Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­li 2020 tiit­li saab UL­VI RAND ja Suu­re Hol­me­ri UR­MAS KIRT­SI Kuu­sa­lu val­last

250
Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pärl 2020 UL­VI RAND mul­lu su­vel Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ma­ja ees Kõr­veaial. Fo­to Mar­git Lõ­he­laid

HO­Li tun­nus­tu­sau­hin­na Väi­ke­se Hol­me­ri päl­vi­vad Ani­ja abi­val­la­va­nem MAR­GE RA­JA ja Lok­sa abi­lin­na­pea AND­RES KASK­LA.

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­rupp ja Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus ava­li­kus­ta­sid tun­nus­tu­s-au­hin­da­de lau­reaa­did 2020. aas­ta lõ­pus ta­va­pä­ra­sest va­rem, ku­na tra­dit­sioo­ni­li­ne tun­nus­tu­sü­ri­tus jäi 30. det­semb­ril Es­to­nias Co­vid-19 täien­da­va­te pii­ran­gu­te tõt­tu ära. Tun­nus­tu­sü­ri­tus on eda­si lü­ka­tud, uus toi­mu­mi­saeg sel­gub edas­pi­di.

Kul­tuu­ri­pärl – Kuu­sa­lu vai­mu ka­ris­maa­ti­li­ne kand­ja
Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pärl 2020 on Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gev­juht, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri koo­ri­va­nem Ul­vi Rand.

Kul­tuur­ka­pi­ta­l sai kaks ettepanekut te­ma kandidatuurile. Lü­he­malt vor­mis­ta­tud et­te­pa­ne­kus on öel­dud, et 2020. aas­tal jäid Tor­mi­se-selt­sil pal­ju te­ge­vu­si ja pro­jek­te Co­vid-19 pu­han­gu pä­rast seis­ma, ent hoo­li­ma­ta kõi­gest toi­mus 7. au­gus­til Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne Kõr­veaial, see läks aja­luk­ku eri­li­se­na, sest sa­mal päe­val ava­ti Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­kus. „Pal­ju jõu­du ja ener­giat Kuu­sa­lu vai­mu ka­ris­maa­ti­li­se­le kand­ja­le!“ on soo­vi­tud sel­le et­te­pa­ne­ku lõ­pus.

Pi­ke­mas et­te­pa­ne­kus ni­me­ta­tak­se sa­mu­ti Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se ava­mist – see oli üle­rii­gi­li­se täht­su­se­ga sünd­mus: „Vir­tuaal­kes­ku­se mõ­jud ula­tu­vad üle ko­gu maail­ma. Vir­tuaal­kes­ku­se kui in­ter­ne­ti­põ­hi­se in­fo­baa­si ees­märk on ta­ga­da Tor­mi­se loo­min­gu­pä­ran­di kät­te­saa­da­vus, säi­li­ta­mi­ne, le­vik ning rah­vus­va­he­li­se tun­tu­se eden­da­mi­ne.“

Ul­vi Rand on Tor­mi­se-selt­si lii­ge 2001. aas­tast, MTÜ ju­ha­tu­ses aas­tast 2014. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts loo­di 1997. aas­tal he­li­loo­ja kaas­toel. Aas­tast 2002 hal­dab selts Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja, koor­di­nee­rib rin­gi­de tööd ja kor­ral­dab kul­tuu­riü­ri­tu­si. Et­te­pa­ne­kus on loet­le­tud olu­li­se­mad kul­tuu­ri­sünd­mu­sed, mis on toi­mu­nud kul­tuu­ri­selt­si eest­ve­da­mi­sel. Kuusalu rahvamaja igapäevase toimimise eest vastutab Ul­vi Rand ük­si.

Tra­dit­sioo­ni­li­sed üri­tu­sed on lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­ne, lau­lu­lap­se kon­kurss, Tor­mi­se juu­be­li­te ja sün­niaas­ta­päe­va­de tä­his­ta­mi­ne Kõr­veaial. Aas­tal 2013 sün­dis selt­si eest­ve­da­mi­sel muu­si­ka­li­ne suur­la­vas­tus „Lau­rit­sa lu­ba­dus“.

