Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­ja va­li­tud

642

Kuu­sa­lu uus val­la­va­lit­sus tun­nis­tas 9. jaa­nua­ri is­tun­gil sot­siaal­ma­ja pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­töö­de rii­gi­han­ke võit­jaks osaü­hin­gu­te Tai­mar Tee­nu­sed ja Var­mi­tek Grupp ühis­pak­ku­mu­se, mil­le mak­su­mus on 556 833 eu­rot, li­san­dub käi­be­maks. Töö­de mak­su­mu­se ko­gu­sum­ma on li­gi 700 000 eu­rot. Rii­gi­han­kes­se esi­ta­tud tei­ne pak­ku­mus vas­tas sa­mu­ti han­ke­tin­gi­mus­te­le, kuid oli 15 600 eu­ro võr­ra kal­lim. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et küm­ne päe­va jook­sul on või­ma­lik val­la­va­lit­su­se ot­sust vaid­lus­ta­da, see­jä­rel sõl­mi­tak­se ehi­ta­ja­ga le­ping ning saab Kuu­sa­lu sot­siaal- ehk toe­ta­tud tee­nus­te­ga hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­sest rää­ki­da põh­ja­li­ku­malt. Rii­gi­han­ke jär­gi tu­leb hoo­ne va­ra­se­mast väik­se­mas ma­hus, na­gu oli ka­van­da­nud eel­mi­ne val­la­va­lit­sus. Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et aja­li­selt ei jõud­nud enam muu­de­tud pro­jek­ti üm­ber te­ha, sest rii­gilt lu­ba­tud toe­tus­ra­ha­ga, mis on 392 000 eu­rot, kaas­neb täht­a­ja­li­ne nõue – pä­rast le­pin­gu sõl­mi­mist ehi­ta­ja­ga on ehi­ta­mi­seks ae­ga ku­ni 18 kuud, kui le­ping sõl­mi­tak­se jaa­nua­ris 2019, peab ma­ja val­mi­ma hil­je­malt juu­nis 2020.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on RAI­KO MO­LOK