Kuu­sa­lu koo­li laien­da­mi­sest

531

Möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu kesk­koo­lis toi­mu­nud koo­so­le­kul, kus osa­le­sid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu- ja va­lit­su­se, koo­li juht­kon­na, õpe­ta­ja­te, õpi­las­te ja hoo­le­ko­gu esin­da­jad, aru­ta­ti, kui­das la­hen­da­da ruu­mi­kit­si­ku­se prob­leem. Käe­so­le­vast õp­peaas­tast ku­ni 2021. aas­ta su­ve­ni on koo­li ka­su­ta­da aju­ti­sed moo­dulk­las­si­ruu­mid. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas koo­so­le­kul, et sü­gi­seks 2021 võiks koo­lil ol­la juu­res uu­s­ehi­tus, sood­sam on ehi­ta­da mi­da­gi uut, kui ha­ka­ta ole­ma­so­le­vat üm­ber te­ge­ma. Kuu­sa­lu val­lal oleks või­ma­lik lae­nu­ra­ha abil in­ves­tee­ri­da ehi­tus­se ku­ni 2,5 mil­jo­nit eu­rot, mil­le eest saaks juur­de um­bes 2000 ruut­meet­rit uut pin­da. Le­pi­ti kok­ku, et koo­li juht­kond pa­neb paa­ri nä­da­la­ga kok­ku läh­teü­les­an­de, mil­li­seid ruu­me oleks va­ja ning kui­das pai­gu­ta­da õpi­la­sed ehi­tu­se ajaks. Ühe idee­na aru­ta­ti, et kõi­ge vä­hem so­bib klas­si­ruu­mi­deks prae­gu õpi­las­ko­du tiib, sel­le võiks edas­pi­di lam­mu­ta­da, ase­me­le te­ha uus kor­pus. Ka algk­las­si­de tiib ei so­bi õp­pe­tööks, amor­ti­see­ru­nud on ko­gu to­rus­tik, mil­le re­no­vee­ri­mi­ne oleks ku­lu­kas. Koo­lil tu­leb oma plaa­ne tut­vus­ta­da järg­mi­sel koo­so­le­kul, mis on tei­si­päe­val, 19. veeb­rua­ril. Kui kool on oma nä­ge­mu­se esi­ta­nud, hak­ka­vad juur­de­ehi­tu­se tee­mat aru­ta­ma val­la­va­lit­sus, vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid ja vo­li­ko­gu. Et aja­ka­vas pü­si­da, peaks ju­ba tä­na­vu märt­sis väl­ja kuu­lu­ta­ma ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si.

Eelmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ra­has­ta­mi­sot­sus all­kir­jas­ta­tud
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. veebruaril