. Järg­mi­sest nä­da­last jääb dok­tor Na­ta­lia Ka­pi­tan puh­ku­se­le, siis võib min­na pin­ge­li­se­maks.“

Su­san­na Ka­ri sõ­nul ei ol­nud asen­du­sarst nõus sõit­ma Lok­sa­le töö­le, Kuu­sa­lus nõus­tus käi­ma: „Üks põh­jus on suu­rem va­he­maa ja sõit­mi­seks ku­luv aeg. Tei­ne ka see, et Lok­sal ei vas­ta pe­rears­ti töö­ruu­mi­de tin­gi­mu­sed nõue­te­le, on lii­ga väi­ke­sed ja ka kül­mad, va­ja­vad tõ­sist re­mon­ti.“

Ta too­ni­tab, kõi­ge olu­li­sem on, et Lok­sa pat­sien­did har­juk­sid pe­rears­ti vas­tu­võ­tu­le pää­se­mi­seks et­te he­lis­ta­ma: „Kui on va­ja ars­ti ju­tu­le pää­se­da ja hom­mi­kul he­lis­ta­da, siis saa­me aja kok­ku lep­pi­da. Lok­sal on har­ju­tud, et min­di ko­ha­le ja oo­da­ti uk­se ta­ga, ku­ni arst vas­tu võt­tis.“

Eel­mi­sel nel­ja­päe­val ka­jas­tas Lok­sal pe­rears­ti kü­si­mu­ses tek­ki­nud se­ga­dust Ka­nal 2 uu­dis­te­saa­de „Re­por­ter“. Seal too­ni­ta­ti, et tu­leb pöör­du­da Lok­sa teis­te pe­rears­ti­de poo­le ja pa­lu­da end võt­ta nen­de ni­mis­tu­tes­se.

Lok­sa pe­rearst Mall Ida­vain rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­malt ja tei­selt pe­rears­tilt Tat­ja­na Pros­ku­ri­nalt on käi­dud kü­si­mas, kas saaks nen­de ni­mis­tus­se üle tul­la, kuid nad ei kii­rus­ta sa­da­de pat­sien­ti­de li­sa­mi­se­ga: „Ka meie ole­me pen­sio­ni­le mi­ne­mas, ei os­ka veel öel­da, mil­lal, eel­kõi­ge sõltub ter­vi­sest. Op­ti­maal­ne pat­sien­ti­de arv on 1600 ja nii meil mõ­le­mal ka on. Ars­tid pea­vad pat­sien­te vas­tu võt­ma ni­mis­tus­se ku­ni 2000ni, aga me ei ta­ha kol­man­dat ni­mis­tut lii­ga väi­ke­seks te­ha, siis on veel ras­kem Lok­sa­le uut pe­rears­ti lei­da. Kui prob­leem on era­kor­ra­li­ne, võ­ta­me abi­va­ja­ja Lok­sal vas­tu ka väl­jas­pool en­da ni­mis­tut.“

Ta mär­gib, et Lok­sa ni­mis­tu ei ole ai­nus, ku­hu pe­rears­ti ei lei­ta, Lõu­na-Ees­tis on see suur prob­leem. See on laiem kü­si­mus ja tu­leks Ees­tis la­hen­da­da põ­hi­mõt­te­lis­te ot­sus­te­ga. Need Lok­sa pat­sien­did, kel te­kib seo­ses pe­rears­ti puu­du­mi­se­ga prob­lee­me, peak­sid and­ma ter­vi­sea­me­ti­le tea­da.
Kas Lok­sa lin­na­va­lit­sus saaks tek­ki­nud olu­kor­ras ai­da­ta? Su­san­na Ka­ri leiab, et ai­da­ta võiks trans­por­di­ga – pan­na käi­ma väi­ke­bussi, mil­le­ga Lok­sa ini­me­sed saak­sid Kuu­sal­lu ars­ti juur­de.

Eelmine artikkelVir­ve tee saab sa­mu­ti musta kat­te
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald toe­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 11 taot­le­jat