Kol­ga koo­li sei­su­ko­had dis­tant­sõp­pe osa­li­se lõ­pe­ta­mi­se koh­ta

746
TÕ­NU VALD­MA.

TÕ­NU VALD­MA,
Kol­ga koo­li di­rek­tor

Kol­ga koo­lilt kü­si­ti ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi al­ga­tu­sel, kui­das juht­kond suh­tub koo­li või­ma­lik­ku osa­lis­se ava­mis­se ala­tes 15. maist. Sa­ma uu­ri­ti ka teis­telt koo­li­delt. Me koo­li juht­kond osa­list ava­mist ei pool­da. Koo­li­des, mis asu­vad ha­jaa­su­tu­se­ga piir­kon­nas, sel­li­ne on ka meie kool, ning trans­port koo­li on seo­tud naa­ber­koo­li­de õpi­last­rans­por­di ja ava­li­ke lii­ni­de­ga, ei ole või­ma­lik koo­li­päe­va pik­kust va­riee­ri­da ega lä­bi viia ai­nult osa õpi­te­ge­vu­si osade­le õpi­las­te­le iga koo­li­päe­va jook­sul.

Kui 15. mail keh­tib veel väl­jas ja ka ruu­mi­des sees lii­ku­mi­seks-ole­mi­seks 2+2 nõue, siis on vä­ga kee­ru­li­ne või pä­ris või­ma­tu koo­li ruu­mi­des ja klas­si­ruu­mi­des, ka koo­li ter­ri­too­riu­mil ja trans­por­dis ta­ga­da nii õpi­las­te kui ka õpe­ta­ja­te ohu­tus uu­te või­ma­li­ke na­ka­tu­mis­te eest.
Leia­me ka, et li­saks sel­le­le on tõ­si­ne risk uue nak­kus­lai­ne tek­ki­mi­seks, sest li­gi kaks kol­man­dik­ku me koo­li õpe­ta­ja­test ja töö­ta­ja­test on va­nu­ses 45-65 eluaas­tat.

Koo­li osa­li­se ava­mi­se­ga te­ki­tak­si­me õpe­ta­ja­te­le to­pelt­koor­mu­se, kus õpe­ta­ja peab te­ge­le­ma ko­gu päe­va jook­sul kon­takt­tun­nis õpi­las­te­ga ja pä­rast tööae­ga veel ka dis­tant­sõp­pel ole­va­te õpi­las­te­ga. Ju­ba prae­gu on dis­tant­s-õp­pel õpe­ta­ja­te töö­päe­vad ve­ni­nud olu­li­selt pi­ke­maks kui need olid ta­va­li­selt.

Me ei näe va­ja­dust, et õpi­la­sed ja õpe­ta­jad peak­sid koo­li ko­gu­ne­ma, et te­ge­le­da va­ba­mas vor­mis õpi­las­te aren­da­mi­se­ga, ol­gu sel­leks suht­lus-, väär­tus-, sot­siaal­se­te ja ko­da­ni­ku­pä­de­vu­se aren­da­mi­ne. Ei näe ka va­ja­dust viia las­te­va­ne­ma­te­ga lä­bi näost-näk­ku aren­gu­vest­lu­si, sest ta­ga­si­si­de toi­mub re­gu­laar­selt eri­ne­va­te vee­bi­kesk­kon­da­de kau­du.

Ju­hul, kui olu­kord mai tei­ses poo­les või­mal­dab, võiks kon­tak­tõ­pe toi­mu­da üks­nes erand­ju­hul. Se­da siis väik­se­ma­tes grup­pi­des lõ­puk­las­si ja eri­va­ja­du­se­ga õpi­las­te­le, kuid mit­te ko­gu koo­li­le.

Te­gi­me et­te­pa­ne­ku veel tõ­si­selt kaa­lu­da, kas on mõist­lik ava­da osa­li­selt koo­le 15. maist, ku­na koo­liaas­ta lõ­pu­ni jääb paar loe­tud nä­da­lat ning sel­le­ga või­me te­ki­ta­da na­ka­tu­mis­te uue lai­ne. Ku­na dis­tant­sõ­pe toi­mib, siis võiks meie ar­va­tes sa­ma­moo­di jät­ka­ta õp­peaas­ta lõ­pu­ni. Et väl­ti­da ris­ki, siis lu­bak­si­me koo­li vaid lõ­puk­las­si(d) ja se­da­gi kor­ra või paar nä­da­las.

Esi­ta­si­me ka al­ter­na­tiiv­se et­te­pa­ne­ku: lõ­pe­ta­da sel õp­peaas­tal va­rem, näi­teks 15. maist, ai­ne­ka­vapõ­hi­sed õpin­gud – see tä­hen­dab, et lõ­pek­sid tun­nip­laa­ni järg­sed tun­nid. Sealt eda­si ku­ni koo­liaas­ta lõ­pu­ni võiks kes­ken­du­da dis­tants- ja õue­sõp­pe või­ma­lu­si ka­su­ta­des pro­jek­tõp­pe­le, loov­töö­de­le, uu­ri­mus­li­ku­le õp­pe­le ja muu­de­le sar­nas­te­le õp­pe­vor­mi­de­le, et aren­da­da õpi­las­te üld­pä­de­vu­si ja kä­sit­le­da lä­bi­vaid tee­ma­sid.

Eran­di võiks te­ha 9. ja 12. klas­si­le, kes te­ge­lek­sid ek­sa­mi­teks või sis­seas­tu­mis­kat­se­teks val­mis­tu­mi­se­ga, kui need ik­ka saa­vad toi­mu­ma.

Dis­tant­sõ­pe on Kol­ga koo­lis möö­du­nud na­gu igas tei­ses Ees­ti koo­lis oma mu­re­de, rõõ­mu­de ja uu­te avas­tus­te­ga. Eri­li­ne tä­nu meie lap­se­va­ne­ma­te­le, kes on sel­le­le kaa­sa ai­da­nud ja vas­tu pi­da­nud.

Eelmine artikkelKind­ral­ma­jor TÕ­NIS­SO­NI va­ha­ku­ju Keh­ra muu­seu­mi jaoks on val­mis
Järgmine artikkelSuur­pea rah­vas soo­vib la­hu­ta­da kü­la ja en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku