Koo­li­de komp­leks­võist­lu­se või­tis taas Kuu­sa­lu kesk­kool

969
Koo­li­de komp­leks­võist­lu­se üld­võit­ja ka­ri­kas on aas­ta­se va­hea­ja jä­rel taas Kuu­sa­lu koo­lis. Ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad MA­RIA TREI, MAR­GIT JÄET­MA, ING­RIT KEER­MA, SER­GO TREU­FELD ja IL­VARD EE­RIK­SOO koos di­rek­tor VEL­LO SAT­SI­GA (kes­kel).

Har­ju­maa 2019. aas­ta pa­rim naiss­port­la­ne on Lee­sil kas­va­nud JO­HANNA TA­LI­HÄRM.

Har­ju­maa Spor­di­lii­du tra­dit­sioo­ni­li­sel aas­ta­lõ­pu­peol, mis toi­mus 19. det­semb­ril Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi Ko­lu kõrt­sis, kuu­lu­ta­ti väl­ja koo­li­de­va­he­li­se komp­leks­võist­lu­se võit­jad, maa­kon­na pa­ri­mad sport­la­sed, spor­di­te­gi­jad, tree­ne­rid.
Spor­di­rah­vast ter­vi­ta­nud Har­ju Spor­di­lii­du ju­ha­tu­se esi­mees Jü­ri Paa­vel lau­sus, et 2019 oli maa­kon­na spor­di­le hea aas­ta – Har­ju­maal toi­mu­nud oma­va­lit­sus­te üle­riik­li­kud su­ve­män­gud või­tis suur­te val­da­de ar­ves­tu­ses Rae ja väi­ke­val­da­dest Kii­li, Rae või­tis ka val­da­de ta­li­män­gud.

„Maa­kon­nas on ava­tud spor­di­ra­ja­ti­si – Saue vald sai vä­ga ilu­sa spor­di­män­gu­de hal­li, Sa­kus val­mis juur­dee­hi­tus ole­ma­so­le­va­le spor­di­komp­lek­si­le, Aru­kü­la koo­li juur­de teh­ti uus ja uh­ke staa­dion,“ loet­les Jü­ri Paa­vel ning aval­das tun­nus­tust nen­de val­da­de juh­ti­de­le ja kõi­gi­le, kes in­ves­tee­ri­sid spor­diob­jek­ti­des­se: „See oma­kor­da ka­jas­tub rah­va ter­vi­ses.“

Kuu­sa­lu ja Haab­nee­me – pa­ri­mad koo­lis­por­dis
Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­se komp­leks­võist­lu­se või­tis kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses aas­ta­se va­hea­ja jä­rel taas Kuu­sa­lu kesk­kool, kes edes­tas ühe punk­ti­ga Jü­ri güm­naa­siu­mi. Komp­lek­sar­ves­tus koos­nes 8 alast. Need on tea­te­suu­sa­ta­mi­ne, murd­maa­tea­te­jooks, uju­mi­ne, võrk­pall, korv­pall, jalg­pall, rah­vas­te­pall ja ker­ge­jõus­tik. Kuu­sa­lu või­tis ka­hek­sast alast 3, suu­sa­ta­mi­se, ker­ge­jõus­ti­ku ja murd­maa­jook­su, korv­pal­lis, rah­vas­te­pal­lis ja uju­mi­ses saa­di 2. ning võrk­pal­lis 3. koht, esi­kol­mi­kust jää­di väl­ja vaid jalg­pal­lis, mil­le 4. koht oli­gi koo­li nõr­gim ala. Iga ala­või­du­ga kaas­nes väi­ke ka­ri­kas, 8 ka­ri­kat ja­ga­ti ära nel­ja koo­li va­hel. Kuu­sa­lu koo­li ka­ri­kad võt­sid Har­ju­maa Spor­di­lii­du peas­pet­sia­lis­tilt Rein Sup­pilt vas­tu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad Ing­rit Keer­ma, Mar­git Jäet­ma, Ma­ria Trei, Ser­go Treu­feld ja Il­vard Ee­rik­soo. Suu­re üld­võit­ja ka­ri­ka an­dis Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees And­re Sepp Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri­le Vel­lo Sat­si­le.

Koo­li­de komp­leks­võist­lu­sest võt­sid osa 15 kesk­koo­li-güm­naa­siu­mi, Lok­sa güm­naa­sium sai 5. ja Keh­ra güm­naa­sium 6. ko­ha.

Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses või­tis Haa­bnee­me kool, kes li­saks üld­või­du­le sai ka 3 ala­või­tu. Väi­ke­sed ka­ri­kad ala­võit­ja­te­le an­dis üle Har­ju­maa Spor­di­lii­du te­gev­juht Sir­je Ti­ker­päe, neid ja­gus kok­ku 5 koo­li­le. Aru­kü­la põ­hi­kool sai 33 koo­li seas 3. ko­ha, koo­li pa­ri­mad tu­le­mu­sed olid korv­pal­lis ja rah­vas­te­pal­lis saa­vu­ta­tud 2. koht. Raa­si­ku põ­hi­kool sai võist­lu­se kok­ku­võt­tes 9. ko­ha, Ala­ve­re põ­hi­kool 11. ko­ha, Aeg­vii­du kool 12. ko­ha, Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool 16. ko­ha ning ühest alast osa võt­nud Kol­ga kool 33. ko­ha.

Har­ju­maa 2019. aas­ta pa­ri­ma naiss­port­la­se JO­HAN­NA TA­LI­HÄR­MI (vi­deoek­raa­nil) eest võt­tis õn­nit­lu­sed vas­tu te­ma ema MAI­RE TA­LI­HÄRM.

