Kui­das hääl­te üle­lu­ge­mi­ne muu­tis Kuu­sa­lu val­las man­daa­ti­de jao­tust

1078

Kui es­mas­päe­va, 16. ok­toob­ri hom­mi­kul ava­li­kus­ta­ti in­ter­ne­tis va­li­mi­sed.ee kesk­kon­nas esialg­sed va­li­mis­tu­le­mu­sed lin­na­des-val­da­des, jao­tu­sid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 19 man­daa­ti: va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du 9, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 5, EK­RE 2, Re­for­mie­ra­kond 1, Kes­ke­ra­kond 1 ja va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald 1. Nii jao­tas vo­li­ko­gu­ko­had va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni elekt­roo­ni­li­ne prog­ramm ehk va­li­mis­te in­fo­süs­teem VIS, ku­hu Kuu­sa­lu val­la kõik ne­li jaos­kon­na­ko­mis­jo­ni si­ses­ta­sid and­med va­li­mis­te­päe­va, 15. ok­toob­ri hi­li­sõh­tul.

Es­mas­päe­val asus Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon hää­le­tus­se­de­leid üle lu­ge­ma ning sel­le tu­le­mu­sel jao­tus muu­tus: va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du 8 koh­ta vo­li­ko­gus, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 5, va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald 2, EK­RE 2, Re­for­mie­ra­kond 1, Kes­ke­ra­kond 1.

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mai­re Link kom­men­tee­ris, et ta on li­gi 40 aas­tat juh­ti­nud ko­ha­lik­ke va­li­mis­ko­mis­jo­ne ning va­rem­gi on hää­le­tus­se­de­li­te üle­lu­ge­mi­sel lei­tud va­li­mis­päe­va õh­tu­se hääl­te­lu­ge­mi­se­ga tek­ki­nud vi­gu, kuid se­ni ei ole need kaa­sa too­nud vo­li­ko­gu esialg­ses koos­sei­sus muu­tu­si.

Nüüd osu­tu­sid mää­ra­vaks ük­si­kud hää­led – hää­le­tus­se­de­li­te ja pro­to­kol­li­de kõr­vu­ta­mi­sel sel­gus, et Kol­ga ja Kiiu jaos­kon­na pro­to­kol­li­des mär­gi­tud hää­le­tus­se­de­li­te arv oli eri­nev üle­lu­ge­mi­sel saa­dud ar­vust. Kiiu jaos­kon­nas oli ühe­le kan­di­daa­di­le elekt­roo­ni­lis­se and­me­baa­si eks­li­kult mär­gi­tud 9 häält, kui­gi oli 0. Tei­se­le kan­di­daa­di­le oli pro­to­kol­li kir­ju­ta­tud 0 häält, oli 1. Kol­ga jaos­kon­nas lei­ti ek­si­tus kol­me kan­di­daa­di pu­hul – ka­he­le neist oli pro­to­kol­li si­ses­ta­tud 0, kui­gi kumb­ki sai 1 hää­le ning kol­man­da­le oli mär­gi­tud 1 hääl, kuid te­ma va­li­mis­numb­ri­ga se­de­lit ei ol­nud ja jäi 0 häält.

Kui ük­si­ku­te hääl­te muut­mi­se­ga suurt muu­tust ei tul­nud, siis Kiius teh­tud nä­pu­vi­ga võt­tis ühelt va­li­mis­ni­me­kir­jalt vo­li­ko­gu­ko­ha ja an­dis sel­le tei­se­le ni­me­kir­ja­le.

Val­la­sek­re­tär tõ­des, va­li­mis­te­päe­va õh­tuks on ko­mis­jo­ni­de liik­med vä­si­nud, suu­rim ek­si­tus tek­kis Kiiu jaos­kon­nas ilm­selt see­tõt­tu, et ar­vu­tik­la­via­tuu­ril on 9 ja 0 kõr­vu­ti: „Va­li­mis­ko­mis­jo­nid te­ge­le­vad kan­di­daa­ti­de numb­ri­te, mit­te ni­me­de­ga. Iga­le numb­ri­le an­tud hää­led pan­nak­se eral­di ümb­ri­kus­se, num­ber kir­ju­ta­tak­se ümb­ri­ku­le pea­le, kan­di­daa­ti­de ni­me­sid ei kir­ju­ta­ta. Ko­had jao­tab numb­ri­te põh­jal prog­ramm, kui and­med on si­ses­ta­tud.“

Ta mär­kis, et see­kord oli Kuu­sa­lu val­las va­ra­se­ma­test va­li­mis­test roh­kem kan­di­daa­te – 157, hää­le­ta­mis­se­de­leid oli 3159 – po­le mi­da­gi ime­lik­ku, et tek­ki­sid mõ­ned vead. „Sel­leks val­la va­li­mis­ko­mis­jon loeb­ki järg­mi­sel päe­val hää­led üle, et vead pa­ran­da­da. Hääl­te üle­lu­ge­mi­se juu­res vii­bis es­mas­päe­val ka Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Hil­le­ri Trei­salt. Pü­ha­päe­va õh­tul üh­te­gi vaat­le­jat va­li­mis­jaos­kon­da­des ei ol­nud, kui­gi või­ma­lus oleks ol­nud hää­le­tus­se­de­li­te üle­lu­ge­mist jäl­gi­da,“ lau­sus val­la­sek­re­tär.

