Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juu­res on 20 skulp­tuu­ri­ga lu­me­linn

734

Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­s ja Kuu­sa­lu Noor­te­kes­ku­s kut­su­sid rah­vast lau­päe­va, 2. veeb­rua­ri hom­mi­kuks Ri­hu­mäe­le lu­me­lin­na ehi­ta­ma. Võist­kon­di ko­gu­nes 17 – emad-isad koos las­te­ga, paar las­te­võist­kon­da ja noor­te kot­kas­te võist­lus­tii­mi. Ehi­ta­ja­te töö hõl­bus­ta­mi­seks olid spor­di­kes­ku­se ümb­ru­ses­se kok­ku lü­ka­tud lu­me­kuh­jad. Mõ­ne suu­re­ma skulp­tuu­ri jaoks ka­su­ta­ti paa­ri lä­hes­tik­ku paik­ne­nud lu­me­hun­ni­kut. Kok­ku ehi­ta­ti 20 skulp­tuu­ri ning spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vai­nu sõ­nul jäi veel ük­si­kuid lu­me­kuh­ja­sid, kel hu­vi, võib tul­la meis­ter­da­ma.

Lau­päe­val ei ol­nud su­lail­ma, soo­je­maks läks al­les pü­ha­päe­val. Et lu­me­ga saaks töö­ta­da, võe­ti vett es­malt kõr­va­l­asu­va koo­li pum­ba­ma­jast, vei­di hil­jem saa­bu­sid Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud pääst­jad paa­kau­to­ga.
Kad­ri Ida­vain üt­les, et koos pe­re­de­ga ra­ja­ti spor­di­kes­ku­se juu­rde lu­me­lin­na kol­man­dat kor­da. Esi­me­sel kor­ral ehi­ta­ti lu­me­lin­na Kuu­sa­lu kü­la eest­ve­da­mi­sel 2010. aas­tal, aas­ta hil­jem kor­ral­das spor­di­kes­kus koos saa­li­ho­ki nais­kon­na­ga. Mõ­nel tal­vel on Kuu­sa­lu koo­lil ol­nud lu­mes­kulp­tuu­ri­de meis­ter­da­mi­se päev.

„Tä­na­vu­ne talv on lu­me­roh­ke ja lu­me­lin­na ehi­ta­mi­se koh­ta kü­si­ti mit­melt poolt. Kut­su­si­me ap­pi noor­te­kes­ku­se. Meil on hea meel, et päev läks kor­da, meis­ter­da­jaid oli üle 150, kõik tel­li­tud supp söö­di ära. Las­te­le on nüüd män­gi­mi­seks meie ma­ja juu­red vah­vad ku­jud, kut­sun vaa­ta­ma ja ka­su­ta­ma,“ lau­sus ta.
See­kord kind­lat tee­mat ega võist­kon­da­de suu­rust pol­nud mää­ra­tud, oli viie­liik­me­li­si rüh­mi, aga ka olu­li­selt suu­re­maid selts­kon­di.

Žü­riis­se kuu­lu­sid Va­na­kü­la kü­la­va­nem, ke­raa­mik Triin Põll­maa, Lok­sa koo­li hu­vi­juht ja abiõ­pe­ta­ja Ja­na Roo­pa ning Kuu­sa­lu koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja Mar­git Krönst­röm.

Žü­rii esi­mees Triin Põll­maa rää­kis, et skulp­tuu­rid olid vä­ga eriil­me­li­sed ja ük­si­ku­te võit­ja­te va­li­mi­se ase­mel ot­sus­ta­ti hin­na­ta eri­ne­vaid ka­te­goo­riaid ja ja­ga­da erip­ree­miaid.

Pä­ri­ma vär­vi­ka­su­tu­se eest pre­mee­ri­ti võist­kon­da Lu­me­ka­hur, kes meis­ter­das Tiig­ri. Kõi­ge funt­sio­naal­se­maks skulp­tuu­riks hin­na­ti Kilp­konn, mil­le te­gi võist­kond 4×4. Pa­ri­ma teos­tu­se erip­ree­mia läks võist­kon­na­le Kuu­sa­lu Noo­red Kot­kad 2 lu­mest Tan­ki eest. Pa­ri­ma ehi­tus­teh­ni­li­se töö eri­pree­mia sai võist­kond Ju­he, kes ehi­tas Dii­va­ni. Pa­ri­ma skulp­tuu­ri pree­mia läks võist­kon­na­le Kuu­sa­lu Kä­pad, ne­mad te­gid Hun­did ja Lõk­ke. Pa­ri­ma las­te­võist­kon­na pree­mia sai Ping­vii­nid, kes meis­ter­da­sid il­ma täis­kas­va­nu­te abi­ta lu­mest Sfink­si. Heaks tööks ni­me­ta­ti võist­kon­na Lu­me­val­lu­ta­jad teh­tud Paat ja Hül­jes. Lu­me­lin­na kõi­ki­de eri ele­men­ti­de koos­ka­su­ta­jaks ehk Kõi­ge Kõi­ge­maks ni­me­ta­ti võist­kon­na As­ja­pul­gad meis­ter­da­tud Juust ja Hii­red.

Au­hin­nad olid Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ja noor­te­kes­ku­se kin­ke­kaar­did ning laua­män­gud. Eriau­hin­na – ilu­tu­les­ti­ku ra­ke­tid – pa­ni väl­ja Ma­ti To­rop. See au­hind läks võist­kon­na­le Kuu­sa­lu Noo­red Kot­kad 2, kes las­kis ko­ha­lol­nu­te rõõ­muks ra­ke­tid õh­ku ko­he seal­sa­mas.

Triin Põll­maa kom­men­tee­ris, et ära said mär­gi­tud need tööd, mis hak­ka­sid eri­li­selt sil­ma: „Sel­le Kõi­ge Kõi­ge­ma töö juu­res oli vah­va, kui­das mui­du pi­si­ke­sed hii­red olid teh­tud to­hu­tult suu­relt, oli niiöel­da kas­tist väl­ja mõel­dud. Sa­mas oli skulp­tuur funkt­sio­naal­ne, lap­sed saa­vad suu­relt juus­tult liu­gu las­ta. Vär­ve oli ka­su­ta­tud pa­ras­ja­gu, pol­nud liial­da­tud.“

He­le­ri Pais­te Kuu­sa­lu Noor­te­kes­ku­sest sõ­nas, et lu­me­lin­na ehi­ta­mi­ne sõl­tub ma­ter­ja­list, sel tal­vel lund ja­gub, lau­päev Ri­hu­mäel näi­tas, koos on meis­ter­da­da lõ­bu­sam.

Eelmine artikkelOLEV OJA­LE Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­tööp­ree­mia
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu juht EHA ALT­MÄE: „Ühi­ne­mi­ne an­nab aren­gu­le uue tõu­ke.“