Kuu­sa­lu kool muutis algk­las­si­de ma­jao­sa mo­bii­li­va­baks

2116
Õpi­la­si är­gi­ta­tak­se roh­kem lii­ku­ma. Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor VEL­LO SATS hoiab käes di­gi­taal­set graat­sia­ke­tast, mi­da saab lae­nu­ta­da ing­li­se kee­le õpe­ta­ja KAI PE­TER­SO­NI klas­sist. Õpe­ta­ja sõ­nul on ke­tast ha­ka­tud ju­ba ak­tiiv­selt ka­su­ta­ma.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ka­he­kor­ru­se­li­ses ma­ja­tii­vas on sil­did, mis kee­la­vad nu­ti­te­le­fo­ni­de ka­su­ta­mist.

„Il­ma nu­ti­te­le­fo­ni­de­ta on pa­rem, saab sõp­ra­de­ga rää­ki­da,“ vas­tas üks Kuu­sa­lu koo­li tei­se klas­si tüd­ruk Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kui­das suh­tub te­le­fo­ni­keel­du. „Meie ei või tun­di­de ega va­he­tun­di­de ajal nu­ti­te­le­fo­ne ka­su­ta­da, ala­tes viien­dast klas­sist an­tak­se va­baks,“ li­sas ta.

Mo­biil­te­le­fo­ni­de ka­su­ta­mist kee­la­vad sil­did on Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de tii­vas 5. märt­sist, kui al­gas õp­peaas­ta kol­mas tri­mes­ter. Need on pea­mi­selt mõel­dud põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mio­sa õpi­las­te­le, sel­gi­tab di­rek­tor Vel­lo Sats: „Kui va­ne­mad õpi­la­sed tu­lid sel­les ma­ja­tii­vas ar­vu­tiõ­pe­tu­se, kä­si­töö ning töö- ja teh­no­loo­gia­õpe­tu­se tun­di­des­se, kü­si­sid väik­se­mad lap­sed, et miks ne­mad või­vad ja meie ei või te­le­fo­ne ka­su­ta­da. Algk­las­si­des on meil ju­ba va­ra­se­mast ree­gel, et te­le­fo­nid võe­tak­se koo­li­ko­tist väl­ja pä­rast tun­di­de lõp­pu.“

Al­gõ­pe­tu­se ai­ne­sekt­sioo­ni juht, 2. b klas­si õpe­ta­ja Mar­git Vunk: „Es­ma­sel koh­tu­mi­sel esi­mes­te klas­si­de las­te va­ne­ma­te ja õpi­las­te­ga rää­gi­me ko­he, et igal hom­mi­kul pa­ne­vad algk­las­si­lap­sed oma mo­biil­te­le­fo­nid koo­li jõu­des hää­le­tu­le režii­mi­le ja kot­ti. Kui ko­dus­tel on va­ja mi­da­gi koo­li­tun­di­de ajal lap­se­le tea­ta­da, saab he­lis­ta­da klas­siõ­pe­ta­ja­le või koo­li sek­re­tä­ri­le. Õpe­ta­ja­tel on te­le­fo­nid käe­pä­rast, süs­teem toi­mib, ol­lak­se har­ju­nud, et tun­ni ajal võib neil te­le­fon he­li­se­da.“

Te­ma sõ­nul on va­ne­ma­te klas­si­de õpi­la­sed ju­ba omaks võt­nud, et väik­se­ma­te ma­ja­tii­vas peab mo­biil­te­le­fo­ni käest ära pa­ne­ma. Ja kui ka mõ­ni on te­le­fo­ni­ga, siis üt­leb, et unus­tas.

Kuuen­da klas­si poi­sid, kes is­tu­sid va­he­tun­ni ajal õpi­las­ko­du ma­ja­tii­vas ja pil­gud olid nae­lu­ta­tud nu­ti­te­le­fo­ni­de­le, kin­ni­ta­sid, et algk­las­si­de ka­hel kor­ru­sel nad ar­ves­ta­vad mo­bii­li­kee­lu­ga. Noo­red ju­tus­ta­sid, et võ­ta­vad nu­ti­te­le­fo­nid kät­te va­he­tun­di­de si­sus­ta­mi­seks, osad män­gi­sid sel kor­ral ühi­ses võr­gus ar­vu­ti­män­gu, osad olid sot­siaal­mee­dias.

„Oleks mi­da­gi muud hu­vi­ta­vat te­ha, siis jä­tak­si­me te­le­fo­ni ra­hu­le. Kui ilm on hea, lä­he­me va­he­tun­di­de ajal õue. Lii­ku­mist on meil mui­du küll, käi­me tren­ni­des,“ kõ­ne­le­sid nad.

Kü­si­mu­se­le, kui­das suh­tuk­sid, kui ko­gu kool teh­taks tundide lõpuni mo­bii­li­va­baks, vas­ta­sid, siis lä­hek­sid koo­li­ma­jast väl­ja ku­sa­gi­le mu­ja­le, kus saaks te­le­fo­ni ka­su­ta­da.

