Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tõi va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks la­va­le lau­lu­män­gu

5140
Esiplaanil loevad vanu õpetussõnu ELVI REINVALD, TIIA KUMM, INGE LUKME, TERJE MULTER. Taga kuulavad ja musitseerivad KAUPO RÜÜTSALU, MART ALMERS, KAUPO PARVE ja KALEV PALLON.

Eten­du­ses ka­su­ta­tud uue­mad rah­va­lau­lud laul­sid 1970nda­tel aas­ta­tel kuul­saks Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri la­vas­ta­ja TÕ­NU TAMM koos KAA­REL KIL­VE­TI­GA.

Ees­ti va­ba­rii­gi juu­be­li eel­õh­tul esie­ten­dus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas har­ras­tust­ru­pi Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter la­vas­tus „Ar­mas­tus, pulm ja abie­lu ehk Tu­lu­saks Ju­ha­tu­seks ja Lõ­bu­saks Aja­wii­teks Noo­re-Rah­wa­le”. Lõ­bu­sa-õpet­li­ku lau­lu­män­gu koos­tas ja la­vas­tas Tõ­nu Tamm.

Tõ­nu Tamm ka­su­tas la­vas­tu­se teks­ti koos­ta­mi­seks üle sa­ja aas­ta va­nu­seid ene­sea­biõ­pi­kuid, näi­teks „Abie­lu ka­te­kis­mus ehk üleül­di­sed mär­ku­sed ja ar­wa­mi­sed sel­le kuns­ti koh­ta, kui­das abie­lus õi­ge õn­ne­li­kuks saa­da” või „Ar­mas­tus, kih­lus, pulm ja abie­lu ehk nõuand­ja ar­mas­ta­ja­te­le naes­te­rah­was­te­le”. Kõik la­vas­tu­ses ka­su­ta­tud raa­ma­tud la­si trupp di­gi­ta­li­see­ri­da. La­val olid eten­du­se or­kes­ter – Eli­na Aa­sa ki­tar­ril ja viiu­lil, Ka­lev Pal­lon man­do­lii­nil, lõõtsal ja kla­ve­ril, Kau­po Rüüt­sa­lu trum­mi­del ja Kau­po Par­ve kont­ra­bas­sil. Näit­le­sid ja laul­sid El­vi Rein­vald, Enn Kirs­man, In­ge Luk­me, Mart Al­mers, Ter­je Mul­ter, Tiia Kumm, Kris­tii­na Rai­vi Vi­le­pa­ju. Lau­lu­sea­ded te­gid Tõ­nu Tamm, Ka­lev Pal­lon ja Eli­na Aa­sa, lii­kumise In­ge Luk­me, la­va­ku­jun­du­se Enn Kirs­man, Kau­po Rüüt­sa­lu ja Mart Al­mers.

La­vas­ta­ja Tõ­nu Tamm tä­his­tas möö­du­nud aas­tal 75. sün­ni­päe­va. Sel­le pu­hul ot­sus­tas Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter te­ma ja 2005. aas­tal meie hul­gast lah­ku­nud Kaa­rel Kil­ve­ti mä­les­tu­seks an­da väl­ja duo muu­si­ka­ga CD-plaa­di „Küll mõ­ni poiss võib ilus ol­la”, mil­le esit­lus oli mul­lu 26. no­vemb­ril.

Plaa­di et­te­val­mis­tu­se käi­gus ning Ees­ti 100. ja Kuu­sa­lu val­la 80. sün­ni­päe­va­le mõel­des tu­li tru­pil idee need lau­lud eten­du­seks vor­mis­ta­da.

La­vas­tu­ses kõ­la­nud luu­le­tu­sed on pä­rit 1913. aas­tal il­mu­nud teo­sest „Luu­leilm”. Li­saks töö­tas trupp lä­bi Adolf Rüh­ka raa­ma­tu „Lü­hi­ke näi­te­män­gu õpe­tus”. Enn Kirs­man sel­gi­tas, et raa­ma­tus an­tak­se ka­su­lik­ke ja moo­di jär­gi­vaid nä­pu­näi­teid maal te­gut­se­va­te­le va­ba­taht­li­ke­le näit­le­ja­te­le ning nad võt­sid loe­tu põh­jal la­vas­tu­ses ka­su­tu­se­le ebat­ra­dit­sioo­ni­li­se näit­le­mi­se, lii­gu­ta­mis­te ja rää­ki­mi­se stii­li.

Va­rem po­le Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näit­le­jad oma la­vas­tus­tes laul­nud. Mees­te hää­led pa­ni kok­ku kõ­la­ma Kau­po Rüüt­sa­lu, nai­si ju­hen­das rah­va­muu­si­ka taus­ta­ga Eli­na Aa­sa.

Eli­na Aa­sa kom­men­tee­ris, et nal­ja­ga poo­leks tü­ki pu­hul pol­nud taot­lus kõr­ge muu­si­ka­li­ne ta­se: „Tä­nu näit­le­ja­meis­ter­lik­ku­se­le saa­vu­ta­sid nai­sed lü­hi­ke­se aja­ga sil­ma­paist­va ene­se­kind­lu­se. Mul on hea meel, et saan te­ha koos­tööd jul­ge­te ja rõõm­sa­te ini­mes­te­ga.”

La­vas­tust vaa­ta­mas käi­nud Men­da Kirs­maa üt­les, et osa­täit­jad olid pal­ju vae­va näi­nud ja töö kan­dis vil­ja: „See oli iga­ti so­bi­lik ja va­ja­lik män­gu­tükk meie rii­gi nii täht­saks sün­ni­päe­vaks. Ei to­hi unus­ta­da, et elus peab ka nal­ja ole­ma. Hea na­li on kõr­ges hin­nas.”

Ta li­sas, et lau­lu- ja pil­li­män­gu­ga tu­lid osa­täit­jad häs­ti toi­me, kos­tüü­mid, kü­ba­rad ja eri­ti vunt­sid olid vä­ga uh­ked.

Uues­ti män­gib Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter la­vas­tust 8. märt­sil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Pärast etendust mängis tantsuks ansambel Posõ. Tantsulugude vaheaegadel lugesTormise-seltsi tegevjuht Ulvi Rand ette vanu artikleid – 1925. aasta Vabast Maast “Harjumaa Kamtšatka” ja 1940. aasta Rahvalehest “Idülliline Kotkaveski Valgejõe kaldal Loksal.”