Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de näi­tet­rupp või­tis koo­li­teat­ri­te maakonnafes­ti­va­lil Grand Prix´

1883
Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te Grand Prix´võit­ja – Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de näi­te­ring koos ju­hen­da­ja SAI­MA KAL­LION­SI­VU­GA.

Kuu­sa­lu algk­las­siõ­pi­las­te näi­te­ring pää­seb la­vas­tu­se­ga „Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“ va­ba­riik­li­ku­le fes­ti­va­li­le.

Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­val algk­las­si­de­le toi­mus ree­del, 6. ap­ril­lil Aru­kü­las. Fes­ti­va­lil osa­le­nud ka­hek­sast eten­du­sest va­li­ti pa­ri­maks Kuu­sa­lu kesk­koo­li näi­te­rin­gi „Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“, mil­le la­vas­tas Sai­ma Kal­lion­si­vu. Sel­le­ga min­nak­se Har­ju­maad esin­da­ma ka algk­las­si­de ülerii­gilisele ­fes­ti­va­li­le, mis toi­mub 11.-12. mail Tar­tu­maal Rõn­gus.

Kuu­sa­lu la­vas­tu­ses jä­nest män­gi­nud No­ra Me­ri­voo tun­nis­ta­ti pa­ri­maks nai­so­sa­täit­jaks ning not­su rol­lis ol­nud Eli­se Tek­ko pa­ri­maks kõr­va­l­osa­täit­jaks. Pa­ri­maks mee­s­o­sa­täit­jaks va­li­ti Jaa­gup Põll­maa Kol­ga koo­li Ko­hal-oli­ja­te eten­du­sest „Ka­va­lus“, mil­le la­vas­tas Tuu­li Rand. Jaa­gup Põll­maa ning Kol­ga näi­den­dist ka Han­na Lii­sa Talts ja Kas­par-Hu­ko Jur­jev ning Kuu­sa­lu tü­kist Jas­min Roo­pa said näit­le­ja­meis­ter­lik­ku­se erip­ree­mia.

Fes­ti­va­li žüriis olid Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­se näi­te­juht Keiu Kess, Keh­ra Nu­ku juht Mar­git Aas­maa ning näit­le­ja Krist­jan Lüüs.

„Ai­täh noo­red näit­le­ja­ha­ka­ti­sed emot­sio­naal­se ja vah­va teat­ri­päe­va eest! Män­gi­ge ja nau­ti­ge se­da, mi­da tee­te,“ üt­les Keiu Kess fes­ti­va­lil lõ­pe­ta­mi­sel.
Mar­git Aas­maa lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Suur tä­nu ka nei­le õpe­ta­ja­te­le, kes viit­si­vad näi­te­rin­gi ju­hen­da­da, nad tee­vad se­da ju oma põ­hi­töö kõr­valt. Ku­ni neid on, meie koo­li­tea­ter elab.“

Tä­na­vu­se fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas tea­tas, et ka järg­mi­sel aas­tal toi­mub Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­val Aru­kü­la rah­va­ma­jas.

Kuu­sa­lu „Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“
Kuu­sa­lu koo­li näi­te­rin­gi eten­dus „Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“ on lu­gu, kui­das Ka­ru­poeg Puh­hi raa­ma­tust tun­tud te­ge­la­sed, Puhh ja ta sõb­rad, hak­ka­vad la­vas­ta­ma „Pu­na­müt­si­kest“. Näi­te­män­gu lõ­pus muutub „Si­ni­müt­si­ke­seks“, la­vas­ta­ja jä­nes paneb näit­le­jad la­val ja pub­li­ku saa­lis tant­si­ma.
Li­saks No­ra Me­ri­voo­le, Eli­se Tek­ko­le ja Jas­min Roo­pa­le män­gi­vad sel­les Mikk Jõ­gi (Puhh), Ree­li­ka Viil­maa (ee­sel Iiah) ja Ka­di Jõ­gi (öö­kull). Kõik nad on 2. või 3. klas­si õpi­la­sed, näi­te­rin­gis käi­vad teist aas­tat.

Ju­hen­da­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu üt­les, et on sa­ma lu­gu küm­me­kond aas­tat ta­ga­si la­vas­ta­nud ning ka siis saa­tis se­da edu.
„Va­he­peal pa­nin sel­le ka­le­vi al­la – oo­ta­ma, ku­ni mu oma lap­se­laps No­ra kas­vab. Nä­gin, et te­mas on se­da sä­det. Sel­les tru­pis on kõik an­de­kad lap­sed. Eli­se käib mei­le Vänd­rast – meie koo­lis ta enam ei õpi, aga ema toob ta igal nä­da­lal näi­te­rin­gi. Kõik nad lus­ti­vad teat­ri­te­ge­mist, proo­vi­des saab kõ­vas­ti nal­ja. Neil on to­hu­tult pal­ju ener­giat ja mõt­le­vad ise la­vas­tus­se iga­su­gu vah­vaid lük­keid juur­de. Ka fes­ti­va­li žürii ei saa­nud aru, et nad jät­sid osa teks­ti va­he­le, imp­ro­vi­see­ri­sid kõ­vas­ti. Se­da nad os­ka­vad – olen nei­le al­gu­sest pea­le õpe­ta­nud – kui lä­heb sas­si, ei to­hi silm ka pil­ku­da, vaid peab uues­ti jär­je pea­le saa­ma,“ rää­kis Sai­ma Kal­lion­si­vu.

