Kol­ma­päe­val al­gab Aru­kü­la ÜVK ehi­tus

975

Kol­ma­päe­val, 9. jaa­nua­ril alus­ta­tak­se Aru­kü­las ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mist. Ehi­ta­ja, YIT Inf­ra Ees­ti ASi pro­jek­ti­juht Ar­mis Henk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et koos­töös ASi­ga Inf­ra­ga­te, Tal­lin­na Lin­nae­hi­tu­se ASi ja OÜ­ga Ra­ven on val­mis saa­nud Aru­kü­la ÜVK esi­me­se ala tööp­ro­jekt. See hõl­mab Tal­ve, Lin­nu ja Har­ju teed ning Su­vi­la ja Su­vi­la põik, Ke­va­de, Sü­gi­se, Too­min­ga, Kir­si, Põl­lu, Lil­le, Le­pa, Jaa­ma, Pär­na­mäe ja Vai­nu tä­na­vat. ÜVK ra­ja­mist alus­ta­tak­se sel nä­da­lal Põl­lu tä­na­val ja Lin­nu teel.

„Ei os­ka veel öel­da, kui ruttu järg­mis­te­le tä­na­va­te­le jõua­me, vaa­ta­me, kui kii­res­ti esi­mes­tel tä­na­va­tel toi­me­ta­mi­ne õn­nes­tub, sel­le põh­jal saa­me töö­de ae­ga täp­se­malt pla­nee­ri­da. Esial­gu ole­me ar­ves­ta­nud, et seal lä­heb veeb­rua­ri lõ­pu­ni, aga ehk õn­nes­tub ju­ba veeb­rua­ri kes­kel lõ­pe­ta­da ja va­rem teis­te­le tä­na­va­te­le lii­ku­da. Lu­mi tööd ei ta­kis­ta, see on ise­gi hea, pak­se­ma lu­me­ga ei kül­mu maa ära ja pin­nas on kae­va­tav. Kuid külm võib töö­tem­pot ma­ha võt­ta,“ rää­kis pro­jek­ti­juht.

Ehi­tus­töö­de ajal te­kib te­ma sõ­nul eba­mu­ga­vu­si kin­nis­tu­te­le juur­de­pää­se­mi­se­ga. Põl­lu tä­na­va osa, mis ris­tub Tal­ve tee­ga, su­le­tak­se ÜVK to­ru­de pai­gal­da­mi­se ajaks sõi­du­ki­te­le: „See on kit­sas tu­pik­tä­nav, ehi­tus­pe­rioo­dil pää­se­vad seal­sed ela­ni­kud ko­ju ja­la, au­tod tu­leks jät­ta ar­va­ta­vas­ti Tal­ve tee äär­de. Töö­de ajal on seal ta­kis­ta­tud viie ma­ja­pi­da­mi­se lii­ku­mi­ne.“

Lin­nu tee su­le­tak­se ehi­tu­seks ju­pi­kau­pa. Ku­na kae­va­mi­ne ja to­ru­de pai­gal­da­mi­ne on ka­vas kor­ra­ga 100 meet­ri ula­tu­ses, on ka tee su­le­tud 100meet­ris­te lõi­ku­de­na.

„Pa­ne­me ela­ni­ke­le en­ne ehi­tus­töö­de al­gust post­kas­ti­des­se sel­le koh­ta per­so­naal­se in­fo­kir­ja, tä­na­va­te­le pan­nak­se üles ka tea­ve liik­lus­kor­ral­du­se koh­ta, sealt on nä­ha, kus on tu­pi­kud,“ üt­les Ar­mis Henk.
Ta li­sas, et ela­ni­kke võib häi­ri­da ka ehi­tus­teh­ni­ka ja pae­ki­vi pii­ka­mi­se­ga kaas­nev mü­ra: „Va­ban­da­me kõi­gi ehi­tu­sest tu­le­ne­va­te või­ma­li­ke eba­mu­ga­vus­te pä­rast ja  üri­ta­me neid väl­ti­da nii­pal­ju, kui või­ma­lik.“