Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK jät­ka­vad Ees­ti ka­ri­ka 1/16 fi­naa­lis

1211

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel, Evald Tip­ne­ri ka­ri­ka­sar­jas, olid Kuu­sa­lu JK Ra­da ja Ani­ja JK 1/32 fi­naal­män­gu­des või­du­kad, Raa­si­ku FC Jo­ker kao­tas ja lan­ges kon­ku­rent­sist.
Kuu­sa­lu JK Ra­da män­gis Ees­ti ka­ri­ka 1/32 fi­naa­lis 24. juu­lil ko­du­väl­ja­kul sa­mu­ti III lii­gas võist­le­va JK Loo vas­tu. Esi­me­sel poo­la­jal vä­ra­vaid ei löö­dud, kuid tei­se poo­la­ja al­gu­ses läks Loo mees­kond juh­ti­ma 1:0. 83. män­gu­mi­nu­til õn­nes­tus Ra­dal Kris Oli­ver Mai­ber­gi vä­ra­vast seis vii­gis­ta­da. Võit­ja sel­gi­ta­mi­seks oli va­ja li­saae­ga ning 104. mi­nu­til viis Jev­ge­ni Spaš­tšans­ki Kuu­sa­lu mees­kon­na juh­ti­ma 2:1. See oli või­du­vä­rav ning Ra­da pää­ses järg­mis­se rin­gi. Loo­si tah­tel sõi­de­tak­se 1/16 fi­naal­män­gu pi­da­ma Saa­re­maa­le esi­lii­gas osa­le­va FC Ku­res­saa­re mees­kon­na­ga. Mäng peaks toi­mu­ma 8. au­gus­til.
Ani­ja JK võõ­rus­tas 25. juu­lil III lii­gas män­gi­vat Li­hu­la JK mees­kon­da ning või­tis kind­lalt 5:1. Ku­na vas­tas­män­gi­ja puu­tus pal­li käe­ga, läks Ani­ja JK mees­kond ju­ba 4. mi­nu­til Siim Ur­va pe­nal­tist juh­ti­ma ning vee­rand tun­di hil­jem suu­ren­das Siim Ur­va edu­sei­su 2:0-le. Poo­la­ja lõ­puks õn­nes­tus vas­tas­tel vä­hen­da­da va­he ühe­vä­ra­va­li­seks, kuid tei­sel poo­la­jal  kas­va­tas se­da taas es­malt Fred­di Tur­mann, see­jä­rel kaks kor­da Pa­vel Har­tšuk. 1/16 fi­naa­lis lä­heb Ani­ja JK vas­ta­mi­si Ees­ti va­lit­se­va meist­ri ning ka­ri­ka­võit­ja FCI Tal­lin­na (en­di­ne ni­mi In­fo­net) mees­kon­na­ga. Mäng on 8. au­gus­til Las­na­mäe staa­dio­nil.
Raa­si­ku FC Jo­ker män­gis 25. juu­lil võõr­sil Pär­nu Po­sei­do­ni­ga ning pi­di vas­tu võt­ma 0:2 kao­tu­se. Vas­tas­te mõ­le­mad vä­ra­vad sün­di­sid ava­poo­la­jal.

Eelmine artikkelVii­ma­sed to­ru­pil­li­päe­vad
Järgmine artikkelSõnumitooja 2. augustil