Kol­ga Ko­hal-oli­jaid mängisid festivalil algupärandit

3124
Ko­hal-oli­ja­te va­nem rühm tõi la­va­le oma koo­li õpe­ta­ja Lau­ra Pür­je­ma näi­den­di „Kes?“

Kol­ga põ­hi­koo­liõ­pi­la­sed osa­le­sid Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil ka­he la­vas­tu­se­ga.

„Viie-kuue lap­se­ga on liht­ne teat­rit te­ha, ise­gi küm­ne­ga veel on, kuid mul on neid ühes rüh­mas 24. Sest kõik ta­ha­vad näi­del­da,“ üt­leb Kol­ga koo­li näi­te­rin­gi „Ko­hal-oli­jad“ ju­hen­da­ja Ter­je Va­rul, kel­le tru­pid on Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil ala­ti ko­hal ning esin­da­nud maa­kon­da ka va­ba­riik­li­kul fes­ti­va­lil.

Kui­gi va­he­peal on ju­hen­da­jal tun­ne, et kõik käib üle pea, sest proo­viae­ga on kord nä­da­las 45 mi­nu­tit, võ­tab ta näi­te­rin­gi kõik soo­vi­jad vas­tu.

Sel aas­tal käis Har­ju fes­ti­va­lil Kol­gast kaks põ­hi­koo­liast­me trup­pi. Neist va­ne­mad, Ko­hal-oli­ja­te 7.-9. klas­si rühm va­li­ti üheks nel­jast lau­reaa­dist. Esi­ta­ti oma koo­li õpe­ta­ja Lau­ra Pür­je­ma kir­ju­ta­tud näi­te­män­gu „Kes?“, mis päl­vis koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil au­to­ri­pree­mia.

„Meil oli taht­mi­ne te­ha tükk tõ­si­sel tee­mal. Rää­ki­si­me Lau­ra­le sü­žee, üt­le­si­me, et meil on va­ja dia­loo­ge, te­ma kir­ju­tas näi­den­diks,“ sõ­nab Ter­je Va­rul.

Ko­hal-oli­ja­te la­vas­tus al­gab sel­le­ga, et õpe­ta­ja­te kon­sii­lium kuu­lab üks­haa­val üle õpi­la­si – uu­ri­vad igaü­helt, kas ta nä­gi, kes kir­ju­tas ühe õpi­la­se koh­ta sei­na­le hal­vus­ta­va teks­ti. Kes se­da te­gi, näi­da­tak­se al­les lõ­pus ehk sünd­mu­sed on aja­li­selt ta­gur­pi­di: „Põ­hi­soov oli, et iga vaa­ta­ja jaoks sün­niks sel­lest oma lu­gu. Sel­le­pä­rast on nii, et al­gu­ses toi­mub uu­ri­mi­ne ja tun­nis­ta­ja­te kau­du hak­kab lu­gu vor­mu­ma – loo en­da män­gi­me al­les lõ­pus.“

La­vas­tu­se märk­sõ­na­de­na on ka­va­le­hel kir­jas võõ­ran­du­mi­ne, ei­kee­gi, üks­kõik­ne ja kes. Ju­hen­da­ja hin­nan­gul on näi­den­dis too­dud prob­lee­mid ak­tuaal­sed, nei­le märk­sõ­na­de­le li­saks ni­me­tas ta tõr­ju­mist, mis sa­mu­ti la­vas­tu­ses väl­ja tuuak­se.

„Tekst peab lap­si kõ­ne­ta­ma, siis pa­ku­vad nad la­vas­ta­mi­sel ideid. Lau­ra Pür­je­ma käis vii­ma­ses proo­vis ning ot­sus­tas teks­ti pi­sut muu­ta, sest noo­red te­gid te­ma dia­loo­ge veel suu­pä­ra­se­maks. Noor­te släng muu­tub ju mee­le­tu kii­ru­se­ga,“ lau­sub Ter­je Va­rul.