Ul­vi Rand üt­les, et Kul­tuuri­pär­li tii­tel tu­li suu­re ül­la­tu­se­na: „Olen ää­re­tult rõõ­mus ja tä­nu­lik, suur ai­täh! Ma ei osa­nud se­da oo­da­ta. Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu oli möö­du­nud aas­ta üri­tus­test üs­na tü­hi. See an­dis ko­roo­na­ke­va­de ajal või­ma­lu­se põh­ja­li­ku­malt te­ge­le­da vir­tuaal­kes­ku­se käi­vi­ta­mi­se­ga ning Tor­mi­se juu­be­liaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se et­te­val­mis­tus­te­ga Kõr­veaial. Kul­tuu­ri­selts vas­tu­tab vir­tuaal­kes­ku­se toi­mi­mi­se eest, si­su­li­se poo­le an­na­vad teh­ni­li­ne mees­kond, Tor­mi­se pe­re­kond ja rah­vus­va­he­li­se ko­ge­mu­se­ga pro­jek­ti­juht Iti Te­der. Vel­jo Tor­mi­se vaim hõl­jub meie­ga, sest kul­tuur­selt­si on ta ise loo­nud.“

Suu­re Hol­me­ri päl­vi­nud UR­MAS KIRT­SI no­vemb­ris Kuu­sa­lu val­la­ma­ja ees, kui oli val­la­va­ne­ma ame­ti ma­ha pan­nud.

Suur Hol­mer – ins­pi­ree­riv ja toe­tav kol­leeg
Suu­re Hol­me­ri au­hind an­tak­se pi­kaa­ja­li­se ja tu­le­mus­li­ku te­ge­vu­se eest oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu esi­me­he­le, lin­na­pea­le või val­la­va­ne­ma­le Har­ju maa­kon­nas. Hol­me­ri­te pronk­sist skulp­tuu­rid on tei­nud skulp­tor Ai­var Sim­son Kuu­sa­lu val­last Tam­mis­pealt.

Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si on ava­li­kus tee­nis­tu­ses ol­nud 20 aas­tat, sel­lest 14 aas­tat Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ame­tis ja 6 aas­tat val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na. Ta on Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi MTÜ Aren­dus­ko­da ja ka MTÜ Kiiu Aren­dus ju­ha­tu­se esi­mees, HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees aas­ta­tel 1994-1996. On OÜ Sõ­nu­mi­too­ja asu­ta­ja ja ai­da­nud ak­tiiv­selt kaa­sa aja­le­he väl­jaand­mi­se­le, mär­kis tee­ne­te kir­jel­du­ses te­da Hol­me­ri au­hin­na­le esi­ta­nud And­re Sepp, li­sa­des: „Ur­mas Kirt­si on ol­nud hea kol­leeg ame­ti­kaas­las­te­le, ta on ol­nud ins­pi­ree­riv ja ala­ti toe­tav.“

Ur­mas Kirt­si: „Olen rõõ­mus ja tä­nu­lik, te­gu on suu­ri­ma tun­nus­tu­se­ga, mi­da Har­ju­maa oma­va­lit­sus­juht võib saa­da. Need 14 aas­tat val­la­va­ne­ma­na on ol­nud hu­vi­ta­vad. Kõi­ge kee­ru­li­se­mad on ol­nud kolm vii­mast aas­tat, mil­lest aas­ta 2018 oli kõi­ge õpet­li­kum.“

Ala­tes jaa­nua­rist 2021 on Ur­mas Kirt­si taas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge. Val­la­va­ne­ma ame­tist lah­kus ta no­vemb­ri al­gu­ses. Alates 17. no­vemb­rist töö­tas maae­lu­mi­nis­tee­riu­mis pro­jek­ti­ju­hi­na ning jaa­nua­rist 2021 on põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­ti pea­di­rek­tor. „Usun, et leian aja ka val­la­vo­li­ko­gu tööd te­ha, et ai­da­ta oma ko­ge­mu­se­ga,“ lau­sus ta.

