Aru­kü­las al­gab pääs­te­de­poo ja Ra­ve­ni kon­to­ri ehi­ta­mi­ne

492
Aru­kül­la Sü­gi­se tä­na­va­le tu­leb sar­na­ne tu­le­tõr­je­de­poo-kon­to­ri­hoo­ne na­gu on Võ­ru­maal Mis­so va­ba­taht­li­kel pääst­ja­tel.

Uus pääs­te­ga­raaž-kon­to­ri­hoo­ne val­mib tu­le­vaks ke­va­deks.

Osaü­hin­gu Ra­ven ja Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu kor­ral­da­tud han­ke­le Aru­kü­la pääs­te­de­poo-Ra­ve­ni kon­to­ri ehi­ta­mi­seks esi­ta­ti 8 pak­ku­mist. Han­ke võit­sid AS Evi­ko ja Evi­ko In­se­ne­ri­bü­roo OÜ, ehi­ta­mi­ne lä­heb maks­ma 442 862 eu­rot. Sel­le­le li­san­du­vad oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve ja pro­jek­ti juh­ti­mi­se ku­lud, oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve han­ke või­tis Tal­lin­na Lin­nae­hi­tu­se AS hin­na­ga 18 522 eu­rot.

„Ehi­tus­le­ping on sõl­mi­tud, es­mas­päe­val oli ehi­tu­se alus­ta­mi­se koo­so­lek,“ sõ­nas OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi.

De­poo-kon­tor ehi­ta­tak­se Aru­kül­la Sü­gi­se tä­nav 2b krun­di­le, kus prae­gu on tu­le­tõr­jeau­to­de hoi­dmi­seks va­nad ga­raažid ja abi­hoo­ne. Need lam­mu­ta­tak­se, ase­me­le ehi­ta­tak­se roh­kem kui 400 ruut­meet­ri suu­ru­ne ka­he­kor­ru­se­li­ne hoo­ne, mil­le üh­te os­sa tu­leb tu­le­tõr­je­de­poo koos va­ja­li­ke tee­nin­dus- ja lao­ruu­mi­de­ga, tei­se OÜ Ra­ven kon­tor nel­ja toa ja paa­ri ga­raažibok­si­ga, mil­lest üh­te hak­kab hal­da­ma Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. Tei­se­le kor­ru­se­le te­hak­se nõu­pi­da­mis­te- ja koo­li­tus­te­ruum, mi­da saa­vad ka­su­ta­da nii tu­le­tõr­jeü­hing kui Ra­ven: „Võt­si­me ees­ku­juks Mis­so de­poo­hoo­ne, ka pro­jek­tee­ri­ja on sa­ma, kuid pro­jek­ti sai pi­sut muude­tud.“

OÜ Ra­ven kon­tor on prae­gu kõr­valk­run­dil asu­val ren­di­pin­nal, mil­le uue kat­la­ma­ja ehi­ta­nud SW Ener­gia müüs Tal­lin­na Pe­su­ma­ja­le. Ser­gei Ki­vi aval­das loo­tust, et seal õn­nes­tub töö­ta­da se­ni, ku­ni uus kon­tor val­mis, kuid Ra­ven on va­ja­du­sel val­mis aju­ti­selt töö­ta­ma ka nii-öel­da ko­du­kon­to­ris ehk tee­nin­da­ma klien­te in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas.

Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu juht Jaak Laa­nis­to üt­les, et pääs­te­teh­ni­kat hoi­tak­se pä­rast va­na hoo­ne lam­mu­ta­mist ühe ko­ha­li­ku et­te­võt­te ga­raažis, kuid kül­ma­de tu­le­kuks peaks uues hoo­nes saa­ma üks suur ga­raažiboks val­mis, et pääs­teau­tod sin­na ko­li­da.

Kui­gi ehi­tu­se alus­ta­mi­se koo­so­lek oli sel nä­da­lal, ei tä­hen­da see Ser­gei Ki­vi sõ­nul, et ehi­tus­töö­de­ga ko­he alus­ta­tak­se: „Ehi­tusp­ro­jekt on ole­mas, aga se­da on va­ja vei­di täien­da­da. Sa­mu­ti on va­ja ka va­na­de hoo­ne­te lam­mu­ta­mi­seks pro­jek­ti ja ehi­tus­lu­ba.“

Vas­ta­valt le­pin­gu­le peab uus hoo­ne val­mi­ma tu­le­va aas­ta märt­sis. Ser­gei Ki­vi mär­kis, et sand­wich-paneelid ehk ple­ki­ga kae­tud soo­jus­ta­tud pa­nee­li­dest hoo­ne­ saab püs­ti ilm­selt ju­ba tä­na­vu, kuid see­jä­rel võ­ta­vad ae­ga si­se­tööd ning li­sa­tööd väl­jas – aiae­hi­tus, hoo­nee­si­se as­fal­tee­ri­mi­ne ja muu.

Lea­der-prog­ram­mist eral­da­ti Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu­le de­poo­hoo­ne ehi­ta­mi­seks 65 525,21 eu­rot, ühin­gu oma­osa­lus on 35 000 eu­rot, Raa­si­ku val­laee­lar­ves on sel­leks ka­van­da­tud 150 000 eu­rot, li­gi 220 000 eu­rot hoo­ne mak­su­mu­sest ta­sub Ra­ven.

Eelmine artikkelAeg­vii­dus on ka tä­na­vu kolm ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­sik sai kuus­ki juur­de