Kol­ga­kü­las saab suu­sa­ta­da uuen­da­tud val­gus­tu­se­ga ra­jal

335
Suusarada Kolgakülas.

Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da hool­da­ta­va­te suu­sa­ra­da­de ka­su­ta­jaid tee­nin­dab sü­gi­sel pai­gal­da­tud uus val­gus­tus.

Spor­dik­lu­bi Ra­da juht ja ra­ja­meis­ter Hel­ges Mänd­mets rää­kis, et Kuu­sa­lu vald toe­tas 1,5 km pik­ku­se ra­ja val­gus­tu­se uuen­da­mist 28 000 eu­ro­ga: „Ok­toob­ris ja no­vemb­ris va­he­ta­ti pos­tid, elekt­ri­liin ja lam­bid. Uus val­gus­tus on ühek­sa kor­da ener­giat sääst­vam kui eel­mi­ne, mis oli pai­gal­da­tud kolm­küm­mend aas­tat ta­ga­si.”

1,5 km suu­sa­ra­da on val­gus­ta­tud kel­la 16st ku­ni 21ni. Hel­ges Mänd­met­sa sõ­nul võib lam­bid suu­sa­ta­ma tul­les ka ise põ­le­ma lü­li­ta­da, as­ja­ko­ha­ne ju­his ri­pub tea­de­tahv­lil. Sa­mu­ti pa­lus ta õh­tul vii­ma­se­na suu­sa­ta­mast tu­li­jal lam­bid väl­ja lü­li­ta­da, nii hoi­tak­se ­koos elekt­rie­ner­giat ja ku­lu­sid kok­ku.

Õh­tul suu­sa­ta­ma tu­li­jal soo­vi­tas Hel­ges Mänd­mets ka­su­ta­da ots­mi­ku­lam­pi, siis võib sõi­ta ka 3 km klas­si­ka­teh­ni­ka jäl­jes ja 5 km ui­su­teh­ni­ka ra­jal, samuti spordiväljaku juures lauskmaa radadel.

Es­malt suu­sa­ta­ti spor­di­väl­ja­kul
Esi­me­si suu­sa­sõi­te käi­ma­so­le­val tal­vel võis te­ha spor­di­väl­ja­kul li­gi ki­lo­meet­ri­sel rin­gil, pea­gi pi­ke­nes suu­sa­ta­mi­se või­ma­lus möö­da hei­na­maid ku­ni Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja­ni, kok­ku kol­me ki­lo­meet­ri­ni.

Lau­si­kul suu­sa­ta­mi­ne on Hel­ges Mänd­met­sa sõ­nul pal­ju­de­le lii­ku­mis­har­ras­ta­ja­te­le es­malt jõu­ko­ha­sem ja turvalisem kui kün­gas­tel üles rüh­ki­mi­ne: „Rah­vas on võt­nud häs­ti tuld, ühel päe­val loet­le­si­me neil ra­da­del 47 suu­sa­ta­jat. Olu­li­ne oli alus­põh­ja et­te­val­mis­ta­mi­ne sü­gi­sel en­ne lu­me tu­le­kut, hil­jem po­le pi­dev ra­ja hool­da­mi­ne enam ras­ke, kui tae­vast ik­ka lund sa­jab. Kut­su­me spor­di­plat­si ra­da hel­li­ta­valt „tun­ne­liks”, sest kui mu­jal veel või enam lund ei ole, siis seal saab suu­sa­ta­da.”

In­fot suu­sa­ra­da­de sei­su­kor­ra koh­ta leiab Ees­ti Ter­vi­se­ra­da­de in­ter­ne­ti­le­he­kül­jelt www.terviserajad.ee alajaotusest Kolgaküla terviserajad: „Uuendame infot enamasti igal päeval, kui midagi on muutunud.”

Eelmine artikkelHC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per tõi ko­du­lin­na Ees­ti ka­ri­ka
Järgmine artikkelHar­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­li 2020 tiit­li saab UL­VI RAND ja Suu­re Hol­me­ri UR­MAS KIRT­SI Kuu­sa­lu val­last