Kuu­sa­lu kal­mis­tul tu­leb met­sa­ven­da­de mä­les­tusp­laa­di taa­sa­va­mi­ne

3038
Kaitseliitlane, kapten HEIGO VIJA, Näkiallika talu peremees PEETER KIVIMÄE, koguduse õpetaja JAANUS JALAKAS, kaitseliitlane JAANUS NIILSON valisid esmaspäeval mälestusplaadile kohta.

Uus plaat on gra­nii­dist ning sa­ma teks­ti­ga, mis va­nal, 1942. aas­tal ava­tud plaa­dil.

Vii­ma­sed paar aas­tat on Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud kait­se­liit­la­se, kapteni Hei­go Vi­ja eest­ve­da­mi­sel taas­ta­nud Va­ba­dus­sõ­ja või­du­sam­mast Kuu­sa­lu kal­mis­tul. Mul­lu sai sam­mas pu­has­ta­tud, plat­si­le pan­dud kolm li­pu­mas­ti. Tä­na­vu on lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel 12. au­gus­til plaa­nis ava­da Kuu­sa­lus 1941. aas­tal met­sa­ven­da­de­na kom­mu­nist­li­ku ter­ro­ri ohv­riks lan­ge­nu­te mä­les­tusp­laat.
Esi­me­ne mä­les­tusp­laat pai­gal­da­ti mä­les­tus­sam­ba mul­last alu­ses­se 1942. aas­tal Kuu­sa­lu too­na­se val­la­va­lit­su­se toe­tu­sel ja eest­ve­da­mi­sel. Plaat ava­ti 23. au­gus­til, kuid ee­mal­da­ti ning pei­de­ti 1944. aas­tal.
Hei­go Vi­ja rää­kis, et mä­les­tusp­laa­di leid­sid Git­ta Truus ja Ma­ti Nee­vits 2011. aas­tal Kuu­sa­lu ale­vi­kus oma Kesk­väl­jak 6 ko­du­ma­ja keld­rist. Saa­re­maa do­lo­mii­dist mä­les­tusp­laat oli pu­ru­ne­nud ning se­da pol­nud või­ma­lik enam taas­ta­da.
Plaa­dil on ni­med Lem­bit Ii­tal, Mart­ha Raid­la, Sal­me Kiigs­ke, Hind­rek Kuus­maa, En­del Kal­ju­saar, En­del Kuus­sa­lu, Val­ter Kuusk, Val­ter Tops ja Evald Jak­sen.
Va­na koo­pia, gra­nii­dist uus plaat sai val­mis 1. au­gus­til OÜ KI­VIX töö­ko­jas Rak­ve­res, pai­gal­da­tud mä­les­tus­sam­ba ja­la­mi­le 7. au­gus­til ning pi­du­lik ava­mi­ne on 12. au­gus­til kell 12.
Hei­go Vi­ja: „Tea­ta­si­me ava­mi­sest huk­ku­nud met­sa­ven­da­de su­gu­las­te­le, kellega võttis ühendust Peeter Kivimäe. Tu­le­kust on tea­ta­nud Eruoh­vit­ser­ide Lii­du esin­da­jad, tõe­näo­li­selt tu­leb ka Põh­ja maa­kait­se­ring­kon­na ülem. Pä­rast ava­mist lä­heb lä­bi Kuu­sa­lu lau­rit­sa­rong­käik. On ju­ba kol­mas aas­ta, kui see al­gab mä­les­tus­sam­ba juu­res tse­re­moo­nia­ga.”
Uue plaa­di ava­mi­sel on te­ma sõ­nul jär­je­pi­de­vu­se mõ­te, soov sam­ba ümb­rust kor­ras­ta­da. Plaa­nis on ümb­ru­se uuen­da­mi­ne, sel­leks on tei­nud Vir­ge Mar­nat ka­van­di.
Uue plaadi valmistamiskulud tasus Kuusalu vald.