Ta li­sas, et üks mee­tod, mis las­te näi­te­rin­gi­de pu­hul ala­ti häs­ti töö­tab – las­te­le ei to­hi te­ha lu­ge­misp­roo­ve, õp­pi­gu kas­või na­tu­ke teks­ti pä­he ja ha­ka­ku ko­he peast män­gi­ma, siis tu­leb neil see väl­ja loo­mu­li­kult.

„Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“ val­mis Kuu­sa­lu näi­te­rin­gil eel­mi­sel aas­tal, prae­gu õpi­tak­se kah­te uut tük­ki: „Üh­te tee­vad lap­sed ise – ne­mad rää­gi­vad oma elust ja mi­na kir­ju­tan nen­de äge­daid lau­seid üles. Tei­ne on „Ine­tu par­di­poeg“. Ku­na nad on ka vä­ga mu­si­kaal­sed lap­sed, saa­me sin­na li­sa­da lau­le.“

Kol­ga „Ka­va­lus“
Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te algk­las­sit­rupp, 2. ja 3. klas­si õpi­la­sed, män­gi­s Jaak Sa­ra­puu „Ka­va­lust“. See on 1974. aas­tal kir­ju­ta­tud näi­dend, mil­le te­ge­la­sed on loo­mad, kes käi­vad koo­lis. Li­saks Jaa­gup Põll­maa­le (ka­ru), Han­na Lii­sa Talt­si­le (jä­nes) ja Kas­par-Hu­ko Jur­je­vi­le (hunt) män­gi­sid Kol­ga la­vas­tu­ses Mia Mar­ta Ko­se­mets, An­ni Mai Kat­vel, Miia Tam­mets, Mad­li-Trii­nu Kreutz­wald ja Hei­li Par­mas. Lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja Kris­ta Ku­ke sea­tud tant­su esi­ta­sid Anet­te Sim­mo, An­na-Lii­sa Šti­ba ja Ju­lia Leand­ra Soo­saar. Tra­dit­sioo­ni­lis­te jä­ne­se-, ka­ru- ja hun­di­kõr­va­de ning lõ­vi­la­ka ase­mel olid osa­täit­ja­tel eten­du­ses näo­maa­lin­gud ning tu­pee­ri­tud juuk­sed.

Rol­li eest Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te „Ka­va­lu­ses“ fes­ti­va­lil näit­le­jap­ree­mia saa­nud JAA­GUP PÕLL­MAA (ka­ru), AN­NI MA­RI KAT­VEL (lõ­vi) ning erip­ree­mia päl­vi­nud KAS­PAR HU­KO JUR­JEV (hunt).
Rol­li eest Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te „Ka­va­lu­ses“ fes­ti­va­lil näit­le­jap­ree­mia saa­nud JAA­GUP PÕLL­MAA (ka­ru), AN­NI MA­RI KAT­VEL (lõ­vi) ning erip­ree­mia päl­vi­nud KAS­PAR HU­KO JUR­JEV (hunt).

Ju­hen­da­ja Tuu­li Rand rää­kis, et soo­vis sel kor­ral la­vas­ta­da klas­si­ka­li­se näi­den­di, kus on ka vei­di huu­mo­rit.

„Kui­gi see on va­na lu­gu, kõ­ne­tab ka tä­na­päe­val – isa tu­leb hil­ja töölt, ema on ka vä­si­nud, tal po­le las­te jaoks ae­ga,“ sõ­nas ta.

Esie­ten­dus oli oma koo­lis fes­ti­va­lieel­sel päe­val, proo­ve alus­ta­ti märt­si al­gu­ses: „Alg­klas­si­las­te­ga ei saa­gi vä­ga pi­kalt te­ha, neil lä­heb mui­du iga­vaks. Ku­na olin va­he­peal koo­li­tu­sel, pi­di­me proo­ve te­ge­ma vä­ga in­ten­siiv­selt. Aga lap­sed võ­ta­vad end ala­ti kok­ku ja said ka fes­ti­va­lil vä­ga häs­ti hak­ka­ma. La­va, kos­tüü­mid, val­gus ja muu­si­ka an­na­vad oma võ­lu, meil ju koo­lis la­va po­le.“