Kodu­loo­la­ne VAI­NO NAPP aval­das uue raa­ma­tu – mis ühen­dab Pi­ka­ve­ret Krim­mi ja Pe­ter­bu­ri­ga

1213
Ko­du­loo­la­ne VAI­NO NAPP va­lis raa­ma­tu esi­kaa­ne­le Pi­ka­ve­re esi­me­se koo­li­ma­ja pildi, ta­ga­kaa­ne­le pa­ni Tau­ria pa­lee Pe­ter­bu­ris, mil­le jär­gi sai koo­li­ma­ja en­da­le hüüd­ni­me.

Pi­ka­ve­re kan­di ko­du­loo­la­se VAI­NO NA­PI 11. raa­mat rää­gib Tau­riast.

Kui ko­du­loo­la­ne Vai­no Napp ree­del, 27. ap­ril­lil Pi­ka­ve­re mõi­sas oma uut raa­ma­tut esit­les, oli kü­la­rah­vast kuu­la­mas vä­he. Suu­re­ma osa pub­li­kust moo­dus­ta­sid mee­san­samb­li Kuld­ne Õh­tu­päi­ke laul­jad. Raa­ma­tu au­tor Vai­no Napp tõ­des, et peal­ki­ri „Tau­ria Pi­ka­ve­res, Pe­ter­bu­ris, Krim­mis” kõ­lab võõ­ralt: „Kui olen tei­nud raa­ma­tuid kü­la­dest, on sel­ge, mil­le­ga te­gu. Tau­ria tä­hen­dust ül­di­selt ei tea­ta, kuid ka nüüd sai kaan­te va­he­le üks osa ko­du­kan­di aja­lu­gu, sek­ka törts Ve­ne­maa aja­lu­gu, mis se­ga­tud rah­va­luu­le, folk­loo­ri ja vei­di mi­nu fan­taa­sia­ga.”

Ta sel­gi­tas, et Tau­ria on hoo­ne hüüd­ni­mi rah­va­suus, na­gu Tal­lin­nas oli Kar­la ka­ted­raal. Vai­no Napp ju­tus­tas, et li­gi 150 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­ti Sa­lu kü­las­se Pi­ka­ve­re koo­li­ma­ja, kü­lae­la­ni­kud imet­le­sid uut, va­len­da­va­te pal­ki­de ja kol­la­se õlg­ka­tu­se­ga ma­ja. Ku­na kü­las oli igal ma­ja­pi­da­mi­sel oma ni­mi, sai hoo­ne ni­me Koo­li ta­lu. Rah­va­suus ha­ka­ti koo­li aga hoo­pis Tau­riaks kut­su­ma, see jäi nii 21. sa­jan­di al­gu­se­ni.

Miks just sel­li­ne ni­mi, oli Vai­no Na­pi­le hu­vi­tav mõis­ta­tus, mil­le üle juurd­les aas­ta­kü­meid: „Sa­lu kü­la koo­li­ma­ja ni­mi oli pä­rit Krim­mi pool­saa­re kes­k­aeg­sest ni­mest Tau­ria, mis tu­le­nes Tau­ri­ke mäea­he­li­kust ja tau­ri­de hõi­must. Sa­lu kü­las­se ei jõud­nud see ot­se Krim­mist, vaid Pe­ter­bu­rist. Siia jõud­sid lood Ka­ta­rii­na II ja vürst Pot­jom­ki­ni koh­ta, kes Krim­mi Ve­ne­maa­ga lii­tis. Pot­jom­kin sai kin­giks uh­ke Tau­ria pa­lee, mis sä­de­les par­gis Pe­ter­bu­ri kesk­lin­nast ee­mal. Pot­jom­ki­nit ha­ka­ti kut­su­ma Tau­ria vürs­tiks. Ju­ba tol­lal­ loe­ti aja­leh­ti, kuid oli ka me­hi, kes käi­nud Pe­ter­bu­ris ning ka Tür­gi sõ­jas. Need me­hed pol­nud kit­sid ko­ha­li­ke­le lu­gu­sid pa­ja­ta­ma.”

