Kuu­sa­lu JK Ra­da jä­tab hooa­ja va­he­le

974

Eel­mi­sel hooa­jal Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel III lii­ga ida­piir­kon­na 12 mees­kon­na seas 9. ko­ha­ga lõ­pe­ta­nud Kuu­sa­lu JK Ra­da on ot­sus­ta­nud, et jä­tab meist­ri­võist­lus­tel järg­mi­se hooa­ja va­he­le.

Mees­kon­na tree­ner Kris­to Vald­na sõ­nas, et ot­sus, miks ala­tes 1994. aas­tast Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel osa­lev mees­kond vä­he­malt ühe hooa­ja võist­lus­test ee­ma­le jääb, on män­gi­ja­te puu­dus.

„Kel­lel on vä­he ae­ga pi­si­pe­re kõr­valt, kes ehi­tab ma­ja, kes on vi­gas­ta­tud. Eel­mi­sel hoo­ajal sai­me küll igaks män­guks va­ja­li­ku 11 meest ala­ti kok­ku, kuid üle ki­vi­de-kän­du­de, mi­tu meest said hooa­ja kes­kel suu­re­ma trau­ma ning olid poo­le hooa­ja pealt ri­vist väl­jas. Näe­me, et uuel hooa­jal jääb pink lü­hi­ke­seks ning pi­da­si­me tar­ge­maks prob­lee­mi en­ne­ta­da ja võt­ta män­gu­paus,“ rää­kis ta.

Kui­gi lii­ga­män­ge sel aas­tal ei män­gi­ta, har­ju­ta­tak­se Kuu­sa­lus eda­si: „Saa­lit­ren­nid prae­gu käi­vad ja seal osa­levad ik­ka um­bes 15 män­gi­jat. Need, kes prae­gu on sel­leks veel lii­ga noo­red, on ehk aas­ta pä­rast val­mis ju­ba mees­te hul­gas män­gi­ma.“

Kris­to Vald­na rää­kis, et Ra­da mees­kon­na jalg­pal­lu­rid, kes soo­vi­vad ka al­ga­val hooa­jal võis­tel­da, või­vad se­da teha teis­tes mees­kon­da­des: „Ole­me kõi­gi­le and­nud va­bad käed ning või­me te­ha ka amet­li­ku lae­nu­le­pin­gu, kes ta­hab min­na Rak­ver­re, kes Tal­lin­nas­se.“

Ku­na Kuu­sa­lu mees­kond sel aas­tal Ees­ti lii­gat ei män­gi, jää­vad tõe­näo­li­selt ära ka hoo­ajaeel­sed sõp­rus­män­gud. Küll aga po­le vä­lis­ta­tud, et Ra­da lööb kaa­sa rah­va­lii­gas.
„Sel­le ot­su­se tee­me ke­va­del,“ üt­les tree­ner.

Eelmine artikkelAru­kü­la või­tis saa­li­jalg­pal­li II lii­ga
Järgmine artikkelLok­sa tee­ne­te­mär­gi saab dok­tor TAT­JA­NA PROS­KU­RI­NA