Küsi­mus UR­MAS KIRT­SI vo­li­tus­test vo­li­ko­gus

1116

En­ne aas­ta­va­he­tust ker­kis Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus üles kü­si­mus, kas oli seaduslik, et 13. det­semb­ril val­la­va­ne­maks va­li­tud Ur­mas Kirt­si osa­les vo­li­ko­gu liik­me­na Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 28. det­semb­ri is­tun­gil.

Ta­nel Tom­son va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald saa­tis uue aas­ta esi­me­sel päe­val aru­pä­ri­mi­se val­la­sek­re­tär Mai­re Lin­gi­le, li­sa­tud on vii­de va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni kir­ja­li­ke­le sel­gi­tus­te­le va­li­mis­te vee­bi­le­helt va­li­mi­sed.ee. Sel­gi­tus­tes on lau­se: „KOK­Si pa­ra­grahv 19 lõi­ge 2 punkt 1 ko­ha­selt pea­tu­vad vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed val­la­va­ne­maks või lin­na­peaks va­li­mi­se­ga, mit­te val­la- või lin­na­va­lit­su­se ame­tis­se kin­ni­ta­mi­sest.“

Aru­pä­ri­ja kü­sib, kas val­la­sek­re­tär on edas­ta­nud val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le vo­li­ko­gu ot­su­se val­la­va­ne­ma va­li­mi­se koh­ta ning miks ei ole se­ni Ur­mas Kirt­si vo­li­tu­si vo­li­ko­gu liik­me­na pea­ta­tud ega asen­dus­lii­get mää­ra­tud. Vas­ta­valt sea­du­se­le tu­leb val­la­sek­re­tä­ril edas­ta­da val­la­va­ne­ma va­li­mi­se ot­sus kol­me töö­päe­va jook­sul val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le, kes pea­tab vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed ja mää­rab val­la­va­ne­ma ase­mel vo­li­ko­gus­se asen­dus­liik­me.

Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et se­ni on läh­tu­tud ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se (KOKS) sel­lest lõi­kest, kus on öel­dud, et val­la­va­nem saab ame­tis­se asu­mi­seks vo­li­tu­sed val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­sest. Kuu­sa­lu val­las ei ole uut val­la­va­lit­sust kin­ni­ta­tud, töötab vo­li­ko­gu eel­mi­ses koos­sei­sus kin­ni­ta­tud val­la­va­lit­su­s, mil­le liik­med kandideerisid sü­gi­sel va­li­mis­lii­dus Ühi­ne Ko­du ja on prae­gu sa­mal ajal ka val­la­vo­li­ko­gu liik­med. Vas­ta­valt sea­du­se­le saa­vad eel­mi­se koos­sei­su val­la­va­nem ja val­la­va­lit­su­se liik­med ol­la uue koos­sei­su vo­li­ko­gus aja­ni, ku­ni nad kin­ni­ta­tak­se uues­ti ame­tis­se.

Val­la­va­nem li­sas, et seo­ses aru­pä­ri­mi­se­ga on pa­lu­tud sei­su­koh­ta va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­nilt ja ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­milt, kus lu­ba­ti as­ja uu­ri­da ja saa­ta kir­ja­lik vas­tus.

Eelmine artikkelAru­kü­la aas­ta­lõ­pu­ball tõi mõi­sa ka uusi pi­du­li­si
Järgmine artikkelVaba­dus­sõ­ja muu­seum Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­tak­se veeb­rua­ris