Vai­no Napp rää­kis, et kui 1906. aas­tal hak­ka­sid Tau­ria pa­lees toi­mu­ma Rii­gi­duu­ma is­tun­gid, olid aja­le­hed ju­ba roh­kem kät­te­saa­da­va­mad: „Sa­lu uus koo­li­ma­ja an­dis põh­just tõm­ma­ta pa­ral­lee­le Pe­ter­bu­ri kuul­sa los­si­ga ja ni­mi oli­gi sün­di­nud. Ot­sus­tav võis ol­la ka as­jao­lu, et koo­li­ma­ja­gi asus uh­kes ük­sin­du­ses Sa­lu kü­la ser­val.”

Li­saks Pi­ka­ve­re koo­li­ma­ja hüüd­ni­me loo­mi­se­le rää­gib Vai­no Napp raa­ma­tus koo­li aja­loost, aga ka Krim­mist, Gri­go­ri Pot­jom­ki­ni ja Ka­ta­rii­na II ar­mu­loost, Pe­ter­bu­ri hiil­geae­ga­dest, No­vo­ros­siast pi­ke­malt.

Kõr­va­le­põi­ge Pi­ka­ve­re koo­li mä­les­tus­te ko­gu­mi­sest
Vai­no Napp sõ­nas, et Tau­ria mõis­ta­tu­se ha­ru­ta­mi­ne oli vä­ga põ­nev ning ta ot­sus­tas lei­tud seo­sed kaan­te va­he­le pan­na. Prae­gu koos­tab ko­du­loo­la­ne Pi­ka­ve­re koo­li vi­list­las­te mä­les­tus­te­raa­ma­tut. Järg­mi­se aas­ta su­vel tä­his­tab koo­li­ma­ja 150. sün­ni­päe­va, koo­li asu­ta­mi­saas­taks loe­tak­se Tau­riaks kut­su­tud Sa­lu koo­li­ma­ja ehi­tus­ae­ga. Prae­gu on Tau­riaks hüü­tud ma­ja asu­ko­hal tii­gia­se, lau­da ki­vi­müü­ri jupp, paar par­gi­puud ja si­re­lid. Koo­li­ha­ri­dust an­tak­se prae­gu naa­ber­kü­la Pi­ka­ve­re mõi­sas.

Au­tor ütles, et ku­na koo­li­loo kir­ju­ta­mi­sest jäi ae­ga üle, ot­sus­tas ta te­ha Tau­riast eral­di pea­tü­ki. In­fot sai ta ent­sük­lo­pee­dia­test, Ees­ti ja Ve­ne­maa aja­loo­raa­ma­tu­test ja Pi­ka­ve­re koo­li ar­hii­vist.

Tau­ria raa­ma­tut tel­lis ta paar­sa­da, trü­ki­ku­lud ta­sus oma ra­hast. Au­tor loo­dab, et koo­li juu­be­lil saab ehk mõ­ned raa­ma­tud müü­ki pan­na, va­ja­du­sel tel­li­da kor­dust­rü­ki.

Raa­ma­tue­sit­lu­sel oli aja­loo­la­ne Ees­ti Mä­lu Ins­ti­tuu­dist juht Too­mas Hiio. Ta lau­sus, et sir­vis raa­ma­tu esit­lu­se­le eel­ne­nud kont­ser­di ajal lä­bi ning tal­le oli ül­la­tus, et ka Pi­ka­ve­re koo­li­ma­ja sai Tau­ria ni­me. Ta li­sas, et kind­las­ti peaks Vai­no Na­pi raa­ma­tud ole­ma ku­sa­gil poes müü­gil, sest Aka­dee­mia pea­toi­me­ta­ja Too­mas Ki­ho on nen­de suur aus­ta­ja, kes ala­ti kü­sib, kust saa­da Pi­ka­ve­re ko­du­loo­la­se uut raa­ma­tut.

Vai­no Napp: „Tau­ria raa­mat an­nab lu­ge­ja­le eda­si sõ­nu­mi ja loo sel­lest, et maailm on nii väi­ke. Tea­ve suu­rel Ve­ne­maal ja kau­ges Krim­mis toi­mu­nu koh­ta jõu­dis ju­ba pool­teist sa­jan­dit ta­ga­si kii­res­ti ka Ees­ti­maa­le ja lei­dis ära­mär­ki­mist Pi­ka­ve­res asu­vas väi­ke­ses Sa­lu kü­las.”

Eelmine artikkelAeg­vii­du ela­ni­kud soo­vi­vad Vel­ko AV-lt pur­gi­mis­tee­nust
Järgmine artikkelKeh­ras tu­leb tea­vi­tus­kam­paa­nia koer­te ja kas­si­de oma­ni­ke­le