Koos­töö­le­ping Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus aas­ta­tel 2018-2021

1559

Va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald, Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na ja Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­med dek­la­ree­ri­vad val­mi­so­le­kut teos­ta­da ava­lik­ku või­mu ja võt­ta sel­le­ga kaas­nev vas­tu­tus Kuu­sa­lu val­las aas­ta­tel 2018-2021. Koos­töö­le­ping tu­gi­neb osa­pool­te va­li­misp­rog­ram­mi­de­le ja lä­bi­rää­ki­mis­tel sõl­mi­tud le­pe­te­le. Vo­li­ni­kud te­gut­se­vad ühi­selt kok­ku le­pi­tud ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­se ni­mel, val­la juh­ti­mi­se pa­ran­da­mi­seks ja ela­ni­ke eluk­va­li­tee­di tõst­mi­seks.

Sel­le ees­mär­gi saa­vu­ta­mi­seks:

1. Sel­gi­ta­me väl­ja val­la täp­se fi­nants­sei­su ja uuen­da­me val­la ee­lar­vest­ra­tee­gia nii, et kõi­gil vo­li­ni­kel oleks iga ra­ha­li­se ot­su­se juu­res adek­vaat­ne et­te­ku­ju­tus sel­le mõ­just val­la fi­nants­või­me­ku­se­le.

2. Hu­vig­rup­pe kaa­sa­tes vaa­ta­me lä­bi kõik val­las tä­na keh­ti­vad aren­gu­ka­vad, tü­his­ta­me neist eba­va­ja­li­kud ja vii­me al­les­jää­nud aren­gu­ka­vad koos­kõl­la elu muu­tu­nud va­ja­dus­te­ga ning ju­hin­du­me neist val­la st­ra­tee­gi­li­sel juh­ti­mi­sel.

3. Re­for­mi­me val­la va­lit­se­mi­se ava­tu­maks, kaa­saeg­se­maks ja val­la rah­vast kaa­sa­va­maks.

4. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ame­ti­ko­had jao­tu­vad:
– val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm ja asee­si­me­hed Mar­ti Hääl ja Mar­gus Soom;
– re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees (va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du);
– ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­mees And­res Hein­ver (Üks Kuu­sa­lu Vald);
– ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­mees (Are­nev Kuu­sa­lu Vald);
– sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees In­geld­rin Aug (Üks Kuu­sa­lu Vald);
– kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­mees Kris­to Pa­lu (Üks Kuu­sa­lu Vald);
– ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li (EK­RE).

5. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on nel­ja­liik­me­li­ne all­järg­ne­vas koos­sei­sus:
– val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu;
– val­la­va­lit­su­se lii­ge Rei­jo Roos (Are­nev Kuu­sa­lu Vald);
– val­la­va­lit­su­se lii­ge Hei­no Ju­no­lai­nen (Üks Kuu­sa­lu Vald);
– val­la­va­lit­su­se lii­ge Su­lev Vald­maa (EK­RE).

Kin­ni­ta­me, et koa­lit­sioon on ava­tud lä­bi­rää­ki­mis­teks ja koos­tööks kõi­gi Kuu­sa­lu val­la rah­va poolt Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud vo­li­ko­gu liik­me­te­ga.

Vo­li­ko­gu liik­me­te all­kir­jad: And­res Hein­ver, Hei­no Ju­no­lai­nen, Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu, In­geld­rin Aug, Mar­ti Hääl, Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li, Su­lev Vald­maa, Rei­jo Roos, Avo Vest, Ma­dis Jõ­gi.

Eelmine artikkelKuusalu noortele TV 10 olümpiastarti Harju finaalist 3 auhinnalist kohta
Järgmine artikkelRaasiku MTÜ Tuulekell toob Ravila mõisas lavale „hullu krahvi” loo