Kol­ga­kü­la tal­vi­sel ra­ken­di- ja rat­sao­rien­tee­ru­mi­sel võist­le­sid 34 ho­bust

257
Uu­ri­kad olid või­du­kad ees­ti tõu­gu ho­bus­tel – TER­JE VA­NA­HANS ja Ral­li, JA­NE VAHT­RAS ja Vi­ko ning EM­MA­MA­RIE MAR­LEEN TA­LI­VEE ja Rips.

Esi­me­sed rat­sao­rien­tee­ru­mi­se võist­lu­sed Ees­tis toi­mu­sid ju­ba paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si Saa­re­maal, kuid ala on po­pu­laar­sust al­les ko­gu­mas.

Jaa­nua­ri lõ­pus toi­mu­nud Kol­ga­kü­la tal­vi­sel ra­ken­di- ja rat­sao­rien­tee­ru­mi­sel osa­le­sid 12 võist­kon­da rat­sa ning viis ra­ken­die­ki­paaži. Võist­lu­se ees­märk oli rat­su­ta­des või ho­bu­saa­ni­ga lii­ku­des ko­gu­da kont­rol­la­ja jook­sul või­ma­li­kult pal­ju punk­te maas­ti­kul paik­ne­va­te kont­roll­punk­ti­de lä­bi­mi­se­ga. Pa­re­mus­jär­jes­tus sel­gus lei­tud punk­ti­de sum­ma ja ra­ja lä­bi­mi­se aja jär­gi. Rat­sa oli lu­ba­tud osa­le­da ku­ni kol­me­liik­me­li­se võist­kon­na­na.

Rat­sa­ni­kud ja ra­ken­did võist­le­sid eral­di ar­ves­tu­ses, punk­te ko­gu­ti ja ae­ga ar­ves­ta­ti Nu­ti­lo­gi ra­ken­du­se abil. Kaa­sae­la­ja­tel oli Nu­ti­lo­gi kau­du või­ma­lik jäl­gi­da võist­le­ja­te lii­ku­mist reaal­a­jas.

Tut­tav mets ja va­ra­sem orien­tee­ru­mis­ko­ge­mus tõi edu Kol­ga­kü­la tal­li võist­kon­na­le Uu­ri­kad, ku­hu kuu­lu­sid Ja­ne Vaht­ras ho­bu­sel Vi­ko, Ter­je Va­na­hans ho­bu­sel Ral­li ja Em­ma­ma­rie Mar­leen Ta­li­vee ho­bu­sel Rips. Uu­ri­kad ko­gu­sid kok­ku mak­si­mum­punk­tid ehk 25 ning nen­de aeg oli 1.12,04. Ka tei­se ko­ha saa­vu­ta­sid Kol­ga­kü­la tal­li rat­su­ta­jad jää­des võit­ja­te­le al­la vä­hem kui ka­he mi­nu­ti­ga – võist­kond Pi­ka­koi­va­li­sed: Vii­vi­ka Lii­man ho­bu­sel Al­gi, Lee Saa­re­pe­ra ho­bu­sel Ar­mis ja Il­mar Le­gen­kov ho­bu­sel Vii­rok. Nen­de tu­le­mus oli sa­mu­ti mak­si­mum­punk­tid ja aeg 1.13,54. Kol­man­da ko­ha saa­vu­tas võist­kond Car­bon Saku vallast 23 punk­ti ja aja­ga 1.21,54.

SVEN KADASTE, ANGELIKA KOOVIT ja hobune Uzume.

Ra­ken­di­te ar­ves­tu­ses läk­sid esi­me­sed kolm koh­ta Rap­la­maalt ko­ha­le tul­nud võist­le­ja­te­le. Vi­ha­soo kü­last pä­rit An­ge­li­ka Koo­vi­til ja Sven Ka­das­tel, kes osa­le­sid võist­kon­na­na Palm­se Pa­ru­nid, oli ra­ken­dio­rien­tee­ru­mi­se võist­lus es­ma­kord­ne ko­ge­mus. Ra­ja lä­bi­mi­sel olid nad kii­red, kuid üks kont­roll­punkt jäi võt­ma­ta ning tu­le­mu­seks sai nel­jas koht.

