Kui­das Aeg­vii­du rah­vas hin­dab ko­ha­lik­ku elu-olu pä­rast ühi­ne­mist Ani­ja val­la­ga?

202

En­di­ne Aeg­vii­du vald ja Ani­ja vald lii­tu­sid ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te va­li­mis­te järel ok­toob­ris 2017. Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis eel­mi­se nel­ja­päe­va, 14. juu­li kesk­päe­va pai­ku Aeg­vii­du ale­vis ju­hus­li­kelt ini­mes­telt, kui­das on ol­nud ela­da li­gi viis aas­tat Ani­ja val­las. Kok­ku­lep­pel vas­ta­ja­te­ga jä­ta­me nen­de ni­med ava­li­kus­ta­ma­ta.

Noo­rem mees: „Tu­li­me Aeg­vii­tu ela­ma, kui na­tu­ke ae­ga oli veel Aeg­vii­du vald ja siis lii­de­ti Ani­ja val­la­ga. Mi­nu mee­lest on vä­ga to­re ol­nud ela­da Ani­ja val­las. Va­he­te­va­hel on ol­nud meil val­la­va­lit­su­se­ga as­jaa­ja­mi­si, need on su­ju­nud häs­ti. Su­ve al­gu­ses oli Keh­ras bee­bi­pi­du, käi­si­me seal, jäi­me ra­hu­le. Hal­dus­re­form ei muut­nud siin mi­da­gi eri­li­selt, ai­nus oli, et Ani­ja val­la vee-et­te­võt­ja keh­tes­tas uue hin­na­kir­ja. Suur asi on, et Aeg­vii­dus teh­ti kolm aas­tat ta­ga­si tä­na­vad kor­da, va­na as­fal­di ase­mel on uued kat­ted. Need on nii head, et va­balt saab rul­lui­su­ta­da.“

Va­nem mees jalg­rat­ta­ga: „Mi­na olen Aeg­vii­dus ela­nud lap­seeast saa­dik, väl­ja ar­va­tud kaks aas­tat Nõu­ko­gu­de sõ­ja­väes. Mi­nu mee­lest on Ani­ja val­las läi­nud meil elu na­tu­ke pa­re­mu­se poo­le – seo­ses ÜVK ehi­tu­se­ga sai­me en­da­le ka­na­li­sat­sioo­ni ko­ju, kui­gi tu­li ise maks­ta, aga enam ei pea kut­su­ma tüh­jen­da­mi­sau­tot. Aeg­vii­dus peaks ole­ma ini­me­ne, kel­le poo­le saaks pöör­du­da oma mu­re­de­ga ja saa­da val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­sest pa­re­mi­ni in­fot. Ma ei ole ar­vu­ti­-i­ni­me­ne, in­fot on vä­he, võiks ol­la roh­kem. Tä­nu elekt­ri­raud­tee­le on Aeg­vii­du ümb­rus­kon­na rah­va­le, ka osa­de­le Jär­va­maa kü­la­de ini­mes­te­le täh­tis raud­tee­jaa­ma tõttu, vaa­da­ke, kui pal­ju au­to­sid on par­gi­tud jaa­ma­hoo­ne juur­de, ron­gi­ga sõi­de­tak­se Tal­lin­nas­se töö­le. Kui õh­tul ron­gi­ga ta­ga­si jõu­tak­se, lä­heb siin pood rah­vast täis.“

Kaks tüd­ru­kut: „Meie ko­du on Viim­sis, ole­me Aeg­vii­dus va­nae­ma juu­res. Mei­le meel­dib siin ja vä­ga meel­dib käia väi­ke­ses poes, mis po­le sel­li­ne suur mar­ket, na­gu on lin­nas. Va­nae­ma ko­du on Aeg­vii­du kes­ku­sest kau­ge­mal, seal kas­va­vad kar­tu­lid ja aed­vil­jad. Se­da, et Aeg­vii­du oli en­ne vald ja nüüd on ühi­ne­nud Ani­ja val­la­ga, me ei tea ja va­nae­ma ei ole rää­ki­nud.“

Nai­ne, kes saa­bus au­to­ga: „Tu­len Ni­ker­jär­velt, see on Aeg­vii­du üks osa, na­gu ka Ne­li­jär­ve ja Ko­se­nõm­me on eral­di osad, kuid moo­dus­ta­vad ühtse ter­vi­ku – Aeg­vii­du ale­vi, mis oli en­ne omaet­te vald. See, et Aeg­vii­du vald lii­de­ti Ani­ja val­la­ga, ei häi­ri mind. Ani­ja vald pa­ni Ni­ker­jär­ve­le tä­na­va­val­gus­tu­se, see on hea. Aeg­vii­dus on de­poo hoo­ne res­tau­ree­ri­tud, ka see on hea. Aga mu­ret teeb, et ehi­tus­jäät­me­te suur kon­tei­ner võe­ti Aeg­vii­dust ära, va­rem see oli ale­vis. Keh­ras­se jäät­me­jaa­ma on pikk maa, et sin­na ehi­tus­jäät­meid viia. Ehi­tus­jäät­me­te kon­tei­ner oleks Aeg­vii­dus vä­ga va­ja­lik.“

Nai­ne jalg­rat­ta­ga: „Elu on läi­nud Ani­ja val­las vä­ga häs­ti. Ma pool­da­sin Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la liit­mist, hää­le­ta­sin rah­va­kü­sit­lu­ses sel­le poolt. Aru­saa­dav, et eral­di val­laks enam jää­da ei saa­nud. Kind­las­ti ei taht­nud, et oleks ühi­ne­nud Ta­pa val­la­ga, Ta­pa­le oleks ol­nud tü­li­kas min­na as­ju aja­ma. Keh­ra jääb Tal­lin­na poo­le, lo­gis­ti­ka toi­mib, ron­gi­sõit on aja­võit, saab sõi­ta ron­gi­ga Keh­ras­se, sealt eda­si Tal­lin­nas­se töö­le ja vas­tu­pi­di.“

Eelmine artikkelSlo­vee­nia – kõr­vit­sa­põl­du­de ja vii­na­mar­ja­väl­ja­de maa
Järgmine artikkelAni­ja Val­la Las­teaiad ja Anija Valla Kul­tuu­ri­kes­kuse juht lah­ku­vad ame­tist