Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas val­la aren­gu­se­mi­nar

944

Val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu ühi­se­le töö­se­mi­na­ri­le on kut­su­tud 23. au­gus­tiks Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ka val­la­elu mõ­ju­ta­va­te asu­tus­te, suu­re­ma­te et­te­võ­te­te ja MTÜ­de ju­hid. Toi­mu­vat saab jäl­gi­da ot­seü­le­kan­dest vee­bis. Es­malt esi­ta­vad val­laa­met­ni­kud üle­vaa­te ole­ma­so­le­vast olu­kor­rast Kuu­sa­lu val­las ja lä­hiaas­ta­te sta­tis­ti­lis­test prog­noo­si­dest. Pä­rast­lõu­nal ja­gu­ne­tak­se tee­ma­de jär­gi töög­rup­pi­des­se, lõ­puks esi­ta­tak­se kok­ku­võt­ted rää­gi­tust – ee­lis­tu­sed, va­hen­did, või­ma­lu­sed ja et­te­pa­ne­kud val­la in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas­se. Se­mi­na­ri tu­le­mu­sel täien­da­tak­se val­la aren­gu­ka­va, et­te­pa­ne­kuid ar­ves­ta­tak­se ee­lar­ve koos­ta­mi­sel. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu: „Mind kut­su­ti Kuu­sa­lu val­da kui or­ga­ni­sat­sioo­ni ana­lüü­si­ma ja op­ti­mee­ri­ma. Olen nüüd sel­geks tei­nud töö­ta­ja­te funkt­sioo­nid ja res­sur­sid, jõud­nud lä­bi sõi­ta hul­ga val­la ter­ri­too­riu­mit. Järg­mi­ne samm on aren­gu­vi­sioo­ni aru­te­lu ja se­da nii aja­li­se kui si­su­li­se loo­gi­ka mõt­tes. Ok­toob­ris tu­leb vas­tu võt­ta val­laee­lar­ve st­ra­tee­gia ning on mõist­lik, kui st­ra­tee­gia, te­ge­vus­ka­va ja ee­l­ar­ve läh­tu­vad kok­ku­le­pi­tud aren­gup­rio­ri­tee­ti­dest.“

Eelmine artikkelKuu­mad il­mad mee­li­ta­vad vee­ko­gu­de äär­de
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li moo­du­lid on pai­ka pan­dud