Kuu­sa­lu noo­red jalg­rat­tu­rid olid Fil­ter maan­tee­sõi­du sar­jas edu­kad

1417

Lau­päe­val, 2. sep­temb­ril toi­mu­nud Fak­to Au­to Tal­lin­na Rah­va­sõi­du­ga sai joon al­la 7eta­pi­li­se­le rat­ta­ral­li­de võist­lus­sar­ja­le. Rae val­la tee­del pee­tud nais­te 66,5 km gru­pi­sõi­dus sai esi­ko­ha Ai­di Ger­de Tuisk, kes oli üht­la­si pa­rim ka N-U17 klas­sis. Noor­te­sõi­du sa­ma pi­ka dis­tant­si lõ­pe­tas Joo­nas La­tik M-U15 ar­ves­tu­ses 13. ko­ha­ga.

Las­te­sõi­tu­de poo­diu­mi­le mah­tu­sid Re­vo Käärst M-U9 klas­si võit­ja­na ning And­reas Vil­bas­te M-U11 klas­si 2. ko­ha­ga, Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo ja Ru­ben Käärst said 3x 900 m rin­gil vas­ta­valt 4., 6. ja 9. ko­ha.

Noor­te­sõi­tu­de üld­võit­jaks tu­li 82 osa­le­ja seas Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist, sa­mu­ti kuu­lus tal­le M-U17 klas­si võit­ja au­hind. Ar­tur Kupp sai ül­dar­ves­tu­ses 7. ko­ha. M-U15 klas­sis sai Joo­nas La­tik 40 osa­le­ja seas kok­ku­võt­tes 4. ko­ha.

Fil­ter tem­po­sõi­tu­de  7 eta­pi eral­dis­tar­ti­de ja paa­ris­sõi­tu­de üld­võit­jaks M-U17 klas­sis tu­li taas Ste­fan Loo­tus, kes vii­ma­sel eta­pil võis­tel­da ei saa­nud, ku­na oli eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Aust­rias Ees­ti noor­te­koon­di­se­ga võis­tel­des rän­galt kuk­ku­nud. Au­hin­na­poo­diu­mil käis ta kip­sis kä­te­ga. Ar­tur Kupp sai 6. ko­ha. N-U17 klas­sis sai Ai­di Ger­de Tuisk 3. ko­ha au­hin­na. M-U15 klas­sis kuu­lus Joo­nas La­ti­ku­le 6. koht, M-U13 pois­test said And­reas Vil­bas­te ja Kris­to La­tik 6. ja 7. ko­ha.

Pü­ha­päe­val, 10. sep­temb­ril, toi­mus Pär­nu jõe kal­da­peal­sel teh­ni­li­sel ra­jal 52. Sin­di sü­gis­kross. Võist­lus­päe­va ava­sid M8 poi­sid-tüd­ru­kud, kus 2 x1,1 km sõi­du või­tis pois­test Re­vo Käärst Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist. Georg Sa­lu­puu sai 6. ko­ha. M10 pois­te 3 x 1,1 km sõi­du lõ­pe­ta­sid Mar­kus Alek­san­der Saar ja And­reas Vil­bas­te 5. ja 6. ko­ha­ga. Her­len Ka­jo ja Ru­ben Käärst said 10. ja 11. ko­ha, Mikk Jõ­gi lõ­pe­tas 15. ko­ha­ga. M12 klas­si poi­sid sõit­sid vei­di ras­ke­mal ra­jal, Kris­to La­tik sai 2 x 2,3 km dis­tant­sil 2. ko­ha (22.50),  Mau­ro Erik Saar lõ­pe­tas 8. ko­ha. M14 pois­te 3 x 2,3 km kros­sil oli Joo­nas La­tik ka­hek­sas (30.31). Kõik nad tree­ni­vad Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­teg­ru­pis.