Kuu­sa­lu Hoo­le­la kas­va­tab Al­li­ka kü­las köö­gi­vil­ju

745
MA­RIA PRÄÄTS näi­tab pu­ha­nud maa peal kas­va­nud to­ma­teid.

„On vä­ga hea meel, et ole­me oma ini­me­sed keld­ri­ruu­mi­dest värs­ke õhu kät­te saa­nud,” rõõ­mus­tab MA­RIA PRÄÄTS MTÜst Kuu­sa­lu Hoo­le­la.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la on Al­li­ka kül­la Kuu­sa­lu va­na koo­li­ma­ja juur­de ra­ja­nud PKT ehk pi­kaa­ja­li­se kaits­tud töö pro­jek­ti raa­mes köö­gi­vil­jaaia. Sel­le ees­märk on pak­ku­da psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le tur­va­li­ses kesk­kon­nas jõu­ko­hast ja pi­kaa­ja­list tööd. Aias töö­tab ju­hen­da­ja­te käe all iga­ päe­v kaks-kolm naist.

Se­ni on MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­did tei­nud val­las pea­mi­selt hea­kor­ra­töid – tal­vel lü­ka­nud lund, su­vel ko­ris­ta­nud prü­gi. Ku­na need on roh­kem mees­te­le jõu­ko­ha­sed tööd, on nai­sed ol­nud enam­jaolt seo­tud tu­bas­te te­ge­vus­te­ga, pa­ken­da­nud hel­ku­reid, val­mis­ta­nud nõu­de­pe­su­ma­si­na­te­le öko­tab­let­te. Idee pak­ku­da nei­le või­ma­lust aian­du­ses kätt proo­vi­da tek­kis Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se liik­mel Ma­ria Präät­sil eel­mi­sel su­vel.

Hoo­le­la aia­maal toi­me­ta­vad Vir­ve Haab­saar, Tiiu Sepp, Mil­vi Kah­re ja Kaie Us­tav.

„Soo­vi­sin ka nai­sed tuua õue päi­ke­se kät­te, an­da nei­le või­ma­lus töö­ta­da värs­kes õhus. Esi­me­se ko­ge­mu­se sai­me aas­ta ta­ga­si tel­li­mus­töö­na ra­vim­tai­mi kor­ja­tes. Klien­ti­de­le meel­dis sel­li­ne töö­kor­ral­dus vä­ga, see­tõt­tu taht­si­me nei­le väl­ja pak­ku­da mi­da­gi pü­si­va­mat. Aia­töö an­nab li­saks D-vi­ta­mii­ni­le või­ma­lu­se tun­da rõõ­mu mil­le­gi eest hoo­lit­se­mi­sest ja mõ­jub te­raa­pia­na,“ rää­gib ta.

Ühi­sel töö­põl­lul pu­has­ta­ti möö­du­nud sü­gi­sel kõi­ge­pealt va­na õu­na­puuae­d ning is­tu­ta­ti sin­na noo­ri pir­ni-, õu­na, ploo­mi- ja kir­si­puid, kok­ku paar­küm­mend is­ti­kut. Järg­mi­seks val­mis­ta­ti et­te põl­lu­maa, tal­vel kas­va­ta­ti lam­pi­de all et­te pap­ri­kat ja tšil­lit, uue aas­ta al­gul teh­ti esi­me­ne ta­li­külv, ma­ha pan­di por­rut, sa­la­tit, pe­ter­sel­li ja si­bu­lat. Hoo­le­la aia­maal kas­vab veel mi­tut vär­vi pee­ti, re­dist, kaa­li­kat, her­nest, uba, nui- ja ka­le­kap­sast, kur­ki ja su­vi­kõr­vit­sat, por­gan­dit, pas­ti­naa­ki ja kar­tu­lit, kat­se­ta­tak­se eri­ne­vaid sor­te. Mait­se­tai­me­dest on ole­mas till, si­bul, pe­ter­sell, sal­vei, ruko­la, mi­tu eri­ne­va mait­se­ga ba­sii­li­kut ja por­ru, kas­vu­hoo­nes kas­va­vad to­ma­tid, pap­ri­kad ja pip­rad.

Kas­vu­hoo­ne re­mon­diks va­ja­mi­ne­va pui­du kin­kis MTÜ­le OÜ Ju­min­da Saek­raam, tal­vi­seks et­te­kas­va­ta­mi­seks va­ja­li­ke lam­pi­de­ga te­ge­les Emil Ru­ti­ku, noo­red puud an­ne­tas Ai­var Haak Ar­li Puu­koo­list ning ka seem­ned jõud­sid pee­nar­des­se pea­mi­selt an­ne­ta­ja­te kau­du.

