Koo­so­lek Kuu­sa­lu pas­to­raa­di tu­le­vi­kust

1177

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li ko­gu­ne­sid va­na pas­to­raa­di­hoo­ne edas­pi­dis­test ka­su­ta­mis­va­rian­ti­dest kõ­ne­le­ma 17 hu­vi­list. Pa­ku­ti, et pas­to­raa­dis võiks ol­la Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na­muu­seu­mi osa, üle võiks tuua Kol­ga muu­seu­mist kul­tuu­ri­vald­kon­na mu­seaa­lid. Ma­ja võiks te­ha koo­li­tus- või ees­ti kee­le kes­ku­seks, saal so­biks kam­mer­li­keks kont­ser­ti­deks. Tei­se­le kor­ru­se­le võiks ko­li­da raa­ma­tu­ko­gu. Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas pak­kus, et võiks laie­malt ha­ka­ta pro­pa­gee­ri­ma ideed asu­ta­da riik­li­ku pü­ha­ko­da­de prog­ram­mi kõr­va­le ka pas­to­raa­ti­de prog­ramm, sest pü­ha­ko­da­de prog­ram­mist toe­ta­tak­se vaid ki­ri­ku­te kor­ras­ta­mist. Muin­sus­kait­sea­me­ti va­nem­ins­pek­tor Ly Ren­ter soo­vi­tas, et tõe­näo­li­sem oleks laien­da­da pühakodade prog­ram­mi ka ki­ri­ku­mõi­sa­de­le. Sa­mas nen­tis ta, et riik­lik­ku toe­tust on ja­gu­nud se­ni ki­ri­ku­te ava­rii­lis­teks re­mon­ti­deks. Lau­rent­siu­se Selt­si juht Su­lev Vald­maa kom­men­tee­ris, et koo­so­lek oli esi­me­ne oma­laad­ne, aru­pi­da­mi­si võib tul­la veel, et jõu­da rea­list­li­ku kont­sept­sioo­ni ja te­ge­vus­ka­va­ni.

Eelmine artikkelTammistu kogemus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu rat­tur AI­DI GER­DE TUISK sai Ees­ti MV-l pronks­me­da­li