Koo­lid saa­vad Di­gi­ta­ris­tu pro­jek­ti­ga rii­gilt küm­neid ar­vu­teid

1144

Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na koo­li­de­le on ar­vu­tid ko­ha­le vii­dud. Ani­ja ja Raa­si­ku val­la koo­lid saa­vad need lä­hia­jal.
Riik an­nab di­gi­ta­ris­tu täien­da­mi­se toe­tus­meet­me raa­mes õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te di­gi­pä­de­vu­se suu­ren­da­mi­seks ning õpe­ta­ja­te­le õp­pe­te­ge­vu­se lä­bi­vii­mi­seks toe­tust põ­hi­koo­li klas­si­des õp­pi­va­te õpi­las­te ar­vu jär­gi. Toe­tu­se sum­ma õpi­la­se koh­ta on 38,48 eu­rot, sel­lest rii­gi osa on 85 prot­sen­ti ehk 32,71 eu­rot, koo­li­pi­da­ja li­sab 15 prot­sen­ti ehk 5,77 eu­rot. Pro­jek­tis osa­le­sid peaaegu kõik Ees­ti oma­va­lit­su­sed, li­saks veel era­koo­li­pi­da­jad.
Pro­jek­tis osa­le­mi­seks koos­ta­sid koo­lid di­gip­laa­ni. Sel­les tu­li hin­na­ta koo­li di­gi­küp­sust mit­mes vald­kon­nas, sea­da ees­mär­gid, ku­hu ta­he­tak­se jõu­da, ja kir­jel­da­da meet­med nen­de ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­seks. Pro­jekt kes­tab 3 aas­tat. Di­gi­küp­sus ise­loo­mus­tab koo­li di­gi­ta­ris­tu, di­gia­jas­tu õpe­ta­mis- ja õp­pi­mis­mee­to­di­te, õp­pe­va­ra, õpi­las­te ja koo­li per­so­na­li di­gi­pä­de­vus­te ning muu­tus­te juh­ti­mi­se kva­li­tee­ti. Oma­va­lit­su­sed koo­li­pi­da­ja­te­na koos­ta­sid koond-di­gip­laa­ni, ku­hu oli ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­seks li­sa­tud oma­pool­ne toe­tus.
Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na koo­li­de­le on ar­vu­tid ko­ha­le vii­dud. Ani­ja ja Raa­si­ku val­la koo­lid saa­vad need lä­hia­jal.
HIT­SA kor­ral­das ar­vu­ti­te ost­mi­seks han­ke. Va­li­ti Del­li sü­lear­vu­tid, HP lauaar­vu­tid ja IPa­di tah­ve­lar­vu­tid. Koo­lid saa­vad ar­vu­tid vas­ta­valt õpi­las­te ar­vust tu­le­ne­va­le sum­ma­le. Ar­vu­tid an­tak­se õpe­ta­ja­te­le, osad lä­he­vad õpi­las­te ka­su­tus­se.

Ani­ja vald
Ani­ja vald saab ar­vu­teid 18 395,28 eu­ro ula­tu­ses, sel­lest 15 635,99 eu­rot on toe­tus ja val­la osa 2 759,29 eu­rot.
Ala­ve­re põ­hi­kool saab 15 tah­ve­lar­vu­tit. Keh­ra güm­naa­siu­mi­le an­tak­se 8 lauaar­vu­tit, 4 sü­lear­vu­tit ja 24 tah­ve­lar­vu­tit. Va­lik teh­ti koo­li­de soo­vi põhjal.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu vald saab ar­vu­teid 26 469,09 eu­ro ula­tu­ses, sel­lest HIT­SA toe­tus on 22 498,73 eu­rot ja val­la omao­sa­lus 3970,36 eu­rot. Omao­sa­lu­se sum­mad on koo­li­de ee­lar­ves.
Kuu­sa­lu kesk­kool sai 18 sü­lear­vu­tit, 6 tah­ve­lar­vu­tit ja 5 lauaar­vu­tit. Kol­ga koo­li­le läks 6 sü­lear­vu­tit, Vi­ha­soo las­teae­da-alg­koo­li 1 sü­lear­vu­ti. Va­lik teh­ti koo­li­de soo­vist läh­tu­valt.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­ma­jast öel­di, et taot­lus on hin­da­mi­sel ja tu­le­mus­test va­ra rää­ki­da.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­na an­ti ar­vu­teid 9938,76 eu­ro eest, toe­tus on sel­lest 7981,55 eu­rot, omao­sa­lus 1957,21 eu­rot. Lok­sa güm­naa­siu­mis­se jõud­sid 13 sü­lear­vu­tit, need an­tak­se õpe­ta­ja­te­le.