Kui­das on ko­ha­li­kud va­li­mis­ni­me­kir­jad end Teie hin­nan­gul tut­vus­ta­nud ja kas tea­te ju­ba, kel­le­le hää­le an­na­te?

1164

Ani­ja vald

Kes­kea­li­ne nai­ne Keh­rast: „Va­li­ma peab kind­las­ti. Aru­ta­si­me abi­kaa­sa­ga ja jõud­si­me ühi­se­le seisukohale. Ar­va­mus oli ju­ba paar-kolm kuud ta­ga­si ole­mas, lõp­lik ot­sus sün­dis nä­da­la­päe­vad ta­ga­si. Vaa­ta­si­me sel­le jär­gi, et oleks as­ja­lik ini­me­ne ja mi­da ta val­la jaoks on tei­nud. Va­li­me tei­si­ti, kui ne­li aas­tat ta­ga­si. Par­tei­de poo­le ei vaa­ta, meie kan­di­daat on va­li­mis­lii­dus. Rek­laa­mi te­hak­se nii pal­ju, et sel­lest on kõ­ri­ni, ise­gi mul­ti­fil­mi­de­le las­tak­se va­he­le. See rek­laam, mis pan­nak­se post­kas­ti, lä­heb peaae­gu ot­se plii­di al­la.”

Ve­ne nai­ne Roo­kü­last: „Va­rem po­le ma va­li­mas käi­nud, nüüd lä­hen. Mul on pu­na­ne pass, riigikogu valimistel ei saa osaleda. Lap­sed on Ees­tis sün­di­nud ja neil on si­ni­sed pas­sid. Nad on noo­red ja tar­gad ini­me­sed, rää­gi­vad ise­gi ko­dus ees­ti kee­les, aga mi­na ei ole ära õp­pi­nud.

Kel­le poolt hää­le­tan, veel ei tea, kind­las­ti pean nõu tüt­re­ga. Ve­ne­keel­ne leht tu­li, sealt lu­ge­sin kan­di­daa­ti­de ise­loo­mus­tu­si. Kah­te tean ja neid võib va­li­da. Üks on Voo­selt ku­na­gine me­dit­sii­ni­õ­de Ljud­mil­la, tei­ne pe­rearst Ja­ko­ven­ko, kel­le juu­res am­mu käin. Tei­si ei tun­ne.”

Noo­rem ve­ne mees Keh­rast: „Ma ei ole ku­na­gi va­li­mas käi­nud ega lä­he ka see­kord. See ei an­na mul­le mi­da­gi. Ma ei os­ka väl­ja tuua mi­da­gi, mis mind Keh­ras häi­riks, mul­le pii­sab kõi­gest, mis siin on ja olen ko­ha­li­ku elu­ga ra­hul. Olen siit pä­rit, töö­tan nii Keh­ras kui Tal­lin­nas. Post­kas­ti pan­dud rek­laa­mi ma ei vaa­ta, see ei hu­vi­ta mind üld­se. Tean, et va­rem oli val­la­va­nem, kui­das ta ni­mi oli­gi… Lill­soo. Aga te­ma oli ju­ba am­mu, prae­gust ei tea üld­se. Neid va­he­ta­tak­se tih­ti ja mind üld­se ei hu­vi­ta, kes on ja mil­le­ga te­ge­leb.”

Kuu­sa­lu vald

Väi­kes­te las­te­ga pe­re Kuu­sa­lust: „Va­lik on see­kord ras­ke. Va­nad oli­jad po­le enam mil­le­ga­gi sil­ma paist­nud, tun­du­vad vä­si­nud. Sa­mas uu­te hul­gast ei os­ka va­li­da, on võõ­rad ning roh­kem kri­ti­see­ri­vad prae­gust või­mu, kui too­vad uu­si ideid. See­kord on era­kord­selt ak­tiiv­ne aru­te­lu Fa­ce­boo­kis, on hu­vi­tav jäl­gi­da. Kuid kas sõ­na­dest saa­vad ka teod, näi­tab aeg. Usun siis­ki, et roh­kem edu on neil, kes park­la­tes sil­mast-sil­ma kam­paa­niat tee­vad, olen näi­nud seal EK­RE ja Kes­ke­ra­kon­na esin­da­jaid.”

Pen­sio­när Valk­last: „Ei tea va­li­mis­test eri­ti mi­da­gi, vä­ga ei hu­vi­ta ka. Mõ­ned rek­laa­mid olen saa­nud, kuid va­li­mis­lu­ba­du­sed on va­li­mis­test va­li­mis­tes­se sa­mad. Kui man­daa­did käes, koon­dub ko­gu võim taas Kuu­sa­lu-Kiiu suu­na­le ning väik­se­mad kü­lad unus­ta­tak­se. Oleks, et kü­lad suu­daksid kok­ku lep­pi­da, et saa­da­vad kan­di­dee­ri­ma ühe oma esin­da­ja, kes hää­led kok­ku kor­jaks. Pa­ra­ku käib aga ka pi­se­ma­tes kü­la­des kisk­le­mi­ne hääl­te pä­rast ja vo­li­ko­gu saa­li uks jääb su­le­tuks.”

