Kol­ga Ko­hal-oli­jad said Al­ve­ri-kon­kur­sil lau­reaa­di­tiit­li ja näitlejapreemiaid

2448
Näitlejapreemia sai SOFIA RUTIKU 4.-6. klassi Kohal-olijatest. Foto Lea Pihlak

Näit­le­jap­ree­mia päl­vi­sid CAR­MEN LAU­REND ja SO­FIA RU­TI­KU.

Kol­ga koo­li näi­tet­ru­pi Ko­hal-oli­jad 4.-6. klas­si ja 7.-9. klas­si tru­pid osa­le­sid Bet­ti Al­ve­ri­le pü­hen­da­tud 12. luu­le­päe­va­del. Kon­kurss toi­mus 13.-14. jaa­nua­ril Jõ­ge­val ning kan­dis peal­kir­ja „Tuu­le­lap­sed”.

7.-9. klassi Kohal-olijad said laureaadiks, CARMEN LAURENDILE (keskel oranži kotiga) näitlejapreemia. Foto Lea Pihlak
7.-9. klassi Kohal-olijad said laureaadiks, CARMEN LAURENDILE (keskel oranži kotiga) näitlejapreemia. Foto Lea Pihlak

Ko­hal-oli­ja­te va­ne­ma­te õpi­las­te trupp tõi luu­le­päe­va­delt ko­ju lau­reaa­di­tiit­li la­vas­tu­se­ga „Mi­ne sin­na, too se­da”. Näit­le­jap­ree­mia sai Car­men Lau­rend. 4.-6. klas­si trupp esi­nes la­vas­tu­se­ga „Ma ro­kin sind”, näit­le­jap­ree­mia sai So­fia Ru­ti­ku. Trup­pe ju­hen­dab Ter­je Va­rul.
Luu­le­päe­va­de tee­ma oli “Elu on täis kum­ma­li­si as­ju – mis on män­gult ja mis on pä­ris…?!”. Eten­du­sed olid Hel­jo Män­ni või Hen­no Käo luu­lest ins­pi­ree­ri­tud.
Ju­hen­da­ja Ter­je Va­rul lau­sus, et jäi mõ­le­ma la­vas­tu­se esi­tu­se­ga ra­hu­le: „Kõik and­sid en­dast sa­da prot­sen­ti. Noo­re­ma­te la­vas­tus oli mee­le­la­hu­tus­lik, ka peal­ki­ri vii­tab sel­le­le. Nii mõ­ni­gi noor näit­le­ja­ha­ka­tis sai tun­da rok­ka­ri ko­ge­must. Va­ne­ma­te ko­hal-oli­ja­te eten­du­se põ­hi­kont­sept­sioon oli käs­ku­dest-keel­du­dest ning tar­bi­mi­sest. Sõ­num oli vä­ga sü­gav ja fi­lo­soo­fi­li­ne.”
Ta li­sas, et žü­rii koos­sei­sus Jaak Al­lik, Lee­lo Tun­gal, Rei­go Tamm, Kat­rin Kal­ma, Mall Türk, Rain Mik­ser ning Märt Treier lei­dis, et esi­tus oli güm­naa­siu­miõ­pi­las­te­le ko­ha­ne ja sõ­num lii­gu­tas ning ra­pu­tas: „Al­lik lau­sus, et tükk oli täius­lik nii sõ­nu­milt kui teos­tu­selt.”
Lau­reaa­di­tiit­li päl­vi­nud tru­pis näit­le­sid Lua­na He­lis­te, Rai­ko Jä­nes, Kal­li Kask, Ca­rol Lau­rend, Kert­tu Pa­ju­mets, He­li­na Peek, Cat­lyn Re­bas, Kert­tu Saag­pak, Uku-Krist­jan Sass, Eleo­nor Vald­mann, He­lii­se Kar­jat­se, Jo­han­na Mäe­murd, Mat­heas Trill­järv, Ker­tu Nur­me­la, And­reas Jur­jev, Car­men Lau­rend.