Ta jäi oma tru­pi esi­ne­mi­se­ga koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil vä­ga ra­hu­le: „Es­mas­päe­val oli kõik al­les too­res, kol­ma­päe­val te­gi­me veel proo­vi ja nel­ja­päe­val nad mi­nu mee­lest tõe­li­selt üle­ta­sid en­nast.“

Li­saks pa­ri­maks kõr­va­lo­sa­täit­jaks va­li­tud õpi­la­so­ma­va­lit­su­se juh­ti ke­has­ta­nud Cat­lyn Re­ba­se­le män­gi­vad la­vas­tu­ses „Kes?“ Sir­li-Ma­rit Sik­ka, Mia Si­ri­la, Step­ha­nie Kar­men O´Sul­li­van, He­lii­se Kar­jat­se, He­li­na Peek, Lua­na He­lis­te, Mar­ju Ma­sing, Kal­li Kask, Eleo­nor Vald­mann, Jo­han­na Mäe­murd, Jaa­na Lau­rend, Ger­ly Lai­saar, Ker­tu Nur­me­la, Kert­tu Pa­ju­mets, Kert­tu Saag­pakk, San­ne Säär, Ar­min Moks, Sven Ka­das­te, Uku-Krist­jan Sass, Rai­ko Jä­nes, Mat­heas Trill­järv ja Kert Kom­pa.

Väik­se­mad on „Pa­had lap­sed“
Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te noo­rem, 4.-6. klas­si õpi­las­te rühm esi­tas Hein­rich Hoff­man­ni 19. sa­jan­dil kir­ju­ta­tud raa­ma­tu ai­ne­tel val­mi­nud la­vas­tu­se „Pa­had lap­sed“, mil­les tä­na­päe­va lap­sed ju­tus­ta­vad niiöel­da va­naaeg­seid pa­ha­te­gu­sid va­hel­du­mi­si prae­gus­te­ga.

„Va­nad lood või­vad mõ­ne­le mõ­ju­da hir­mu­ta­valt, aga see on­gi põ­nev. Kui hak­ka­si­me oma­va­hel tä­na­päe­va las­te pa­han­dus­test rää­ki­ma – kes, mil­li­seid pa­han­du­si on tei­nud, siis tu­li väl­ja, et prae­gus­tel noor­tel po­le­gi eri­ti Ju­ku­lik­ke pa­han­du­si et­te näi­da­ta,“ üt­leb Ter­je Va­rul.

Ko­hal-oli­ja­te noo­re­mast rüh­mast päl­vis erip­ree­mia PEE­TER-PAUL PLAKK.
Ko­hal-oli­ja­te noo­re­mast rüh­mast päl­vis erip­ree­mia PEE­TER-PAUL PLAKK.

Ta li­sab: „4-6. klas­si lap­sed on la­val heas mõt­tes veel ro­he­li­sed ja kui neis on kan­nat­lik­kust ja jär­je­pi­de­vust ka kol­man­das koo­liast­mes käia näi­te­rin­gis, siis hak­ka­vad vil­ju maits­ma – nad hak­ka­vad la­val ole­mist nau­ti­ma ja saa­vad ka roh­kem kii­ta.“

Kol­ga koo­li „Pa­ha­des las­tes“ män­gi­vad Lau­ra-Ma­ria Ro­hi, Bir­git Moks, Ma­rion-Kir­ke­li Rein­velt, Lii­sa Mart­ha Vee­tõus­me, Gret­hel Grünt­hal, Ker­tu Ee­pold, Pil­le-Riin Plakk, Kä­di Ül­le, Emi­ly Lau­rend, Trii­nu Ede­la, Pee­ter-Paul Plakk, Mar­ten Sest­verk, Ja­kob Viks, Ta­nel Viks, Su­lev Vikk, So­fia Ru­ti­ku, Hend­rik Her­man­di, Lau­ra Lii­sa Laas, Ma­riann Lui­se Trill­järv, Ida Leen Kat­vel, Li­set­te Moks ja Joo­sep Põll­maa.
Oma koo­lis män­gi­vad Ko­hal-oli­jaid tä­na­vu­si fes­ti­va­li­la­vas­tu­si ema­de­päe­va­ kont­ser­dil.

Eelmine artikkelEhi­ta­ja lu­bas Kiiu mõi­sa tel­li­ja­le üle an­da järg­mi­sel nä­da­lal
Järgmine artikkelAni­ja sot­siaal­ko­mis­jo­nil uus asee­si­mees