Aias ei töö­ta ai­nult nai­sed, aeg-ajalt lei­tak­se seal te­ge­vust ka mees­te­le, ena­mas­ti siis, kui on va­ja mi­da­gi kae­va­ta või kas­ta: „Nais­te hoo­leks jää­vad kõik is­tu­ta­mi­sed, ro­hi­mi­sed, har­ven­da­mi­sed, hool­du­sed ja saa­gi­ko­ris­tu­sed. Tööd jät­kub igaks päe­vaks, näi­teks ole­me tüh­jaks kor­ja­tud pee­nar­des­se jät­ku­valt juur­de kül­va­nud nii til­li, re­dist kui sa­la­tit. Suu­re­ma töö­na va­he­ta­si­me ühes­koos kas­vu­hoo­ne sõ­res­ti­kus väl­ja mõ­ned pui­to­sad ning pa­ni­me uue ki­le pea­le.”

Te­ge­vus­ju­hen­da­ja­tel käib va­ba­taht­li­ku­na abis Vir­ve Haab­saar, kes on nais­te sõ­nul tõe­li­ne ro­he­näpp ja ko­gu pro­jek­ti käi­gus­hoid­ja, ku­na jõud­vat pal­ju ja tead­vat veel roh­kem.

Paa­ri­le soo­vi aval­da­nud klien­di­le on eral­da­tud ka oma peen­raot­sad. Nen­de pu­hul on kõik ot­su­sed puh­talt oma­ni­ke te­ha – üks­ki te­ge­vus­ju­hen­da­ja ei käi nä­pu­ga näi­ta­mas, mi­da ro­hi­da või mil­lal kas­ta. Ma­ria Prääts mär­gib, et see on klien­ti­de­le suu­re­pä­ra­ne või­ma­lus õp­pi­da ees­mär­gi­pä­ra­sust ja vas­tu­tust.

Hoo­le­la kas­va­ta­tut saab os­ta
Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se tei­ne lii­ge Kaie Us­tav rää­gib, et kas­va­ta­mi­se pool pais­tab nen­de klien­ti­del iga­ti häs­ti õn­nes­tu­vat, nüüd oleks va­ja ka tu­rus­ta­mi­ses ol­la sa­ma tub­lid. Nen­de ma­he­põl­lun­du­se põ­hi­mõt­tel kas­va­ta­tud köö­gi­vil­ju saab tel­li­da kas Fa­ce­boo­ki kau­du või te­le­fo­nit­si.

„Et sel­lest või­ma­lu­sest tea­da an­da, ole­me ka ise ini­mes­te­le he­lis­ta­nud,” sõ­nab ta ja li­sab, et nii saa­di ju­ba su­ve al­gu­ses oma kõi­ge re­gu­laar­se­maks klien­diks Mer Me­ri ko­du­res­to­ran.

„Ka Lee­si kaup­lus võ­tab meie käest kau­pa. Loo­de­ta­vas­ti saa­me tu­le­vi­kus kõik ko­ha­li­kud poed oma klien­ti­deks, kuid loo­mu­li­kult rõõ­mus­ta­me ka erak­lien­ti­de üle. Iga ost toe­tab psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te osa­le­mist töö­tu­rul. Töö­jõu­ku­lud ka­ta­me pro­jek­ti­ra­ha­dest, oleks vä­ga to­re, kui hooa­ja lõ­puks saak­si­me kõik oma ku­lu­tu­sed kae­tud.”

Hoo­le­la te­ge­vus­ju­hen­da­jad on õn­ne­li­kud, et Fa­ce­boo­kis kor­ral­da­tud ja­ga­mis­mäng ai­tas nen­de te­ge­mi­si rek­laa­mi­da – pos­ti­tust ja­ga­ti 61 kor­da, loo­si tah­tel või­tis män­gu An­na Lii­sa Geb­ruk, kes sai aia­maalt va­li­da ter­ve kau­si­täie Hoo­le­la klien­ti­de hoo­le ja ar­mas­tu­se­ga kas­va­ta­tud köö­gi­vil­ju.

Nai­sed on kind­lad, et köö­gi­vil­ja­de kas­va­ta­mist jät­ka­tak­se koos klien­ti­de­ga ka tu­le­val aas­tal. Siis viiak­se seem­ned kon­tei­ne­ri­ga ju­ba jaa­nua­ris-veeb­rua­ris õue ning las­tak­se neil seal vas­ta­valt ees­ti il­ma­de­le kord su­la­da, kord kül­mu­da. Sel­li­selt kas­va­nud tai­med on suu­red ja tu­ge­vad. Kin­del on ka, et kar­tu­li­maa tu­leb järg­mi­sel aas­tal suu­rem, ku­na just ni­melt va­ra­ja­sed kar­tu­lid läi­nud tä­na­vu eri­ti häs­ti müü­giks. Ma­ria Prääts kii­dab, et need sat­tu­sid vä­ga heast sor­dist ning kas­va­sid pu­ha­nud maal suur­teks ja si­le­da­teks.