Kõr­ve­maa fil­miõh­tu­te tõm­be­num­ber on paa­di­ki­no

1133

Roo­kü­la Kü­la­selt­si eest­võt­tel toi­mu­vad 18.-26. au­gus­ti­ni 5. kor­da Kõr­ve­maa fil­miõh­tud.

Eel­mi­sel aas­tal käis kuuel fil­miõh­tul kok­ku roh­kem kui 500 kü­las­ta­jat. Tä­na­vu näi­da­tak­se fil­me viies pai­gas, neist ka­hes esi­mest kor­da. Fil­miõh­tud avab paa­di­ki­no Ne­li­jär­vel. Seal­ne pea­mi­ne tõm­be­num­ber on fil­miõh­tu­te kor­ral­da­ja Ind­rek Le­he sõ­nul draa­ko­ni­paa­did, mil­les ae­ru­ta­tak­se trum­mi rüt­mis.
„Ees­ti draa­ko­ni­paa­di mees­kond sõi­dab sep­temb­ris Ve­neet­sias­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­te­le. 18. au­gus­til tu­le­vad nad Ne­li­jär­ve­le, päe­val tee­vad tren­ni ja õh­tul rah­va­le lõ­bu­sõi­tu. Pä­rast se­da saab seal vaa­da­ta soom­las­te teh­tud loo­dus­fil­mi „Ühe jär­ve lu­gu“,“ rää­kis kor­ral­da­ja.
Fil­mi näi­da­tak­se ran­na­le pan­dud suu­relt ek­raa­nilt. Pub­lik on paa­ti­des, li­saks draa­ko­ni­paa­ti­de­le on jär­vel ta­va­li­sed paa­did ja pääs­te­par­ved. Paa­ti­des­se ma­hub um­bes sa­da ini­mest, fil­mi võib vaa­da­ta ka ran­nast.
Tei­ne fil­miõh­tu 19. au­gus­til on Ko­sel asu­vas en­di­ses va­lit­su­se var­jen­dis. Eel­mi­sel aas­tal oli see kõi­ge po­pu­laar­sem koht, mis kõi­ki soo­vi­jaid ei ma­hu­ta­nud­ki. Ko­gu päe­va on var­jen­dis ava­tud ad­re­na­lii­ni te­ki­ta­va­te eri- ja he­lie­fek­ti­de­ga põ­ge­ne­mis­tu­ba, mil­lest tu­leb tun­ni aja­ga lei­da väl­ja­pääs. Fil­miõh­tu­le eel­neb eks­kur­sioon Ees­ti täht­sai­mas tuu­ma­sõ­ja­var­jen­dis, see­jä­rel näi­da­tak­se kah­te fil­mi. Neist esi­me­ne on seal­sa­mas fil­mi­tud noo­re re­žis­söö­ri Ei­nar Kuu­si­ku lü­hi­film, ko­hal on ka au­tor. Tei­ne on Lon­do­ni ul­me­fil­mi­de fes­ti­va­li tä­na­vu­ne või­du­film.
20. au­gus­til, kui Ani­jal pee­tak­se mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­li, näi­ta­vad Kõr­ve­maa Fil­miõh­tu­te kor­ral­da­jad seal mõi­sa­ki­no, õh­tul saab kin­no min­na Roo­kü­la kü­lap­lat­si­le. Vii­ma­sed fil­miõh­tud on Nõmb­ras, va­na kar­ja­mõi­sa juu­res li­nas­tu­va­le fil­mi­le eel­neb päe­val loo­du­ses hak­ka­ma­saa­mi­se matk, mi­da viib ka tä­na­vu lä­bi Er­ki Vaik­re. Fil­miõh­tud lõ­pe­vad Nõmb­ra põh­ja­la on­ni­de juu­res, kus on ka las­te­ki­no ja met­sa­res­to­ran.
„Mi­tu fil­mi sai­me siia koos­töös Soo­me Ina­ri põ­lis­rah­vas­te fil­mi­fes­ti­va­li­ga, Ees­tis li­nas­tu­vad need esi­mest kor­da. Üks on vah­va saa­mi lü­hi­fil­mi­de kas­sett, mi­da näi­ta­me saa­mi ai­da täp­se koo­pia ja­la­mil. Veel on ka­vas üks eri­li­ne tšuk­tši film, mis on tun­nis­ta­tud Ve­ne­maa pa­ri­maks do­ku­men­taal­fil­miks, sa­mu­ti maoo­ri esi­me­ne ac­tion­film Uus-Me­re­maalt. Ees­ti fil­mi „No­vem­ber“ pub­li­ku­ga tu­leb koh­tu­ma näit­le­ja Taa­vi Eel­maa,“ ju­tus­tas Ind­rek Leht.
Roo­kü­la Kü­la­selts sai mul­lu ka­hel aas­tal fil­miõh­tu­te kor­ral­da­mi­seks Lea­der-prog­ram­mist toe­tust. Tä­na­vu on plaan esi­ta­da sin­na kaks taot­lust. Üks sel­leks, et ha­ka­ta fil­miõh­tu­te aren­du­se­na kor­ral­da­ma met­sa­rah­vas­te fil­mi­fes­ti­va­li, kus on ka žü­rii ja au­hin­nad pa­ri­ma­te­le. Tei­sest meet­mest taot­le­tak­se ra­ha Nõmb­ra kar­ja­mõi­sa kon­ser­vee­ri­mi­seks – et edas­pi­di saaks sin­na te­ha fil­mi­fes­ti­va­li ning muu­de kul­tuu­ri- ja loo­dusp­ro­jek­ti­de kes­ku­se.

Eelmine artikkelSuur­pea kü­la kes­kel on EV 100 kin­gip­laa­di­ga in­fo­tah­vel
Järgmine artikkelVel­ko AV uus juht on TOO­MAS REI­SI