Pa­rim naiss­port­la­ne JO­HAN­NA TA­LI­HÄRM
Har­ju­maa 2019. aas­ta pa­ri­ma naiss­port­la­se no­mi­nen­te oli viis, nen­de hul­gas Lee­silt pä­rit murd­maa­suu­sa­ta­ja Jo­han­na Ta­li­härm, kes sai maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel tea­te­sõi­dus 12. ko­ha ja mi­tu esi­küm­ne­koh­ta maail­ma­ka­ri­ka­võist­lus­te etap­pi­del, ning Kuu­sa­lu val­las elav vee­mo­to­sport­la­ne San­na Aas­lav-Kaa­sik, kes või­tis Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li ja MM-võist­lus­tel 4. ko­ha. Pa­ri­ma naiss­port­la­se tiit­li­le kon­ku­ree­ri­sid nad koos pur­je­ta­ja Ing­rid Puus­ta ja all­veeu­ju­ja Anas­tas­sia-An­na Ku­nit­sõ­na­ga Rae val­last ning al­pi­nist Kat­rin Me­ri­sa­lu­ga Viim­si val­last.

Har­ju­maa pa­ri­ma nais­port­la­se tiit­li või­tis Jo­han­na Ta­li­härm. Ku­na ta ise oli võist­lus­te tõt­tu Ees­tist ee­mal, näi­da­ti suu­relt ek­raa­nilt suu­sa­ta­ja vi­deo­ter­vi­tust.

Jo­han­na Ta­li­härm üt­les, et oli vä­ga ül­la­tu­nud, kui sai tea­da, et ta on va­li­tud maa­kon­na aas­ta sport­la­seks. Ta mär­kis, et see on vä­ga suur tun­nus­tus ning tä­nas nii Har­ju­maa Spor­di­lii­tu kui kõi­ki tei­si ühen­du­si, kes eden­da­vad oma ko­du­kan­dis sport­lik­ke elu­vii­se.

„Tipps­port on spor­di eri vorm ja kõik ei pea­gi sin­na jõud­ma, ise­gi mit­te sin­na­poo­le püüd­le­ma. Sa­mas usun, et kõi­gi jaoks on olu­li­ne saa­da sport­lik alg­baas ning eri­ti olu­li­ne on see las­te­le ja noor­te­le, et nad näek­sid õues ole­mi­ses ja ak­tiiv­ses lii­gu­ta­mi­ses või­ma­lust en­nast teos­ta­da, väl­ja ela­da ja aren­da­da,“ lau­sus Har­ju­maa pa­rim naiss­port­la­ne ning tä­nas kõi­ki, kes on te­mas­se spor­di­pi­si­kut süs­ti­nud.

Pa­ri­ma sport­la­se au­hin­na vas­tu võt­nud Mai­re Ta­li­härm tä­nas oma tüt­re Jo­han­na Ta­li­här­mi toe­ta­jaid. Ta tun­nis­tas, et te­ma jaoks on te­gu eri­li­se het­ke­ga: „Kui lap­sed olid väi­ke­sed, mõt­le­sin, et an­nan nei­le väi­ke­se spor­di­pi­si­ku. Nüüd on Jo­han­na se­da ise suu­re­maks kas­va­ta­nud ja proo­vib veel­gi kas­va­ta­da ning läi­nud sel­le­ga maail­ma val­lu­ta­ma. Eks näeb, kui­das see tal õn­nes­tub.“

Har­ju­maa aas­ta meess­port­la­se no­mi­nen­te oli sa­mu­ti viis, tiit­li või­tis au­to­ral­li maail­ma­meis­ter, Ott Tä­na­ku kaar­di­lu­ge­ja Mar­tin Jär­veo­ja, kes elab Sa­ku val­las. Ka te­da ei ol­nud ko­hal.

Kul­tuur­ka­pi­ta­li ja EOK spor­dip­ree­miad
Maa­kon­na kul­tuu­ri­juht Ruth Jü­ri­sa­lu an­dis üle Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi aas­ta spor­dip­ree­miad. Har­ju­maa pa­ri­ma õpe­ta­ja pree­mia päl­vis Haab­nee­me koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Bert Tip­pi, aas­ta pa­ri­maks noor­tet­ree­ne­riks ni­me­ta­ti Viim­si Veek­lu­bi uju­mist­ree­ner Bru­no Nop­po­nen, ko­ha­li­ku spor­die­lu eden­da­jaks Saue spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ter­je Too­min­gas, pa­ri­maks spor­dik­lu­biks Kei­la Swimc­lub ning pa­ri­maks spor­diü­ri­tu­seks rah­vus­va­he­li­ne noor­te­jalg­pal­li tur­niir Sp­ring­Cup, mi­da kor­ral­dab Har­ju Jalg­pal­li­kool.

Har­ju Spor­di­lii­du ju­ha­tu­se esi­mees Jü­ri Paa­vel tun­nus­tas tä­na­vust elu­tööp­ree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ lau­reaa­ti, kait­se­lii­du Män­ni­ku Las­ke­spor­dik­lu­bi MäLK inst­ruk­to­rit, tree­ne­rit ja koh­tu­nik­ku Ka­rin Mu­ru Sa­ku val­last.

Jü­ri Paa­vel an­dis üle ka Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pree­mia Har­ju­maa kõi­ge spor­di­sõb­ra­li­ku­ma­le pe­re­le. Sel­le said Har­ku val­las elav Je­le­na ja Leo­nid Bon­darc­huk koos oma 4 lap­se­ga.
Har­ju­maa 2019. aas­ta sport­li­kui­maks oma­va­lit­su­seks ni­me­ta­ti Rae vald.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la koo­giakt­sioo­ni­ga rõõ­mus­ta­ti 26 ea­kat
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la õpi­las­te­ve­du jät­kab OÜ Här­ma Buss