Väi­ke­se Hol­me­ri­ga tun­nus­ta­tud MAR­GE RA­JA.

Väi­ke­sed Hol­me­rid – pi­kaa­ja­li­sed oma­va­lit­sus­töö­ta­jad
Väi­ke­seid Hol­me­reid an­tak­se Har­ju maa­kon­nas oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu­liik­me­le, lin­na- või val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­le tee­ne­te eest oma­va­lit­su­se või koos­töö aren­da­mi­sel.

Ani­ja abi­val­la­va­ne­ma Mar­ge Ra­ja kan­di­da­tuu­ri esi­tas eel­mi­ne val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Mar­ge Ra­ja on Ani­ja val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud 1998. aas­tast, 14 aas­tat ol­nud val­la­va­lit­su­se lii­ge, 2010. aas­tast abi­val­la­va­nem.

„Mar­ge Ra­ja on laia em­paa­tia­või­me­ga, ala­ti abi­val­mis kol­leeg ja mees­kon­na­juht, täi­dab tööü­le­san­deid suu­re pü­hen­du­mi­se ja ko­hu­se­tund­lik­ku­se­ga ning on al­ga­ta­ja ja edu­kas el­lu­vii­ja küm­ne­te­le pro­jek­ti­de­le Ani­ja val­la eri elua­la­del,“ on kir­ju­ta­tud et­te­pa­ne­kus.

Mar­ge Ra­ja: „Iga tun­nus­tus on ül­la­tus – on mär­ga­tud ja kee­gi on võt­nud ae­ga, et kan­di­daa­diks esi­ta­da. Olen Ani­ja val­la­ma­jas töö­ta­nud 22 aas­tat, töö on hu­vi­tav, igav ei hak­ka. Ai­na tu­leb uu­si väl­ja­kut­seid, peab end kurs­si viima, juur­de õp­pi­ma – see või­mal­dab oma tööst rõõ­mu tun­da.“

Väi­ke­se Hol­me­ri lau­reaat AND­RES KASK­LA. Foto Õnne Arba

Lok­sa abi­lin­na­pea And­res Kask­la on oma­va­lit­su­ses töö­ta­nud sel­le taas­loo­mi­sest. Ta va­li­ti 1990. aas­tal Lok­sa ale­vi­va­ne­maks, 1993-2002 oli Lok­sa lin­na­pea, 2002-2006 kom­mu­naal­ma­jan­du­se spet­sia­list ja ala­tes 2006 abi­lin­na­pea.

Te­ma kan­di­da­tuu­ri esi­ta­nud Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann kir­ju­tas: „And­res Kask­la on ra­hu­lik, abi­val­mis, te­mas­se suh­tu­tak­se suu­re aus­tu­se­ga, sest as­ja­lik­ku­se ja ra­hu­lik­ku­se­ga la­hen­du­vad pa­re­mi­ni lin­nae­la­ni­ke kõik kom­mu­naal­mu­red.“

And­res Kask­la: „Tä­nan tun­nus­tu­se eest. Oma­va­lit­su­ses olen töö­ta­nud 30 aas­tat, esial­gu olid vo­li­ko­gu esi­me­he ja ale­vi­va­ne­ma ame­ti­ko­had ühen­da­tud. 1990. aas­ta va­li­mi­sed olid esi­me­sed, kus Lok­sa ale­vi­nõu­ko­gus­se va­li­ti 15 ini­mest, en­ne oli 50 saa­di­kut.“

Eelmine artikkelKol­ga­kü­las saab suu­sa­ta­da uuen­da­tud val­gus­tu­se­ga ra­jal
Järgmine artikkelToe­tus Ani­ja mõi­sa­le ja kä­si­pal­lik­lu­bi­le