Koe­ru ja Aru­kü­la ühis­kont­sert

1210

10. ap­ril­lil koh­tu­sid Aru­kü­la mõi­sas Koe­ru muu­si­ka­koo­li ja Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind pil­liõ­pi­la­sed, kes and­sid ühis­kont­ser­di „Aru­kü­la ruu­dus”. Sõp­rus­si­de­med ka­he koo­li va­hel said al­gu­se küm­me­kond aas­tat ta­ga­si, kui muu­si­kaõ­pe­ta­jad avas­ta­sid, et Ees­tis asub kaks Aru­kü­la mõi­sa – üks Raa­si­ku, tei­ne Jär­va­maal Koe­ru val­las. Aas­ta ta­ga­si käi­sid Pää­su­lin­nud Koe­ru Aru­kü­la mõi­sas kü­las, kus siis an­ti koos kont­sert. Tä­na­vu esi­ne­sid kont­ser­dil pil­liõ­pi­la­sed ning Pää­su­lin­nu koo­li uus or­kes­ter. Ne­li lu­gu esi­ta­sid ka­he koo­li õpi­la­sed ühi­selt. Pää­su­lin­nu di­rek­tor Mal­le Jaa­ko: „Kui meie ole­me rõõm­sad oma val­la pü­si­ma­jää­mi­se üle, siis kuul­si­me, et Koe­ru val­la tu­le­vik on prae­gu veel eba­sel­ge ja lii­tu­mis­lä­bi­rää­ki­mi­sed al­les käi­vad.”

Eelmine artikkelRii­gi­hal­dus­mi­nis­ter MIH­HAIL KORB: „Maa­va­lit­sus­te üle­san­ne­te­ga tu­leb kaa­sa tu­lu­baas.”
Järgmine artikkelAlgas annetuskampaania Lahinguvälja mälestussamba taastamiseks