KRIS­TI PRA­GI hee­gel­da­tud loo­mad Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus

1361
KRIS­TI PRA­GI ja te­ma hee­gel­da­tud kai­su­loo­mad.

11. jaa­nua­ri­ni on Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus KRIS­TI PRA­GI hee­gel­da­tud kai­su­loo­ma­de ning kor­vi­de ja lil­le­pot­ti­de näi­tus.

Raa­si­kul on ko­ha­li­ku kä­si­töö­meist­ri Kris­ti Pra­gi loo­ming näi­tu­sel kol­man­dat kor­da, eel­mis­tel kor­da­del on rah­va­ma­jas väl­jas ol­nud te­ma koo­tud klei­did-see­li­kud. Möö­du­nud nä­da­last on raa­ma­tu­ko­gus ava­tud te­ma kä­si­töö­näi­tus, kus on pea­mi­selt hee­gel­da­tud kai­su­loo­mad, li­saks ka üks koo­tud bee­bi­tekk. Koh­vi­kus on nä­ha tse­men­dist teh­tud kor­vid-lil­le­po­tid.

„Esi­me­se män­guas­ja valmistasin sep­temb­ris, kui­gi raa­ma­tud, kus nen­de te­ge­mist õpe­ta­tak­se, olid mul am­mu. Raa­ma­tust olen nüüd kõi­ki loo­mi tei­nud, teen neid ka in­ter­ne­tist lei­tud õpe­tus­te jär­gi,“ rää­gib Kris­ti Pra­gi.

Ühe loo­ma val­mis­ta­mi­ne võ­tab tal ae­ga paar õh­tut – al­gul hee­gel­dab, siis õmb­leb tü­kid kok­ku ning li­sab täi­te­ma­ter­ja­li: „Olen hee­gel­da­nud um­bes paar­küm­mend eri­ne­vat loo­ma. Te­gin neid spet­siaal­selt näi­tu­se jaoks. Ko­dus on kuus loo­ma veel poo­le­li, kui val­mis saa­vad, toon jär­jest näi­tu­se­le. Olen neid ka kin­ki­nud ja müü­nud.“

Ka raa­ma­tu­ko­gu näi­tust kü­las­ta­nud ini­me­sed on aval­da­nud soo­vi mõ­ni kai­su­loom ära os­ta. Näi­tu­se ajal Kris­ti Pra­gi neid ei müü, küll aga on mõ­ned loo­mad bro­nee­ri­tud. Need, mis al­les jää­vad, on ta mõel­nud viia kin­gi­tu­seks Tallinna Las­te­haig­las­se.

Hil­ju­ti saa­tis Kris­ti Pra­gi las­te­haig­las­se ka Raa­si­kul ja Aru­kü­las hee­gel­da­tud ka­hek­sa­ja­lad, mis on mõel­dud kin­gi­tu­se­na en­neaeg­se­te­le las­te­le. MTÜ En­neaeg­sed Lap­sed eest­võt­tel te­hak­se nüüd ka Ees­tis mu­jal maail­mas le­vi­nud al­ga­tust hee­gel­da­da en­neaeg­se­te­le bee­bi­de­le kai­su­loo­maks ka­hek­sa­jalg, kel­le kom­bit­sad mee­nu­ta­vad lap­se­le na­ba­nöö­ri, mil­les ta ema kõ­hus kin­ni hoi­dis.

„See üles­kut­se sat­tus mu Fa­ce­boo­ki sei­na­le, hak­ka­sin proo­vi­ma, kui­das mul ka­hek­sa­jalg väl­ja tu­leb,“ sõ­nab Kris­ti Pra­gi.

Sel­lest aas­tast ju­hen­dab ta Aru­kü­las kä­si­töö­rin­gi ning esi­me­sed ka­hek­sa­ja­lad teh­ti seal­se­te nais­te­ga: „Kü­si­sin raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­rilt, kas võik­si­me neid ka siin te­ha. Meil oli vä­ga to­re õh­tu, Raa­si­kul oli hee­gel­da­jaid 12, nen­de seas ka kaks Aru­kü­la naist.“

Tal­lin­nas­se viis Kris­ti Pra­gi ti­ta­de jaoks 31 ka­hek­sa­jal­ga, neist 18 te­gi ta ise.

Raa­ma­tu­ko­gu koh­vi­kus on nä­ha ka Kris­ti Pra­gi su­vi­ne ho­bi – hee­gel­da­tud ja tse­men­di sis­se kas­te­tud kor­vid ja lil­le­po­tiümb­ri­sed: „Idee sain in­ter­ne­tist, köö­gi­rä­ti­kud kas­te­tak­se tse­men­di sis­se ja pan­nak­se ta­gur­pi­di ämb­ri pea­le kui­va­ma. Mul­le tun­dus hee­gel­da­tud põ­hi ke­nam. Pä­rast kui­va­mist vär­vin kor­vid-po­tid val­geks. Olen neid pal­ju kin­ki­nud, pea­mi­selt nei­le, kel­lel on oma aed. Ise pa­nen neis­se lil­led koos po­ti­ga.“

Män­gu­loo­ma­de hee­gel­dami­se kõr­val on Kris­ti Pra­gil prae­gu kä­sil ka ühe suu­re voo­di­kat­te ku­du­mi­ne. Ta­va­li­selt on­gi tal kor­ra­ga kä­sil üks ku­du­mi­ne ja hee­gel­da­mi­ne. Kä­si­töö­pi­si­ku sai ta ju­ba las­te­aias.

„Mä­le­tan, et kas­va­ta­ja Ma­ret Vat­sel te­gi vä­ga häs­ti kä­si­tööd. Ilm­selt koos te­ma­ga hak­ka­sin ka min­a üht-teist proovi­ma. Ka koo­lis meel­dis mul­le kä­si­töö, ma ei lask­nud ko­dus emal ära te­ha, te­gin ik­ka ise. Teen eri­ne­vaid as­ju, kuid kõi­ge roh­kem meel­dib mul­le just hee­gel­da­mi­ne,“ ju­tus­tab ta.