Kui­das kom­men­tee­ri­te Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma va­li­mi­si ja vo­li­ko­gus nüüd­seks tek­ki­nud olu­kor­da?

1114

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, MAR­GUS SOOM: „Ot­sus va­li­da ta­ga­si va­na val­la­va­nem, ei ol­nud de­mok­raa­tia pa­rim näi­de.  Enam kui  60 prot­sen­ti va­li­jatest soo­vi­sid juh­ti­mi­se väl­ja­va­he­ta­mist. Kui siia­ni va­lit­ses Kuu­sa­lus stag­nat­sioon – ei ar­ves­ta­tud ko­gu­kon­da­de hu­vi­de­ga, val­la­le olu­li­si as­ju ot­sus­ta­sid 3-4 amet­nik­ku – siis nüüd tu­leb täie­lik sei­sak. On vä­he­mus­va­lit­sus. Iga olu­li­se ot­su­se te­ge­mi­sel on va­ja te­ha „leh­ma­kaup­le­mist”. Ja sel­li­seid vo­li­nik­ke on, kel­le isik­li­kud hu­vid, emot­sioo­nid on kõr­ge­mal ko­gu­kon­na hea­käi­gust. Mil­li­ne po­lii­ti­li­ne lü­hi­nä­ge­li­kus ühelt rii­gi­ko­gus esin­da­tud par­teilt.“

Are­nev Kuu­sa­lu Vald, RAS­MUS ME­RI­VOO: „Ur­mas Kirt­si sai lõ­puks sel­le, mi­da ta vä­ga oli soo­vi­nud ja meie vald val­la­va­ne­ma, ke­da ta vää­rib. Kü­si­sin kõi­gilt kan­di­daa­ti­delt, kas sot­siaal­mee­diat saaks val­la juh­ti­mi­ses ka­su­ta­da ja ka Ur­mas Kirt­si vas­tus oli loo­tust­an­dev. Loo­dan, et pee­tak­se sõ­na ning ini­mes­tel on pea­gi olu­li­selt liht­sam val­laas­ja­des kaa­sa rää­ki­da. Mul on hea meel, et ko­gu see pikk prot­sess an­dis mul­le pii­sa­valt ins­pi­rat­sioo­ni ja mee­le­kind­lust, et vo­li­ko­gust lah­ku­da.“

EK­RE, SU­LEV VALD­MAA: „Me val­las on as­jad häs­ti, mu­ret­se­mi­seks po­le põh­just. Vo­li­ko­gus­se va­li­tud 11 kan­di­dee­ri­sid soo­vist muu­ta 8 aas­ta jä­rel val­la juh­ti­mist. Ilm­nes, et üht­sust pol­nud. Po­le sel­ge, kes, mil­lal, miks meelt muu­tis ja ot­sus­tas toe­ta­da va­na kurs­si. Ole­tu­si saab ehk te­ha val­laa­me­ti­te uue jao­tu­se põh­jal. Sai­me hea õp­pe­tun­ni, mis kin­ni­tab, et kõi­ki­de­le mee­le­pä­rast ülii­ni­mest po­le ole­mas, uut po­liit­jalg­ra­tast po­le mõ­tet leiu­ta­da, ka po­lii­ti­kas ei ta­su tund­ma­tus ko­has vet­te hü­pa­ta, kui os­ku­sed puu­du­vad.

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, VÄR­NER LOOTS­MANN: „Kuu­sa­lu vald on ai­nu­laad­ne Har­ju­maal, võib-ol­la ka Ees­tis, kus jõu­lu­deks on ole­mas val­la­va­nem, aga po­le vo­li­ko­gu esi­meest. On ül­la­tav, et ta as­tus ta­ga­si esi­me­se ta­ga­si­löö­gi pu­hul. Aga Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu po­le ai­nus koht, kus on saa­vu­ta­tud ühe­hääl­ne ena­mus. Liht­ne ei ole.“