Di­rek­tor Vel­lo Sats: „Tõ­si­ne prob­leem on tä­na­päe­val las­te nu­ti­sõl­tu­vus. Lap­se­va­ne­mad on hä­das, lap­sed suht­le­vad üks­tei­se­ga vä­he, pal­ju ol­lak­se toas omaet­te, mui­du­gi koos ar­vu­ti või te­le­fo­ni­ga. Koo­li­ta­ja Tii­na Naa­rits-Linn on lu­ba­nud tul­la meie lap­se­va­ne­ma­te­le rää­ki­ma tee­mal „Lap­se liig­ne nu­ti­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­ne ja sel­le­ga seo­tud prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­ne“.“

Di­rek­tor mär­gib, et vii­ma­sel paa­ril aas­tal on ha­ka­tud põh­ja­li­ku­malt aru­ta­ma, kui­das te­le­fo­ni­de ka­su­ta­mist pii­ra­ta ja mi­da pak­ku­da sel­le ase­mel: „Meil on ko­ri­do­ri­des kolm laua­män­gu­de män­gi­mi­se koh­ta ning val­ged tahv­lid, ku­hu saab mar­ke­ri­te­ga joo­nis­ta­da ja kir­ju­ta­da. Kuu­sa­lu kool toe­tab „Lii­ku­ma kut­su­va koo­li“ põ­hi­mõt­teid. Pa­ku­me õpi­las­te­le mit­me­su­gu­seid lii­ku­mis­või­ma­lu­si, sest mi­da pa­re­mad on nen­de os­ku­sed lii­ku­da, se­da suu­rem on koo­li­rõõm. Nuk­raks teeb, et ka koo­li­le lä­he­dal ela­vad lap­se­va­ne­mad sõi­du­ta­vad noo­red hom­mi­ku­ti koo­li ja õh­tul vii­vad ära, au­to­sid on nii pal­ju, et ki­pu­vad tek­ki­ma um­mi­kud ja oht­li­kud olu­kor­rad park­las.“

Tant­su­va­he­tun­nid, ta­sa­kaa­lu­ket­tad, hüp­pe­nöö­rid
Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on ala­tes no­vemb­rist tant­su­va­he­tun­nid – kol­ma­päe­vi­ti saab au­las 3., 4. ja 5. va­he­tun­nil tant­si­da muu­si­ka­vi­deo­te saa­tel. Või­ma­lust ka­su­ta­tak­se hoo­le­ga, au­la on sa­ge­li tant­si­va­test las­test tul­vil. Ree­de­ti on seal­sa­mas muu­si­ka kuu­la­mi­se va­he­tun­nid.

Algk­las­si­las­te ma­ja­tii­ba on li­saks mo­bii­li­kee­lu sil­ti­de­le sea­tud pla­ka­tid „Lii­gu ra­hu­li­kult“ ja „Ole vaik­selt“. Kes soo­vib joos­ta ja en­nast roh­kem lii­gu­ta­da, saab min­na ko­ri­do­ri vas­tas asu­vas­se va­nas­se võim­las­se, ku­hu on pan­dud suu­red võim­le­mis­pal­lid. Seal on või­ma­lus mü­ra­da ja joos­ta. Di­rek­tor lau­sub, et võiks ol­la ka ro­ni­mis­sein.

Veel on käe­so­le­vast tri­mest­rist koo­lis graat­sia­ket­tad ja ta­sa­kaa­lu­ket­tad. Di­gi­taal­seid graat­sia­ket­taid on kolm. Va­ne­ma­te klas­si­de ko­ri­do­ri­des on loo­sun­gi­ga „Lii­ku­mi­ne on ter­vi­se pant!“ kuu­lu­tu­sed, mis kut­su­vad õp­pe­ka­bi­net­ti­dest neid lae­nu­ta­ma.

Vel­lo Sats: „Mul on hea meel, et meie koo­li aren­dus­juht Piia Pal­ge-Le­pik on võt­nud oma sü­da­meas­jaks õpi­las­te lii­ku­mis­või­ma­lus­te laien­da­mi­se. Plaa­nis on koo­li­maj­ja ra­ja­da si­se­ter­vi­se­ra­da, al­gus on ole­mas ja jät­ka­me sel­le sis­se­sead­mist. Kui il­mad muu­tu­vad ilu­sa­maks, siis lä­he­me õpi­las­te­ga roh­kem õue. Ska­te­par­gi juur­de pa­ne­me laua­ten­ni­se vä­li­lauad, ka­vas on os­ta hüp­pe­nöö­re, te­ha kum­mi­kek­su alad ja as­fal­di­män­gu­de koh­ti.“

Algk­las­si­las­te­le on Kuu­sa­lu koo­li va­nast võim­last teh­tud va­he­tun­di­deks mü­ra­mi­se koht. Suur­te võim­le­mis­pal­li­de­ga män­gi­vad 2. b klas­si poi­sid-tüd­ru­kud.
Algk­las­si­las­te­le on Kuu­sa­lu koo­li va­nast võim­last teh­tud va­he­tun­di­deks mü­ra­mi­se koht. Suur­te võim­le­mis­pal­li­de­ga män­gi­vad 2. b klas­si poi­sid-tüd­ru­kud.