An­ge­li­ka Koo­vit kir­jel­das, kui­das lü­he­ma tee­kon­na ot­si­mi­se ees­mär­gil osu­tus mõ­ni koht met­sas saa­ni­ga lä­bi­mi­sel võrd­le­mi­si ras­keks: “Ko­ha­ti oli lu­mi ho­bu­se­le peaae­gu rin­nu­ni, hüp­pa­si­me saa­nist väl­ja, et ho­bu­sel ker­gem oleks, ja sum­pa­si­me ka ise lu­mes”.

Võist­lus­te kor­ral­da­ja And­reas Per­nits Vil­jan­di­maalt kom­men­tee­ris, et sel kor­ral oli võist­lus kee­ru­kas pak­su lu­me tõt­tu: „Eel­mi­sel päe­val sa­das ja tuis­kas lund pä­ris pal­ju ning ho­bus­tel oli pak­sus lu­mes ras­ke. Rat­su­ta­ja­te ra­ja pik­kus ideaal­sel lä­bi­mi­sel oleks ol­nud um­bes 11 ki­lo­meet­rit, võist­kon­nad te­gid kesk­mi­selt 13ki­lo­meet­ri­se rin­gi. Ra­ken­di­te ra­ja pik­ku­seks sai ideaal­se lä­bi­mi­se kor­ral li­gi­kau­du 8 ki­lo­meet­rit, võist­kon­nad lä­bi­sid aga kesk­mi­selt 10 ki­lo­meet­rit. Nii rat­sa kui ra­ken­di­ga võist­le­ja­te­le an­ti kont­rol­la­jaks 1 tund ja 30 mi­nu­tid just ra­ja ras­ku­se tõt­tu. Iga kont­rol­la­ja üle­ta­nud mi­nut tä­hen­das 1 punk­ti kao­tust lei­tud punk­ti­dest. Rat­sa leid­sid kõik 25 punk­ti kaks võist­kon­da ja ra­ken­dis kõik 15 punk­ti kolm võist­kon­da.”

Esi­ko­ha saa­vu­ta­nud Ja­ne Vaht­ras aval­das loo­tust, et ju­ba ke­va­del või su­ve­ha­kul ta­haks Kol­ga­kü­la met­sa­des taas orien­tee­ru­mis­võist­lu­se kor­ral­da­da: „Ho­bus­te­ga orien­tee­ru­mi­ne on ela­mus ja mõ­nus aja­vii­de ning sel­lel alal saa­vad võis­tel­da ka need rat­sa­ni­kud ja ho­bu­sed, kel­lel ei ole või­ma­lik har­ras­ta­da klas­si­ka­li­si rat­sas­por­dia­la­sid võist­luss­por­di ta­se­mel.”

Oma esi­me­se rat­sao­rien­tee­ru­mi­se võist­lus­ko­ge­mu­se said Kol­ga­kü­la tal­lis tree­ni­vad Pau­la-Lii­sa Je­go­rov, Kat­ha­ri­na Kan­ger, Mee­lis Mand­re, Loo­na Mirt Sarv, Alek­sand­ra Ree, Ann Mirt Kor­man, Roc­hel­le Lins, Kar­mel Kõr­ge, Ker­tu Ee­pold, Jo­han­na Peen­sa­lu, Rii­ne Roos, Kris­tii­na Rea ja Ja­na Salm. Ma­ret ja Kar­men Ka­se­met­s on rat­sao­rien­tee­ru­mi­sel ka va­rem osa­le­nud. Kem­ba kü­last Ülea­ru rat­sa­ta­lust olid osa­le­ma tul­nud Ru­ta Käärst, Noo­ra Nik­ka­ri­nen, He­le­rin Ti­ha­ne ja And­ra Al­lik.

Eelmine artikkelSõja-aja­loo klu­bid esi­ta­sid Hõi­mu­mar­si al­gu­ses II maail­ma­sõ­ja tee­mal poo­le­tun­ni­se la­hin­gu­la­vas­tu­se
Järgmine artikkelKalesi suvelavastus Arukülast pärit kunstnikust