Kuu­sa­lu kesk­koo­li tea­te­jooks­ja­te­le 2. koht

1079

4. ok­toob­ril Rak­ve­res toi­mu­nud Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du tea­te­jook­su­de võist­lus­tel saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li 1.-5. klas­si võist­kond murd­maa­tea­te­jook­sus 2. ko­ha. Jook­su või­tis Haab­nee­me kool aja­ga 16.50,2 mi­nu­tit, Kuu­sa­lu võist­kon­na aeg oli 17.05,2 mi­nu­tit. Võist­kon­da kuu­lu­sid Mia Ma­ria Lips­mäe, Liis­bel Al­met, Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Em­ma So­fia Loo­tus, Ane­te Olk­ko­nen, Ian Jär­ve, Bru­no Ser­gio Treu­feld, Joo­sep Pal­gi, Kaa­rel Prii­linn ja Jes­se Lau­ter.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 6.-9. klas­si võist­kond sai aja­ga 15.11,9 mi­nu­tit 4. ko­ha ning 10.-11. klas­si võist­kond 7. ko­ha aja­ga 14.52,2 mi­nu­tit. Pen­del­tea­te­jook­su lõ­pe­tas Kuu­sa­lu koo­li 1.-5. klas­si õpi­las­te võist­kond 6. ko­ha­ga (1.45,4), 6.-9. klas­si võist­kond ja­gas Haab­nee­me koo­li­ga 5.-6. koh­ta (1.39,9) ning 10.-12. klas­si õpi­las­te võist­kond Rak­ve­re Era­güm­naa­siu­mi­ga 7.-8. koh­ta (1.40,5).

Võist­kond­li­kus punk­tiar­ves­tu­ses saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­kool 1.-9. klas­si­de seas 107 punk­ti­ga 4. ko­ha, 2. koht jäi 2 punk­ti kau­gu­se­le, 10.-12. klas­si­de hul­gas saa­di 48 punk­ti­ga 7. koht.

Eelmine artikkelPanus­ta­da me­re­tur­va­li­su­ses­se
Järgmine artikkelÜksik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS: „Ka ük­si on või­ma­lik pal­ju ära te­ha.”