Kuu­sa­lu, Keh­ra ja Raa­si­ku koo­lid on korv­pal­lis Har­ju­maa pa­ri­ma­te seas

1009

Har­ju­maa 2017. aas­ta koo­li­de­va­he­li­sel meist­ri­võist­lus­tel korv­pal­lis saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­kool kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de seas kok­ku­võt­tes 2. ja Keh­ra güm­naa­sium 3. ko­ha ning Raa­si­ku põ­hi­koo­li­de seas 3. ko­ha.

Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses läks ar­ves­se 7 pa­re­mat tu­le­must ka­hek­sast. Jü­ri güm­naa­sium ko­gus 331, Kuu­sa­lu kesk­kool tei­se­na 328 ja Keh­ra güm­naa­sium kol­man­da­na 282 punk­ti. Põ­hi­koo­li­dest edes­ta­sid 218 punk­ti ko­gu­nud Raa­si­ku koo­li Vai­da (240) ja Pal­dis­ki ve­ne põ­hi­kool (224), ar­ves­se läk­sid 5 pa­re­mat võist­lust kuuest.

6.-7. klas­si pois­te võist­kon­da­dest sai esi­ko­ha Kei­la kool Sa­ku ja Ko­se güm­naa­siu­mi ees. Aru­kü­la põ­hi­kool jäi ja­ga­ma 9.-10., Kuu­sa­lu kesk­kool 11.-12. ja Raa­si­ku põ­hi­kool 13.-14. koh­ta.

8.-9. klas­si pois­te võist­kon­da­de esi­kol­mi­kus olid Kei­la, Sa­ku ja Jü­ri koo­lid. Keh­ra kool sai 6. ja Kuu­sa­lu 8. ko­ha, Aru­kü­la ja Raa­si­ku ja­ga­sid 9.-11. koh­ta. Sa­ma va­nu­se­rüh­ma tüd­ru­ku­test või­tis esi­ko­ha Pal­dis­ki ve­ne kool Jü­ri ja Keh­ra güm­naa­siu­mi ees. Keh­ra 3. ko­ha nais­kon­nas män­gi­sid Kar­men Ene­li Kau­ge, Kris­ti­ne Ko­val­jo­va, Hee­te Kuusk­la, Va­le­ri­ja Kov­ja­ti­nets, Ma­ri­li Al­le, Mar­leen He­len Ko­ger, Ker­lin Mänd ja Ari­na Kru­ti­tšen­ko, nen­de õpe­ta­ja on Pi­ret Ur­met. Kuu­sa­lu kesk­kool sai 5. ja Raa­si­ku põ­hi­kool 6. ko­ha.

10.-12. klas­si nei­du­dest või­tis esi­ko­ha Pal­dis­ki Ühis­güm­naa­sium Keh­ra güm­naa­siu­mi ees. Keh­ra nais­kon­da kuu­lu­sid Maar­ja-Liis Mar­dim, Ok­sa­na Be­lin­ko, Ali­na Kru­ti­tšen­ko, Ka­ri­na Adis­so­va, Ju­lia Ro­ma­nen­ko, Anas­ta­si­ja Be­lin­ko, Anas­ta­sia Kra­vets, Ka­ri­na Me­re, Kärt Vol­mer­son ja Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na, nen­de õpe­ta­ja on Pi­ret Ur­met. 3. ko­ha sai Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond koos­sei­sus Ma­ri­liis Si­ni­vee, Ee­va-Ma­ria Jõe­sa­lu, Kris­ti­na-Mar­got Trepp, Lui­sa Val­gis­te, He­le­na Sa­mel­selg, Car­men Tii­nas, Lii­sa Ko­ro­te­jev-Piir ja Lau­ra Anett Leo­ni­dov, nen­de õpe­ta­ja on Ing­rit Keer­ma.

Noor­mees­test või­tis Kei­la Viim­si ja Jü­ri koo­li­de ees, Kuu­sa­lu kesk­kool lõ­pe­tas 5. ko­ha­ga.

Eelmine artikkelJOONAS KIRNMANN Aruküla koolist võitis sportvibu karikavõistluse
Järgmine artikkelHC Keh­ra tee­nis Bal­ti lii­gas esi­me­sed punk­tid