Nai­ne Kiiust: „Mul on va­li­tud. Ot­sus­ta­sin tut­ta­va ka­suks, ke­da tun­nen häs­ti. Ku­na ta po­le mind iga­päe­vae­lus ku­na­gi alt ve­da­nud, ei teeks ta se­da kind­las­ti ka vo­li­ko­gus. Kam­paa­nias on sil­ma jää­nud pal­ju vas­tan­du­mist ning uu­te idee­de puu­du­mist, kor­ra­tak­se va­nu as­ju. Pa­ra­ku min­nak­se ka isik­li­kuks. Leian, et kam­paa­niat saab te­ha ka vii­sa­ka­malt, kes­ken­du­des roh­kem idee­de­le, mit­te isi­ku­te­le. Loo­dan, et pä­rast va­li­mi­si olu­kord ra­hu­neb, lei­tak­se koos­töö­part­ne­rid ning jät­ka­tak­se si­su­list tööd. Ning et ku­na­gi saaks ka möö­da kerg­liik­lus­teed ran­da ja Kiiu mõi­sast saaks tu­ris­miob­jekt.”

Raa­si­ku vald

Üliõ­pi­la­ne Aru­kü­last: „Ku­na Raa­si­ku val­la­ga enam nii ti­he­dalt kok­ku ei puu­tu, on va­li­kut ras­ke te­ha. Pal­jud kan­di­dee­ri­jad on tut­ta­vad ni­med-näod, ena­mik va­lib­ki ilm­selt oma sõp­ru või su­gu­la­si, väi­ke­se val­la prob­leem. Sil­ma­ga vaa­da­tes on aren­gut ol­nud, Tal­lin­na maan­tee kerg­liik­lus­tee on val­mis, hoo­ne­te re­mon­did-juur­dee­hi­tu­sed ta­sa­pi­si pro­jek­tee­ri­mi­sel. Kurb ai­nult, et in­ves­tee­rin­gu­te täi­tu­mist tu­leb nii kaua oo­da­ta. Usun, et val­la­ju­hid ja amet­ni­kud an­na­vad en­dast pa­ri­ma, et elu eda­si viia, see­ga võib prae­gu­se olu­kor­ra­ga ra­hu­le jää­da. Kam­paa­nias meel­dis, et era­kon­nad ja nen­de po­lii­ti­ka jää­vad ta­gap­laa­ni­le, kah­ju on sel­lest, et kam­paa­nias käi­di väl­ja vä­he uu­si ideid. Pal­ju, mil­le­le rõ­hu­ti, on ju­ba nii­gi töös.”

Kes­kea­li­ne nai­ne Aru­kü­last: „Olen tut­vu­nud rek­laa­mi­de­ga, käi­nud de­ba­til, mit­me­le kan­di­daa­di­le ise he­lis­ta­nud ja mi­da­gi kü­si­nud. Soo­vi­tan se­da va­rian­ti kõi­gi­le, Raa­si­ku-suu­ru­ses val­las on kan­di­daa­dil kee­ru­li­ne sind ig­no­ree­ri­da. Nii saab sõe­lu­da väl­ja en­da­le pa­ri­ma kan­di­daa­di. Prog­ram­mi­des ja va­li­mis­lu­ba­dus­tes rää­gi­vad kõik vaid suur­test as­ja­dest. Eri­ti hea meel on, et see­kord on kaa­sa­tud ni­me­kir­ja­des­se pal­ju noo­ri. Loo­dan, et tu­le­va­ses vo­li­ko­gus an­tak­se ka noor­te­le sõ­na ega su­ru­ta nen­de al­ga­tu­si ma­ha.”

Kes­kea­li­ne nai­ne Raa­si­kult: „Mi­nu va­lik on teh­tud. Ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses soo­vin val­la­juh­ti­mi­ses nä­ha ini­me­si, kes on Raa­si­ku val­la ela­ni­kud. Vo­li­ko­gus võiks ol­la need, kel­lel va­ra­se­mast vo­li­ko­gu­liik­me töö ko­ge­mus. Elu on näi­da­nud, et kõi­ge pa­re­mi­ni suu­dab ko­ha­li­kest hoo­li­da ko­ha­lik ning vo­li­ko­gu­töös ai­tab ko­ge­mus kaa­sa efek­tiiv­se­le ot­sus­ta­mi­se­le. Uu­si ja värs­keid ideid saab ära ka­su­ta­da ko­mis­jo­ni­de töös.”