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­tu­le­mus­tes teh­tud muu­da­tu­sed jõud­sid elekt­roo­ni­lis­se pro­to­kol­li tei­si­päe­val, 17. ok­toob­ril. Va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald kan­di­dee­ri­nud Emil Ru­ti­ku esi­tas see­pea­le va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se puu­dus­te koh­ta Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­te kor­ral­du­ses ja soo­vis hääl­te veel­kord­set üle­lu­ge­mist. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon saa­tis rii­gi va­li­mis­tee­nis­tu­se­le sel­gi­tu­se toi­mu­nu koh­ta ja väl­ja­võt­te hääl­te üle­lu­ge­mi­se koh­ta teh­tud pro­to­kol­list.

Mai­re Link: „Va­li­misp­rot­ses­si ju­hib rii­gi va­li­mis­tee­nis­tus. Kui nõu­tak­se hääl­te veel­kord­set üle­lu­ge­mist, ole­me sel­leks val­mis. Kind­las­ti ei ole õi­ge eel­da­da, et va­li­mis­ko­mis­jon või jaos­kon­na­ko­mis­jo­nid teek­sid soh­ki. Ko­mis­jo­ni­des on ini­me­sed eri piir­kon­da­dest ning se­de­leid loe­tak­se lõ­puks mi­tu kor­da üle. Mil­le­gi­pä­rast on nüüd me val­las liik­ve­le las­tud kuul­dus, ot­se­kui olek­sid 200 häält ka­du­ma läi­nud, meilt on sel­le koh­ta ka ot­se kü­si­tud. Tal­lin­na lin­nas võib hääl­te üle­lu­ge­mi­sel tek­ki­da 200 hää­le­tus­se­de­li osas vi­ga, Kuu­sa­lu val­las ei ole see või­ma­lik.“

Ani­ja val­las tun­nis­tas va­li­mis­ko­mis­jon hää­le­tus­se­de­li­te üle­lu­ge­mi­sel 2 se­de­lit keh­te­tuks, ühe­le neist oli kir­ju­ta­tud num­ber 1100, tei­sel oli num­ber üle kir­ju­ta­tud ning pol­nud ühe­selt aru­saa­dav, kas hääl soo­vi­ti an­da kan­di­daa­di­le nr 124 või 134. Val­la­sek­re­tär Hel­di Laks kin­ni­tas, et man­daa­ti­de ar­vu need kaks häält ei mõ­ju­ta­nud.
Raa­si­ku val­las lu­ges va­li­mis­ko­mis­jon hää­led teist kor­da üle es­mas­päe­val, 16. ok­toob­ril. Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma üt­les, et eri­ne­vu­si võr­rel­des esi­me­se kor­ra­ga ei ol­nud. Ka ei esi­ta­tud va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le üh­te­gi kae­bust.
Lok­sa lin­nas ei eri­ne­nud va­li­mis­te­päe­va õh­tul VI­Si kan­tud and­med ja üle­lu­ge­mi­se tu­le­mus, tea­tas lin­na­sek­re­tä­ri asen­da­ja Ai­ri Öö­sa­lu.

Raa­si­ku val­las lu­ges va­li­mis­ko­mis­jon hää­led teist kor­da üle es­mas­päe­val, 16. ok­toob­ril. Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma üt­les, et eri­ne­vu­si võr­rel­des esi­me­se kor­ra­ga ei ol­nud. Ka ei esi­ta­tud va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le üh­te­gi kae­bust.
Lok­sa lin­nas ei eri­ne­nud va­li­mis­te­päe­va õh­tul VI­Si kan­tud and­med ja üle­lu­ge­mi­se tu­le­mus, tea­tas lin­na­sek­re­tä­ri asen­da­ja Ai­ri Öö­sa­lu.1

Eelmine artikkelMAR­TI HÄÄL: „Me ei pool­da koa­lit­sioo­ni­le­pet kui ve­re­van­net.“
Järgmine artikkelAni­ja vald töö­tab uue põ­hi­mää­ru­se jär­gi